Pytanie Jak dynamicznie rozszerzać plik mapowany w pamięci


Użyłem C #, aby rozwiązać wymagania obserwowania. - Stwórz aplikację, która szybko odbierze wiele danych - musisz mieć możliwość przeanalizowania otrzymanych danych, podczas gdy kolejne są w toku. - używaj jak najmniej procesora i dysku

Mój pomysł na algorytm był ...

SIZE = 10MB
Create a mmf with the size of SIZE
On data recived:
 if data can't fit mmf: increase mmf.size by SIZE
 write the data to mmf

-> Rozmiar na dysku zwiększa się w chunckach o wielkości 10 MB, gdy używany jest poprzedni "pokój / przestrzeń".

W jaki sposób "wzrost mmf.size przez SIZE" odbywa się w języku C #? Znalazłem wiele prostych przykładów tworzenia mmfs i widoków, ale jedyne miejsce (połączyć) Widziałem kod, który acutally zwiększa obszar mmfs używa kodu, który nie może się skompilować. Każda pomoc będzie bardzo przydatna.

EDYTOWAĆ Powoduje to wyjątek:

private void IncreaseFileSize()
{
  int theNewMax = this.currentMax + INCREMENT_SIZE;
  this.currentMax = theNewMax;

  this.mmf.Dispose();

  this.mmf = MemoryMappedFile.CreateFromFile(this.FileName, FileMode.Create, "MyMMF", theNewMax);
  this.view = mmf.CreateViewAccessor(0, theNewMax);      
}

Ten wyjątek jest zgłaszany: proces nie może uzyskać dostępu do pliku "C: \ Users \ moberg \ Documents \ data.bin", ponieważ jest używany przez inny proces.


21
2018-05-23 11:21


pochodzenie


Dlaczego kod na tej stronie nie jest kompilowany? Wydaje mi się to ważne. - Edwin de Koning
Wykorzystuje nieistniejące przeciążenie - "MemoryMappedFile.CreateFromFile (file, null, 1000);" - Moberg
Czym jest wyjątek? - user7116
Proces nie może uzyskać dostępu do pliku "C: \ Users \ molsgaar \ Documents \ data.bin", ponieważ jest używany przez inny proces. - Moberg
Czy to mieć zrobić za pomocą MMF? Czy nie możesz po prostu uzyskać zwykłego dostępu do pliku - utwórz lub otwórz plik do dołączenia i po prostu zapisuj dane na końcu pliku (który będzie następnie automatycznie rósł). Czy mógłbyś podać więcej kontekstu na temat tego, jak dane mają zostać poddane analizie lub co będzie analizować? - Gavin Lock


Odpowiedzi:


Po mapowaniu pliku w pamięci nie można zwiększyć jego rozmiaru. Jest to znane ograniczenie plików mapowanych w pamięci.

... musisz obliczyć lub oszacować rozmiar gotowego pliku, ponieważ obiekty mapowania plików mają stały rozmiar; po utworzeniu ich rozmiaru nie można zwiększyć ani zmniejszyć.

Jedną ze strategii byłoby użycie porcji przechowywanych w nieodtwarzane pliki zmapowane w pamięci o danym rozmiarzepowiedzmy 1 GB lub 2 GB. Poradzisz sobie z nimi przez najwyższy poziom ViewAccessor własnego projektu (prawdopodobnie robi podstawowe passthru metod, których potrzebujesz od MemoryMappedViewAccessor).

Edytować: lub możesz po prostu utworzyć nieodtwarzany plik z mapą pamięci o maksymalnym rozmiarze, którego chcesz użyć (na przykład 8 GB na początek, z parametrem do dostrojenia go podczas uruchamiania aplikacji) i odzyskać MemoryMappedViewAccessorza logiczną porcję. Nieprzerwany plik nie będzie korzystać z zasobów fizycznych, dopóki nie zostanie zażądany każdy widok.


24
2018-05-23 14:50Dzięki. Miałem przeczucie, że błądzę w obszarze trochę nieznanym mi. - Moberg
Możesz zwiększyć ich rozmiar za pomocą NtExtendSection  undocumented.ntinternals.net/UserMode/Undocumented%20Functions/... - Matt


Dobrze, możesz!!.

