Pytanie Pasek postępu w MS Access


Mam kwerendę uruchomioną w programie Microsoft Access 2010 i normalnie działa ponad 30 minut. Chciałbym przedstawić użytkownikowi końcowemu pewien status zapytania. Pasek postępu byłby miły, ale nie wymagany. Dostęp wydaje się być słabo gwintowany i blokuje się podczas wykonywania zapytania negującego wszelkie aktualizacje, które próbuję. Chociaż wolę pobić VS i napisać własną aplikację, aby to zrobić, jestem zmuszony korzystać z Access.

Jakieś pomysły?

EDYTOWAĆ

Zwykłem uruchamiać to ze skryptu wsadowego, który zapełniał bazę danych, ale chciałbym, aby wszystko było zawarte w Access. Mówiąc dokładniej, "zapytanie" to tak naprawdę skrypt VBA, który wywołuje serię hostów. Nie martwię się więc o optymalizację czasu per se, ale po prostu niech użytkownik końcowy wie, że nie został zablokowany.


21
2017-08-14 16:35


pochodzenie


Jak przypominam, Access zaczyna mieć problemy z średniej wielkości bazami danych (~ 100 000 rekordów). - Woot4Moo
Jest szansa, że ​​zapytanie może zostać przyspieszone, jeśli publikujesz sql. 30 minut jest niezwykłe. - Fionnuala
@ Woot4Moo Masz na myśli daleką przeszłość. Każda baza danych ma problemy, jeśli nie może korzystać z indeksów, na przykład. Dostęp jest w porządku z zaledwie 100 000 rekordów, chyba że są to naprawdę bardzo duże rekordy. - Fionnuala
Tak, Remou. Proszę pokazać nam swoje zapytanie Menefee! - Olivier Jacot-Descombes
Nie można dodać paska postępu do procesu uruchamiania pojedynczego zapytania, ponieważ jest to akcja "atomowa" w programie Access. BTW, optymalizacja może czasami być również wykonana poprzez podzielenie dużego zapytania na kilka mniejszych zapytań, co może w sumie wymagać mniej pamięci. - Christoph Jüngling


Odpowiedzi:


Często robię coś takiego

Dim n As Long, db As DAO.Database, rs As DAO.Recordset

'Show the hour glass
DoCmd.Hourglass True

Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("SELECT ...")

rs.MoveLast 'Needed to get the accurate number of records

'Show the progress bar
SysCmd acSysCmdInitMeter, "working...", rs.RecordCount

rs.MoveFirst
Do Until rs.EOF
  'Do the work here ...

  'Update the progress bar
  n = n + 1
  SysCmd acSysCmdUpdateMeter, n

  'Keep the application responding (optional)
  DoEvents

  rs.MoveNext
Loop
rs.Close: Set rs = Nothing
db.Close: Set db = Nothing

'Remove the progress bar
SysCmd acSysCmdRemoveMeter

'Show the normal cursor again
DoCmd.Hourglass False

Uwaga: Oczywiście program musi działać programowo, aby to działało. Nie można oglądać zapytania w kodzie lub tym podobnych w programie Access. Możliwe, że podzielisz pracę powolnego zapytania na mniejsze fragmenty, aby mieć szansę na aktualizację paska postępu. Ale zawsze możesz pokazać klepsydrę; to mówi użytkownikowi, że coś się dzieje.


25
2017-08-14 16:52I myślę, że to jest właśnie problem. Chciałbym znać postęp bieżącego zapytania, ale silnik JET DB nie aktualizuje wątku nadrzędnego, więc wydaje się to niemożliwe. Mam nadzieję, że się mylę ... - Menefee
Nie, niestety masz rację. Może ktoś może ulepszyć twoje zapytanie, jeśli pokazujesz SQL. - Olivier Jacot-Descombes
Jeśli zapytanie dotyczy dużej liczby wierszy, możesz ulepszyć tę metodę za pomocą bufora transakcji i zatwierdzić zmianę zestawu rekordów tylko raz na końcu. - Matt Donnan


Jeśli inni mogą uznać to za przydatne, oto klasa, którą napisałem w tym celu. Używam go cały czas w moich projektach rozwojowych Access. Po prostu prześlij go do swojego projektu w module klasy o nazwie clsLblProgi użyj tego tak:

enter image description here

Tworzy to ładny mały pasek postępu:

enter image description here

W formularzu potrzebujesz tylko trzech etykiet. Ustaw tylną etykietę na żądany rozmiar i pozostaw pozostałe dwa ukryte. Klasa zajmie się resztą.

