Pytanie Kolejność priorytetów Java kolejki podczas edycji elementów


Próbuję zaimplementować algorytm Dijkstry do znajdowania najkrótszych ścieżek za pomocą kolejki priorytetowej. W każdym kroku algorytmu usuwam wierzchołek o najkrótszej odległości od kolejki priorytetów, a następnie aktualizuję odległości dla każdego z jego sąsiadów w kolejce priorytetów. Teraz czytam, że Kolejka Priorytetów w Javie nie zmieni kolejności po edycji elementów w niej (elementy określające kolejność), więc starałem się wymusić zmianę kolejności poprzez wstawienie i usunięcie fałszywego wierzchołka. Ale wydaje się, że to nie działa i utknąłem, próbując to rozgryźć.

Jest to kod dla obiektu wierzchołka i komparatora

class vertex {
  int v, d;
  public vertex(int num, int dis) {
    v=num;
    d=dis;
  }
}

class VertexComparator implements Comparator {
  public int compare (Object a, Object b) {
    vertex v1 = (vertex)a;
    vertex v2 = (vertex)b;
    return v1.d-v2.d;
  }
 }

Oto gdzie uruchamiam algorytm:

  int[] distances=new int[p];
  Comparator<vertex> comparator = new VertexComparator();
  PriorityQueue<vertex> queue = new PriorityQueue<vertex>(p, comparator);
  for(int i=0; i<p; i++) {
    if(i!=v) {
      distances[i]=MAX;
    }
    else {
      distances[i]=0;
    }
    queue.add(new vertex(i, distances[i]));
  }
  // run dijkstra
  for(int i=0; i<p; i++) {
    vertex cur=queue.poll();
    Iterator itr = queue.iterator();
    while(itr.hasNext()) {
      vertex test = (vertex)(itr.next());
      if(graph[cur.v][test.v]!=-1) {
        test.d=Math.min(test.d, cur.d+graph[cur.v][test.v]);
        distances[test.v]=test.d;
      }
    }
    // force the PQ to resort by adding and then removing a dummy vertex
    vertex resort = new vertex(-1, -1);
    queue.add(resort);
    queue.remove(resort);
  }

Uruchomiłem kilka przypadków tekstowych i wiem, że kolejka priorytetów nie zmienia kolejności poprawnie za każdym razem, gdy przechodzę i aktualizuję odległości dla wierzchołków, ale nie wiem dlaczego. Czy gdzieś popełniłem błąd?


21
2017-08-05 07:05


pochodzenie


możliwy duplikat Aktualizowanie Java PriorityQueue, gdy jego elementy zmieniają priorytet - Raedwald


Odpowiedzi:


Jak odkryłeś, kolejka priorytetowa nie ucieka się do wszystkich elementów po dodaniu lub usunięciu elementu. Wykonanie tego byłoby zbyt kosztowne (pamiętaj, że n log n dolna granica dla sortowania porównawczego), a każda rozsądna implementacja kolejki priorytetów (w tym PriorityQueue) obiecuje dodać / usunąć węzły w O (log n).

W rzeczywistości nie sortuje ona swoich elementów (dlatego jego iterator nie może obiecać iteracji elementów w uporządkowanej kolejności).

PriorityQueue nie oferuje api do informowania go o zmienionym węźle, ponieważ wymagałoby to zapewnienia wydajnego wyszukiwania węzłów, którego algorytm nie obsługuje. Wdrożenie kolejki priorytetowej, która jest dość zaangażowana. The Artykuł Wikipedii o PriorityQueues może być dobrym punktem wyjścia do czytania o tym. Nie jestem jednak pewien, czy taka implementacja byłaby szybsza.

Prostym pomysłem jest usunięcie, a następnie dodanie zmienionego węzła. Zrobić nie zrób to jako remove() przyjmuje). Zamiast tego wstaw inny wpis dla tego samego węzła do klasy PriorityQueue i zignoruj ​​duplikaty podczas odpytywania kolejki, tj. Wykonaj coś takiego:

PriorityQueue<Step> queue = new PriorityQueue();

void findShortestPath(Node start) {
  start.distance = 0;
  queue.addAll(start.steps());

  Step step;
  while ((step = queue.poll()) != null) {
    Node node = step.target;
    if (!node.reached) {
      node.reached = true;
      node.distance = step.distance;
      queue.addAll(node.steps());
    }
  }

}

Edycja: Nie zaleca się zmiany priorytetów elementów w PQ, stąd potrzeba wstawienia Steps zamiast Nodes.


19
2017-08-05 07:50Świetnie, miałem ten sam pomysł, ale nie zmieniałby to czasu działania algorytmu z O (m log n) na O (m log m). Ponieważ sterta będzie teraz zawierała zduplikowane elementy prawie równe liczbie krawędzi na wykresie O (m). Myślę, że to nie będzie najlepsze rozwiązanie. - Samer Makary
Wykresy odnajdywania trasy są zazwyczaj płaskie i dlatego mają stałą średnią liczbę sąsiadów. Oznacza to, że wielkość PQ wzrośnie o stały współczynnik, a jego wysokość o stałe przesunięcie. Nie powinno to mieć większego wpływu na środowisko uruchomieniowe. Z drugiej strony, wydajna modyfikacja węzłów wymaga, aby wywołujący miał uchwyt do każdego węzła. W języku Java można to zrobić tylko poprzez odwołanie do obiektu, co wymaga od klasy PriorityQueue przechowywania obiektu węzła dla każdego wpisu. To z kolei zajmuje stały czynnik więcej pamięci niż kolejka priorytetowa, która koduje jego strukturę przy użyciu wskaźników tablicowych. - meriton
Dlatego jest naprawdę mroczna, która implementacja byłaby szybsza. - meriton


będziesz musiał usunąć i ponownie wstawić każdy element, który jest edytowany. (rzeczywisty element, a nie fikcyjny!). więc za każdym razem, gdy aktualizujesz distances, musisz usunąć i dodać elementy, na które wpłynęło zmienione hasło.