Oto moja implementacja pliku zmapowanego pliku pamięci:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.IO;
using System.IO.MemoryMappedFiles;

namespace MmbpTree
{
  public unsafe sealed class GrowableMemoryMappedFile : IDisposable
  {

    private const int AllocationGranularity = 64 * 1024;

    private class MemoryMappedArea
    {
      public MemoryMappedFile Mmf;
      public byte* Address;
      public long Size;
    }


    private FileStream fs;

    private List<MemoryMappedArea> areas = new List<MemoryMappedArea>();
    private long[] offsets;
    private byte*[] addresses;

    public long Length
    {
      get {
        CheckDisposed();
        return fs.Length;
      }
    }

    public GrowableMemoryMappedFile(string filePath, long initialFileSize)
    {
      if (initialFileSize <= 0 || initialFileSize % AllocationGranularity != 0)
      {
        throw new ArgumentException("The initial file size must be a multiple of 64Kb and grater than zero");
      }
      bool existingFile = File.Exists(filePath);
      fs = new FileStream(filePath, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.ReadWrite, FileShare.None);
      if (existingFile)
      {
        if (fs.Length <= 0 || fs.Length % AllocationGranularity != 0)
        {
          throw new ArgumentException("Invalid file. Its lenght must be a multiple of 64Kb and greater than zero");
        }
      }
      else
      { 
        fs.SetLength(initialFileSize);
      }
      CreateFirstArea();
    }

    private void CreateFirstArea()
    {
      var mmf = MemoryMappedFile.CreateFromFile(fs, null, fs.Length, MemoryMappedFileAccess.ReadWrite, null, HandleInheritability.None, true);
      var address = Win32FileMapping.MapViewOfFileEx(mmf.SafeMemoryMappedFileHandle.DangerousGetHandle(), 
        Win32FileMapping.FileMapAccess.Read | Win32FileMapping.FileMapAccess.Write,
        0, 0, new UIntPtr((ulong) fs.Length), null);
      if (address == null) throw new Win32Exception();

      var area = new MemoryMappedArea
      {
        Address = address,
        Mmf = mmf,
        Size = fs.Length
      };
      areas.Add(area);

      addresses = new byte*[] { address };
      offsets = new long[] { 0 };

    }


    public void Grow(long bytesToGrow)
    {
      CheckDisposed();
      if (bytesToGrow <= 0 || bytesToGrow % AllocationGranularity != 0) {
        throw new ArgumentException("The growth must be a multiple of 64Kb and greater than zero");
      }
      long offset = fs.Length;
      fs.SetLength(fs.Length + bytesToGrow);
      var mmf = MemoryMappedFile.CreateFromFile(fs, null, fs.Length, MemoryMappedFileAccess.ReadWrite, null, HandleInheritability.None, true);
      uint* offsetPointer = (uint*)&offset;
      var lastArea = areas[areas.Count - 1];
      byte* desiredAddress = lastArea.Address + lastArea.Size;
      var address = Win32FileMapping.MapViewOfFileEx(mmf.SafeMemoryMappedFileHandle.DangerousGetHandle(), 
        Win32FileMapping.FileMapAccess.Read | Win32FileMapping.FileMapAccess.Write,
        offsetPointer[1], offsetPointer[0], new UIntPtr((ulong)bytesToGrow), desiredAddress);
      if (address == null) {
        address = Win32FileMapping.MapViewOfFileEx(mmf.SafeMemoryMappedFileHandle.DangerousGetHandle(),
          Win32FileMapping.FileMapAccess.Read | Win32FileMapping.FileMapAccess.Write,
          offsetPointer[1], offsetPointer[0], new UIntPtr((ulong)bytesToGrow), null);
      }
      if (address == null) throw new Win32Exception();
      var area = new MemoryMappedArea {
        Address = address,
        Mmf = mmf,
        Size = bytesToGrow
      };
      areas.Add(area);
      if (desiredAddress != address) {
        offsets = offsets.Add(offset);
        addresses = addresses.Add(address);
      }
    }

    public byte* GetPointer(long offset)
    {
      CheckDisposed();
      int i = offsets.Length;
      if (i <= 128) // linear search is more efficient for small arrays. Experiments show 140 as the cutpoint on x64 and 100 on x86.
      {
        while (--i > 0 && offsets[i] > offset);
      }
      else // binary search is more efficient for large arrays
      {
        i = Array.BinarySearch<long>(offsets, offset);
        if (i < 0) i = ~i - 1;
      }
      return addresses[i] + offset - offsets[i];
    }

    private bool isDisposed;

    public void Dispose()
    {
      if (isDisposed) return;
      isDisposed = true;
      foreach (var a in this.areas)
      {
        Win32FileMapping.UnmapViewOfFile(a.Address);
        a.Mmf.Dispose();
      }
      fs.Dispose();
      areas.Clear();
    }

    private void CheckDisposed()
    {
      if (isDisposed) throw new ObjectDisposedException(this.GetType().Name);
    }

    public void Flush()
    {
      CheckDisposed();
      foreach (var area in areas)
      {
        if (!Win32FileMapping.FlushViewOfFile(area.Address, new IntPtr(area.Size))) {
          throw new Win32Exception();
        }
      }
      fs.Flush(true);
    }
  }
}

Tutaj jest Win32FileMapping klasa:

using System;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace MmbpTree
{
  public static unsafe class Win32FileMapping
  {
    [Flags]
    public enum FileMapAccess : uint
    {
      Copy = 0x01,
      Write = 0x02,
      Read = 0x04,
      AllAccess = 0x08,
      Execute = 0x20,
    }