enter image description here

A oto kod dla clsLblProg:

Option Compare Database
Option Explicit

' By Adam Waller
' Last Modified: 12/16/05

'Private Const sngOffset As Single = 1.5  ' For Excel
Private Const sngOffset As Single = 15   ' For Access

Private mdblMax As Double  ' max value of progress bar
Private mdblVal As Double  ' current value of progress bar
Private mdblFullWidth As Double ' width of front label at 100%
Private mdblIncSize As Double
Private mblnHideCap As Boolean ' display percent complete
Private mobjParent As Object  ' parent of back label
Private mlblBack As Access.Label   ' existing label for back
Private mlblFront As Access.Label  ' label created for front
Private mlblCaption As Access.Label ' progress bar caption
Private mdteLastUpdate As Date   ' Time last updated
Private mblnNotSmooth As Boolean  ' Display smooth bar by doevents after every update.

' This class displays a progress bar created
' from 3 labels.
' to use, just add a label to your form,
' and use this back label to position the
' progress bar.

Public Sub Initialize(BackLabel As Access.Label, FrontLabel As Access.Label, CaptionLabel As Access.Label)

  On Error GoTo 0  ' Debug Mode


  Dim objParent As Object ' could be a form or tab control
  Dim frm As Form

  Set mobjParent = BackLabel.Parent
  ' set private variables
  Set mlblBack = BackLabel
  Set mlblFront = FrontLabel
  Set mlblCaption = CaptionLabel

  ' set properties for back label
  With mlblBack
    .Visible = True
    .SpecialEffect = 2 ' sunken. Seems to lose when not visible.
  End With

  ' set properties for front label
  With mlblFront
    mdblFullWidth = mlblBack.Width - (sngOffset * 2)
    .Left = mlblBack.Left + sngOffset
    .Top = mlblBack.Top + sngOffset
    .Width = 0
    .Height = mlblBack.Height - (sngOffset * 2)
    .Caption = ""
    .BackColor = 8388608
    .BackStyle = 1
    .Visible = True
  End With

  ' set properties for caption label
  With mlblCaption
    .Left = mlblBack.Left + 2
    .Top = mlblBack.Top + 2
    .Width = mlblBack.Width - 4
    .Height = mlblBack.Height - 4
    .TextAlign = 2 'fmTextAlignCenter
    .BackStyle = 0 'fmBackStyleTransparent
    .Caption = "0%"
    .Visible = Not Me.HideCaption
    .ForeColor = 16777215  ' white
  End With
  'Stop

  Exit Sub

ErrHandler:

  Select Case Err.Number
    Case Else
      LogErr Err, "clsLblProg", "Initialize", Erl
      Resume Next ' Resume at next line.
  End Select

End Sub

Private Sub Class_Terminate()

  On Error GoTo 0  ' Debug Mode

  On Error Resume Next
  mlblFront.Visible = False
  mlblCaption.Visible = False
  On Error GoTo 0  ' Debug Mode

  Exit Sub

ErrHandler:

  Select Case Err.Number
    Case Else
      LogErr Err, "clsLblProg", "Class_Terminate", Erl
      Resume Next ' Resume at next line.
  End Select

End Sub

Public Property Get Max() As Double

  On Error GoTo 0  ' Debug Mode

  Max = mdblMax

  Exit Property

ErrHandler:

  Select Case Err.Number
    Case Else
      LogErr Err, "clsLblProg", "Max", Erl
      Resume Next ' Resume at next line.
  End Select

End Property

Public Property Let Max(ByVal dblMax As Double)

  On Error GoTo 0  ' Debug Mode

  mdblMax = dblMax

  Exit Property

ErrHandler:

  Select Case Err.Number
    Case Else
      LogErr Err, "clsLblProg", "Max", Erl
      Resume Next ' Resume at next line.
  End Select

End Property

Public Property Get Value() As Double

  On Error GoTo 0  ' Debug Mode

  Value = mdblVal

  Exit Property

ErrHandler:

  Select Case Err.Number
    Case Else
      LogErr Err, "clsLblProg", "Value", Erl
      Resume Next ' Resume at next line.
  End Select

End Property

Public Property Let Value(ByVal dblVal As Double)

  On Error GoTo 0  ' Debug Mode

  'update only if change is => 1%
  If (CInt(dblVal * (100 / mdblMax))) > (CInt(mdblVal * (100 / mdblMax))) Then
    mdblVal = dblVal
    Update
  Else
    mdblVal = dblVal
  End If

  Exit Property

ErrHandler:

  Select Case Err.Number
    Case Else
      LogErr Err, "clsLblProg", "Value", Erl
      Resume Next ' Resume at next line.
  End Select

End Property

Public Property Get IncrementSize() As Double

  On Error GoTo 0  ' Debug Mode

  IncrementSize = mdblIncSize

  Exit Property

ErrHandler:

  Select Case Err.Number
    Case Else
      LogErr Err, "clsLblProg", "IncrementSize", Erl
      Resume Next ' Resume at next line.
  End Select

End Property

Public Property Let IncrementSize(ByVal dblSize As Double)

  On Error GoTo 0  ' Debug Mode

  mdblIncSize = dblSize

  Exit Property

ErrHandler:

  Select Case Err.Number
    Case Else
      LogErr Err, "clsLblProg", "IncrementSize", Erl
      Resume Next ' Resume at next line.
  End Select

End Property

Public Property Get HideCaption() As Boolean

  On Error GoTo 0  ' Debug Mode

  HideCaption = mblnHideCap

  Exit Property

ErrHandler:

  Select Case Err.Number
    Case Else
      LogErr Err, "clsLblProg", "HideCaption", Erl
      Resume Next ' Resume at next line.
  End Select

End Property

Public Property Let HideCaption(ByVal blnHide As Boolean)

  On Error GoTo 0  ' Debug Mode

  mblnHideCap = blnHide

  Exit Property

ErrHandler:

  Select Case Err.Number
    Case Else
      LogErr Err, "clsLblProg", "HideCaption", Erl
      Resume Next ' Resume at next line.
  End Select

End Property

Private Sub Update()

  On Error GoTo 0  ' Debug Mode

  Dim intPercent As Integer
  Dim dblWidth As Double
  'On Error Resume Next
  intPercent = mdblVal * (100 / mdblMax)
  dblWidth = mdblVal * (mdblFullWidth / mdblMax)
  mlblFront.Width = dblWidth
  mlblCaption.Caption = intPercent & "%"
  'mlblFront.Parent.Repaint  ' may not be needed

  ' Use white or black, depending on progress
  If Me.Value > (Me.Max / 2) Then
    mlblCaption.ForeColor = 16777215  ' white
  Else
    mlblCaption.ForeColor = 0 ' black
  End If

  If mblnNotSmooth Then
    If mdteLastUpdate <> Now Then
      ' update every second.
      DoEvents
      mdteLastUpdate = Now
    End If
  Else
    DoEvents
  End If

  Exit Sub

ErrHandler:

  Select Case Err.Number
    Case Else
      LogErr Err, "clsLblProg", "Update", Erl
      Resume Next ' Resume at next line.
  End Select

End Sub

Public Sub Increment()

  On Error GoTo 0  ' Debug Mode

  Dim dblVal As Double
  dblVal = Me.Value
  If dblVal < Me.Max Then
    Me.Value = dblVal + 1
    'Call Update
  End If

  Exit Sub

ErrHandler:

  Select Case Err.Number
    Case Else
      LogErr Err, "clsLblProg", "Increment", Erl
      Resume Next ' Resume at next line.
  End Select

End Sub

Public Sub Clear()

  On Error GoTo 0  ' Debug Mode

  Call Class_Terminate

  Exit Sub

ErrHandler:

  Select Case Err.Number
    Case Else
      LogErr Err, "clsLblProg", "Clear", Erl
      Resume Next ' Resume at next line.
  End Select

End Sub

Private Function ParentForm(ctlControl As Control) As String

  ' returns the name of the parent form
  Dim objParent As Object

  Set objParent = ctlControl

  Do While Not TypeOf objParent Is Form
    Set objParent = objParent.Parent
  Loop

  ' Now we should have the parent form
  ParentForm = objParent.Name

End Function

Public Property Get Smooth() As Boolean
  ' Display the progress bar smoothly.
  ' True by default, this property allows the call
  ' to doevents after every increment.
  ' If False, it will only update once per second.
  ' (This may increase speed for fast progresses.)
  '
  ' negative to set default to true
  Smooth = mblnNotSmooth
End Property

Public Property Let Smooth(ByVal IsSmooth As Boolean)
  mblnNotSmooth = Not IsSmooth
End Property