O ile mi wiadomo, nie jest to unikalne dla Javy, ale każda kolejka priorytetowa, która działa w O (logn) dla wszystkich operacji, musi działać w ten sposób.


4
2017-08-05 07:09remove przyjmuje O (n) ... - meriton
remove(Object o) nie musi być O (n). To tylko biblioteka Java używa naiwnej metody O (n) do zlokalizowania elementu do usunięcia. Jeśli zamiast tego użyjesz struktury indeksującej, takiej jak mapa do przechowywania pozycji elementu w stercie, możesz to zrobić remove w O (log (n)). - lcn
remove (Object) weź O (n), ale remove () i dodaj take O (log (N)) docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/... - Shrey


Wada Java PriorityQueue czy to remove(Object) Wymaga czasu O (n), powodującego czas O (n), jeśli chcesz zaktualizować priorytety, usuwając i dodając elementy ponownie. Można to zrobić jednak w czasie O (log (n)). Ponieważ nie byłem w stanie znaleźć działającej implementacji za pośrednictwem Google, sam próbowałam ją wdrożyć (w Kotlin jednak, ponieważ ja naprawdę wolę ten język od Javy) TreeSet. To wydaje się działać i powinno mieć O (log (n)) do dodawania / aktualizowania / usuwania (aktualizacja odbywa się za pośrednictwem add):

// update priority by adding element again (old occurrence is removed automatically)
class DynamicPriorityQueue<T>(isMaxQueue: Boolean = false) {

  private class MyComparator<A>(val queue: DynamicPriorityQueue<A>, isMaxQueue: Boolean) : Comparator<A> {
    val sign = if (isMaxQueue) -1 else 1

    override fun compare(o1: A, o2: A): Int {
      if (o1 == o2)
        return 0
      if (queue.priorities[o2]!! - queue.priorities[o1]!! < 0)
        return sign
      return -sign
    }

  }

  private val priorities = HashMap<T, Double>()
  private val treeSet = TreeSet<T>(MyComparator(this, isMaxQueue))

  val size: Int
    get() = treeSet.size

  fun isEmpty() = (size == 0)

  fun add(newElement: T, priority: Double) {
    if (newElement in priorities)
      treeSet.remove(newElement)
    priorities[newElement] = priority
    treeSet.add(newElement)
  }

  fun remove(element: T) {
    treeSet.remove(element)
    priorities.remove(element)
  }

  fun getPriorityOf(element: T): Double {
    return priorities[element]!!
  }


  fun first(): T = treeSet.first()
  fun poll(): T {
    val res = treeSet.pollFirst()
    priorities.remove(res)
    return res
  }

  fun pollWithPriority(): Pair<T, Double> {
    val res = treeSet.pollFirst()
    val priority = priorities[res]!!
    priorities.remove(res)
    return Pair(res, priority)
  }

}

3
2018-03-23 13:04

Możesz uniknąć aktualizacji elementów w kolejce, zaznaczając każdy węzeł jako visited = false domyślnie i dodawanie nowych elementów do kolejki.

Następnie poprowadź węzeł z kolejki i przetwórz go, tylko jeśli wcześniej nie był odwiedzany.

Algorytm Dijkstry gwarantuje, że każdy węzeł jest odwiedzany tylko raz, więc nawet jeśli możesz mieć nieaktualne węzły w kolejce, nigdy ich nie przetworzysz.

Łatwiej też będzie, jeśli oddzielisz wewnętrzne algorytmy od struktury danych wykresu.

public void dijkstra(Node source) throws Exception{
  PriorityQueue q = new PriorityQueue();
  source.work.distance = 0;
  q.add(new DijkstraHeapItem(source));

  while(!q.isEmpty()){
    Node n = ((DijkstraHeapItem)q.remove()).node;
    Work w = n.work;

    if(!w.visited){
      w.visited = true;

      Iterator<Edge> adiacents = n.getEdgesIterator();
      while(adiacents.hasNext()){
        Edge e = adiacents.next();
        if(e.weight<0) throw new Exception("Negative weight!!");
        Integer relaxed = e.weight + w.distance;

        Node t = e.to;
        if (t.work.previous == null || t.work.distance > relaxed){
          t.work.distance = relaxed;
          t.work.previous = n;
          q.add(new DijkstraHeapItem(t));
        }
      }
    }
  }
}

2
2017-08-05 08:19nie rozumiem - jeśli wyłączysz () węzeł z kolejki, wywołasz zmianę kolejności kolejki, tym samym pokonując cel ustawienia .visited = true? - jasonk


Problem polega na tym, że aktualizujesz distances array, ale nie odpowiadający wpis w queue. Aby zaktualizować odpowiednie obiekty w kolejce, musisz usunąć, a następnie dodać.


0
2017-08-05 07:10remove przyjmuje O (n) ... - meriton


Rozwiązuję ten problem dzieląc mój proces na timeSlots (Scheduler czasu będzie w porządku) i rozszerzając natywny PriorityQueue. Dlatego zaimplementowałem metodę notify, w której kluczem tej metody jest poniższy kod:

// If queue has one or less elements, then it shouldn't need an ordering
// procedure
if (size() > 1)
{
  // holds the current size, as during this process the size will
  // be vary
  int tmpSize = size();
  for (int i = 1; i < tmpSize; i++)
  {
    add(poll());
  }
}

Mam nadzieję, że pomogło.


0
2018-01-30 13:24