Pytanie Zmienianie koloru pierwszego planu elementu prezentacji treści w polu listy


Dla pola listy utworzono następujący styl, w którym obok tekstu pojawi się obraz:

<Style x:Key="ImageListBoxStyle" TargetType="{x:Type ListBox}">
  <Setter Property="SnapsToDevicePixels" Value="true"/>
  <Setter Property="BorderThickness" Value="1"/>
  <Setter Property="ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility" Value="Auto"/>
  <Setter Property="ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility" Value="Auto"/>
  <Setter Property="ScrollViewer.CanContentScroll" Value="True"/>
  <Setter Property="ItemContainerStyle">
    <Setter.Value>
      <!-- Simple ListBoxItem - This is used for each Item in a ListBox. The item's content is placed in the ContentPresenter -->
      <Style TargetType="{x:Type ListBoxItem}">
        <Setter Property="SnapsToDevicePixels" Value="true"/>
        <Setter Property="OverridesDefaultStyle" Value="true"/>
        <Setter Property="VerticalContentAlignment" Value="Center"/>
        <Setter Property="Template">
          <Setter.Value>
            <ControlTemplate TargetType="{x:Type ListBoxItem}">
              <Grid SnapsToDevicePixels="true">
                <Border x:Name="Border">
                  <Grid Height="40">
                    <Grid.ColumnDefinitions>
                      <ColumnDefinition Width="Auto"/>
                      <ColumnDefinition Width="*"/>
                    </Grid.ColumnDefinitions>
                    <Image
                      x:Name="DisplayImage"
                      Source="{Binding Path=ThumbnailImage}"
                      Height="30"
                      Width="30"
                      Grid.Column="0"/>

                    <ContentPresenter
                      x:Name="DisplayText"
                      HorizontalAlignment="Stretch"
                      VerticalAlignment="Center"
                      Grid.Column="1"/>
                    <!--<ContentPresenter.Resources>
                        <Style TargetType="{x:Type TextBlock}">
                          <Setter Property="Foreground" Value="Black"/>
                        </Style>
                      </ContentPresenter.Resources>-->

                    <!--Content="{Binding RelativeSource={RelativeSource FindAncestor, AncestorType=ListBox}, Path=DisplayMemberPath, Converter={StaticResource myDisplayMemberConverter}}"-->
                    <!--<Label
                      x:Name="Text"
                      Content="{Binding Path=FullNameAndTitle}"
                      Foreground="Black"
                      VerticalAlignment="{TemplateBinding VerticalContentAlignment}"
                      VerticalContentAlignment="Center"
                      HorizontalAlignment="Stretch"
                      Grid.Column="1"
                      Height="40"/>-->
                  </Grid>
                </Border>
              </Grid>
              <ControlTemplate.Triggers>
                <Trigger Property="IsSelected" Value="true">
                  <!--<Setter Property="FontWeight" Value="Bold" TargetName="DisplayText"/>-->
                  <!--<Setter Property="Style" Value="{StaticResource SelectedTextStyle}" TargetName="DisplayText"/>-->
                  <Setter Property="Background" Value="DarkBlue" TargetName="Border"/>
                  <Setter Property="Width" Value="40" TargetName="DisplayImage"/>
                  <Setter Property="Height" Value="40" TargetName="DisplayImage"/>
                </Trigger>
              </ControlTemplate.Triggers>
            </ControlTemplate>
          </Setter.Value>
        </Setter>
      </Style>
    </Setter.Value>
  </Setter>
  <Setter Property="Template">
    <Setter.Value>
      <ControlTemplate TargetType="{x:Type ListBox}">
        <Grid>
          <Border x:Name="Border" Background="{TemplateBinding Background}" BorderBrush="Black" BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}">
            <Grid>
              <ScrollViewer Margin="1,1,1,1" Focusable="false" Background="{TemplateBinding Background}" SnapsToDevicePixels="True">
                <StackPanel IsItemsHost="true"/>
              </ScrollViewer>
            </Grid>
          </Border>
        </Grid>
        <ControlTemplate.Triggers>
          <Trigger Property="IsGrouping" Value="true">
            <Setter Property="ScrollViewer.CanContentScroll" Value="false"/>
          </Trigger>
        </ControlTemplate.Triggers>
      </ControlTemplate>
    </Setter.Value>
  </Setter>
</Style>

Muszę użyć content-presenter podczas filtrowania tego, co jest wyświetlane (tekstowo) za pomocą DisplayMemberPath samego ListBox.

Wszystko, co chcę zrobić, to ustawić FontWeight na Pogrubienie i Pierwszy plan na Biały, gdy element zostanie wybrany w Liście ListBox.

Czy ktoś napotkał taki problem? Spojrzałem na kilka powiązanych pytań, ale ludzie byli w stanie użyć TextBlock, aby obejść ich problemy, niestety nie mogę.

Wszelkie informacje, które może podać ppl, zostaną docenione.

Twoje zdrowie


19
2017-10-30 09:35


pochodzenie


Możesz także ustawić TextElement.Foreground Załączona właściwość bezpośrednio na formantu nadrzędnym. - Sheridan


Odpowiedzi:


Istnieje również inny sposób. Możesz dodać swoje ContentPresenter ten atrybut

TextBlock.Foreground="YourColour"

W takim przypadku możesz również użyć animacji dla tej właściwości.


37
2017-11-23 19:20Wydaje się, że nie działa to z powiązaniami. - O. R. Mapper
To nie działa po mojej stronie - Akanksha Gaur


Wszystko w porządku, udało mi się samemu odpowiedzieć na to pytanie, próbowałem zmodyfikować pierwszy plan / grubość czcionki prezentera treści, który nie zawiera definicji pierwszoplanowej / font-size, a wszystko, co musiałem zrobić, to:

<Setter Property="FontWeight" Value="Bold"/>
<Setter Property="Foreground" Value="White"/>

tj. usuń:

TargetName="DisplayText"

19
2017-11-03 13:24

Oparte na ta odpowiednia odpowiedź, Udało mi się rozwiązać podobny problem z następującymi:

<Setter TargetName="ctContentPresenter" Property="TextBlock.Foreground" Value="{StaticResource StyleForeColorBrush}" />

8
2017-11-27 20:51

 <Storyboard x:Key="Storyboard1"> 
    <ColorAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(TextBlock.Foreground).(SolidColorBrush.Color)" Storyboard.TargetName="myContentPresenter">
    <EasingColorKeyFrame KeyTime="0" Value="Black"/>
    <EasingColorKeyFrame KeyTime="0:0:0.2" Value="White"/>
    </ColorAnimationUsingKeyFrames>    
 </Storyboard>

1
2018-03-13 07:51