Private Sub LogErr(objErr, strMod, strProc, intLine)
  ' For future use.
End Sub

14
2018-01-30 20:34Dobra klasa ... Wygląda trochę staroszkolnie, ale spełnia swoją funkcję. Potwierdzam, że działa w MS Access 2010 - 32bit - Combinatix
gdzie mogę umieścić proces? Przykro mi, nie jest to dla mnie oczywiste, ale gdzie mogę umieścić mój proces - na przykład DoCmd.OpenQuery ("LongQuery") - monty327
@ monty327 - Zwykle używałbyś tego, gdy robisz pętlę przez kod. Jeśli masz jedno długie zapytanie, możesz potrzebować nieco innego podejścia, aby móc korzystać z paska postępu. Mam nadzieję, że pomaga! - AdamsTips
Działa to bardzo dobrze. Dzięki! - Freeman Helmuth


Z powodu problemów z dostępną kontrolą stworzyłem domowy pasek postępu, używając 2 prostokątów. Granica i solidny pasek, który jest zmieniany w miarę postępów. Prostokąt postępu przed krawędzią. Używać

If pbar Is Nothing Then
  Set pbar = New pBar_sub
  pbar.init Me.Progressbar_border, Me.ProgressBar_Bar
End If
pbar.value = 0
pbar.show
pbar.max = 145 ' number of interations
...
...
Do While Not recset.EOF
  count = count + 1
  pbar.value = count
'  get next 
  recset.MoveNext
Loop

Można powiązać linię statusu z paskiem postępu, który ogłasza, który element jest przetwarzany. Lubić:   123. District SomeWhere, agent sprzedaży WhomEver

======== Zastępca paska postępu pBar_sub ==============

Option Compare Database
Option Explicit

Dim position  As Long
Dim maximum   As Long
Dim increment  As Single
Dim border   As Object
Dim bar     As Object

Sub init(rect As Object, b As Object)
  Set border = rect
  Set bar = b
  bar.width = 0
  hide
End Sub
Sub hide()
  bar.visible = False
  border.visible = False
End Sub
Sub show()
  bar.visible = True
  border.visible = True
End Sub
Property Get Max() As Integer
  Max = maximum
End Property
Property Let Max(val As Integer)
  maximum = val
  increment = border.width / val
End Property
Property Get value() As Integer
  value = position
End Property
Property Let value(val As Integer)
  position = val
  bar.width = increment * value
End Property

1
2017-10-04 09:39

Użyj polecenia DoEvents po aktualizacji paska postępu (acSysCmdUpdateMeter).

W przypadku dużej liczby rekordów uruchamiaj DoEventa co x razy, ponieważ spowalnia to nieco twoją aplikację.


1
2018-04-29 09:44

To nie jest profesjonalny sposób, ale można go zastosować, jeśli ci się podoba. Jeśli używasz formularza Możesz mieć małe pole tekstowe w wygodnym miejscu domyślnie z zielonym kolorem.

Przypuśćmy, że nazwa pola to Nazwa TxtProcessing,
Właściwości mogą być jak poniżej.

Name : TxtProcessing
Visible : Yes
Back color : Green
Locked: Yes
Enter Key Behavior : Default

1) W swoim skrypcie VB możesz umieścić Me.TxtProcessing.BackColor = vbRed który będzie w kolorze czerwonym i oznacza to zadanie w procesie.
2) możesz napisać cały zestaw skryptów
3) W końcu możesz umieścić Me.TxtProcessing.BackColor = vbGreen

Me.TxtProcessing.BackColor = vbRed
Me.TxtProcessing.SetFocus
Me.Refresh

Your Code here.....

Me.TxtProcessing.BackColor = vbGreen
Me.TxtProcessing.SetFocus

:-) Śmieszne, ale cel został osiągnięty.


0
2018-02-18 12:02

Po prostu dodaję moją część do powyższej kolekcji dla przyszłych czytelników.

Jeśli szukasz mniej kodu i może fajnego interfejsu użytkownika. Sprawdź mój GitHub dla Progressbar dla VBA enter image description here

konfigurowalny:

enter image description here

Dll jest uważany za MS-Access, ale powinien działać na wszystkich platformach VBA z niewielkimi zmianami. Wszystkie kody można znaleźć w przykładowej bazie danych.

Ten projekt jest obecnie w trakcie opracowywania i nie wszystkie błędy są uwzględnione. Więc możesz oczekiwać!

Powinieneś się martwić o bibliotekach innych firm, a jeśli tak, możesz użyć dowolnego zaufanego antywirusa online przed zaimplementowaniem biblioteki dll.


0
2018-05-08 16:41

Najpierw przeciągnij pasek postępu w formularzu MS Access, a następnie zmień nazwę paska postępu jak aa.

Następnie idź do form property, na zegarze :write W kodzie

me.aa.value=me.aa.value+20

odstęp czasowy 300 zgodnie z wyborem. Uruchom formularz, a zobaczysz pasek postępu


-2
2017-09-06 08:45