    [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
    public static extern byte* MapViewOfFileEx(IntPtr mappingHandle,
                      FileMapAccess access,
                      uint offsetHigh,
                      uint offsetLow,
                      UIntPtr bytesToMap,
                      byte* desiredAddress);

    [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
    public static extern bool UnmapViewOfFile(byte* address);


    [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    public static extern bool FlushViewOfFile(byte* address, IntPtr bytesToFlush);
  }
}

I tutaj masz Extensions klasa:

using System;

namespace MmbpTree
{
  public static class Extensions
  {
    public static T[] Add<T>(this T[] array, T element)
    {
      var result = new T[array.Length + 1];
      Array.Copy(array, result, array.Length);
      result[array.Length] = element;
      return result;
    }

    public static unsafe byte*[] Add(this byte*[] array, byte* element)
    {
      var result = new byte*[array.Length + 1];
      Array.Copy(array, result, array.Length);
      result[array.Length] = element;
      return result;
    }
  }
}

Jak widać podchodzę do niebezpiecznego podejścia. Jest to jedyny sposób na uzyskanie korzyści z plików mapowanych w pamięci.

Aby pracować z tym, należy wziąć pod uwagę następujące koncepcje:

 • The blok lub strona. To jest twój minimalny obszar ciągłego adresu pamięci i przestrzeni dyskowej, z którymi pracujesz. Rozmiar bloku lub strony musi być wielokrotnością podstawowego rozmiaru strony systemu (4 KB).
 • The początkowy rozmiar pliku. Musi to być wielokrotność rozmiaru bloku lub strony i musi to być wielokrotność granularności alokacji systemu (64 KB).
 • The wzrost pliku. Musi to być wielokrotność rozmiaru bloku lub strony i musi to być wielokrotność granularności alokacji systemu (64 KB).

Na przykład możesz chcieć pracować z rozmiarem strony 1Mb, wzrostem pliku o 64Mb i początkowym rozmiarem 1Gb. Możesz uzyskać wskaźnik do strony, dzwoniąc GetPointer, rozwijaj plik za pomocą Grow i opróżnij plik za pomocą Flush:

const int InitialSize = 1024 * 1024 * 1024;
const int FileGrowth = 64 * 1024 * 1024;
const int PageSize = 1024 * 1024;
using (var gmmf = new GrowableMemoryMappedFile("mmf.bin", InitialSize))
{
  var pageNumber = 32;
  var pointer = gmmf.GetPointer(pageNumber * PageSize);

  // you can read the page content:
  byte firstPageByte = pointer[0];
  byte lastPageByte = pointer[PageSize - 1];

  // or write it
  pointer[0] = 3;
  pointer[PageSize -1] = 43;


  /* allocate more pages when needed */
  gmmf.Grow(FileGrowth);

  /* use new allocated pages */

  /* flushing the file writes to the underlying file */ 
  gmmf.Flush();

}

3
2018-03-22 13:08Zgłasza wyjątek podczas kompilacji przeciwko .NET 4.0, ale działa inaczej. - Greg Mulvihill
A więc w jaki sposób MapViewOfFileEx porównuje się do użycia MemoryMappedViewAccessor w .Net? Czy istnieje bardzo duża różnica prędkości? - millejos
MemoryMappedViewAccessor jest nawet wolniejszy niż FileStream. Możesz jednak pobrać wskaźnik z MemoryMappedViewAccessor, a to jest szybkie. Ale MemoryMappedFile.CreateViewAccessor nie pozwala zapytać o żądany adres, jest to klucz do utrzymania zmapowanych bloków tak blisko siebie, jak to możliwe. - Jesús López


Przyczyną, dla której kod się nie kompiluje, jest to, że używa nieistniejącego przeciążenia. Utwórz sam strumień pliku i przekaż go do właściwego przeciążenia (zakładając, że 2000 będzie twoim nowym rozmiarem):

FileStream fs = new FileStream("C:\MyFile.dat", FileMode.Open);
MemoryMappedFile mmf = MemoryMappedFile.CreateFromFile(fs, "someName", 2000,
 MemoryMappedFileAccess.ReadWriteExecute, null, HandleInheritablity.None, false);

Lub użyj tego przeciążenia, aby pominąć tworzenie strumienia plików:

MemoryMappedFile mmf = MemoryMappedFile.CreateFromFile("C:\MyFile.dat", 
     FileMode.Open, "someName", 2000);

1
2018-05-23 12:38robiąc to, dostaję pogwałcenie dostępu - nawet jeśli usuwam stary mmf przed ponownym przypisaniem go. - Moberg
@Moberg: Którą z 2 metod używasz i co mówi ten wyjątek? - Edwin de Koning
Edytować. Przepraszam - niemożliwe do odczytania. Dodano w pytaniu. Dzięki przy okazji ... - Moberg


Użyj przeciążenia MemoryMappedFile.CreateFromFile to wymaga capacity parametr.


0
2018-05-23 12:26Tak, ale moim problemem jest zwiększenie pliku w locie .. - Moberg