Pytanie Jak wgrać obraz z parametrami za pomocą Alamofire w Swift


Pracuję nad aplikacją na iPhone'a z szybkim. i używam Struktura Alamofire do obsługi żądań http. używam Alamofire.request dla POST, GET itp. w następujący sposób:

Alamofire.request(.POST, myURL , parameters: ["a": "1", "b" : "2" ])
    .response { (request, response, data, error) in
} 

I używam Alamofire.upload aby przesłać obraz na serwer to:

Alamofire.upload(.POST, uploadURL , fileURL)

Oba działają idealnie, ale teraz chcę przesłać obraz, a także wysłać kilka parametrów za pomocą, a mój typ zawartości powinien być multipart/form-data i Alamofire.upload nie przyjmuje parametrów.

Są jeszcze dwa pytania na SO dotyczące tego problemu z szybkim, który pierwszy nie używa Alamofire (i naprawdę, dlaczego nie?) i in Drugi, mattt (Alamofire Developer) powołał się na użycie parametrów kodowania.

Sprawdziłem jego przykład, ale wciąż nie mogłem wymyślić, jak to zrobić.

Czy ktoś może mi pomóc rozwiązać ten problem?

Dziękuję Ci! :)


18
2017-10-21 22:52


pochodzenie


Oto rozwiązanie, które znalazłem, umieszczone na innym pytaniu: stackoverflow.com/questions/26121827/... - antiblank
Reza_Rg Czy możesz mi pomóc? Używam również "Alamofire.upload (.POST, uploadURL, fileURL)", ale w jaki sposób mam strukturę pliku php, aby otrzymać plik? Gdzie plik przesłany przez .POST jest dostępny w moim pliku php? - gutenmorgenuhu
@Reza_Rg rozwiązałeś swój problem, jeśli tak, możesz podzielić się odpowiedzią? - user2363025
@ user2363025 Tak, ale skończyłem na zmianie niektórych kodów w bibliotece Alamofire, co nie jest właściwe. - Reza_Rg


Odpowiedzi:


możesz użyć Alamofire 3.0+ poniżej kodu

func uploadImageAndData(){
  //parameters
  let gender  = "M"
  let firstName = "firstName"
  let lastName = "lastName"
  let dob    = "11-Jan-2000"
  let aboutme  = "aboutme"
  let token   = "token"

  var parameters = [String:AnyObject]()
  parameters = ["gender":gender,
         "firstName":firstName,
         "dob":dob,
         "aboutme":about,
         "token":token,
         "lastName":lastName]

  let URL = "http://yourserviceurl/"
  let image = UIImage(named: "image.png")

  Alamofire.upload(.POST, URL, multipartFormData: {
    multipartFormData in

    if let imageData = UIImageJPEGRepresentation(image, 0.6) {
      multipartFormData.appendBodyPart(data: imageData, name: "image", fileName: "file.png", mimeType: "image/png")
    }

    for (key, value) in parameters {
      multipartFormData.appendBodyPart(data: value.dataUsingEncoding(NSUTF8StringEncoding)!, name: key)
    }
  }, encodingCompletion: {
    encodingResult in

    switch encodingResult {
    case .Success(let upload, _, _):
      print("s")
      upload.responseJSON { 
        response in
        print(response.request) // original URL request
        print(response.response) // URL response
        print(response.data)   // server data
        print(response.result)  // result of response serialization

        if let JSON = response.result.value {
          print("JSON: \(JSON)")
        }
      }
    case .Failure(let encodingError):
      print(encodingError)
    }
  })
}

20
2018-02-16 17:16Daje mi to kod statusu 415 - Chamath Jeevan
Błąd HTTP 415 Nieobsługiwany typ nośnika plz sprawdź typ obrazu @chamathjeevan - amit gupta
Jeśli istnieje klucz "image" w następującym parametrze ["gender": gender, "firstName": firstName, "dob": dob, "aboutme": aboutme, "token": token, "lastName": lastName, "image ": imageData], a następnie multipartFormData.appendBodyPart (dane: imageData, nazwa:" image ", fileName:" file.png ", mimeType:" image / png ") zostaną dodane w parametrach? - Deepak Thakur
@amitgupta Mam nadzieję, że dostałeś moje pytanie powyżej - Deepak Thakur
och człowieku, edytuj swój kod. To jest bałagan do przeczytania. - Fogmeister


Łatwe przesyłanie obrazów SWIFT 2 AlamoFire (REST API)

@amit gupta Wygląda na to, że odpowiedź zawiera duże obciążenie. AlamoFire zawiera ładunek uproszczonego rozwiązania. Metoda Alamofire.request zawiera kilka uproszczonych przeciążeń, których można użyć do przesłania w prosty sposób. Korzystając z Alamofire.request (twórca metod może pozbyć się nadmiaru kodu.

Stan HTTP 415 podaje, ponieważ nie określono prawidłowego typu nośnika.

Sprawdź moje rozwiązanie poniżej.

import UIKit
import Alamofire

class ViewController: UIViewController {

  @IBOutlet var imageView: UIImageView!
  @IBOutlet var btnUpload: UIButton!
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
  }

  func successDataHandler(responseData:String){

    print ("IMAGE UPLOAD SUCCESSFUL  !!!")

  }

  func failureDataHandler(errorData:String){

    print (" !!!  IMAGE UPLOAD FAILURE  !!! ")

  }

  @IBAction func actionUpload(sender: AnyObject) {

    let URL = "http://m8coreapibeta.azurewebsites.net/api/cards/SaveImages"

    let postDataProlife:[String:AnyObject] = ["CardId":(dataCardDetail?.userId)!,"ImageType":1,"ImageData":imageView.image!]

    uplaodImageData(URL, postData: postDataProlife, successHandler: successDataHandler, failureHandler: failureDataHandler)
  }

  func uplaodImageData(RequestURL: String,postData:[String:AnyObject]?,successHandler: (String) -> (),failureHandler: (String) -> ()) -> () {

    let headerData:[String : String] = ["Content-Type":"application/json"]

    Alamofire.request(.POST,RequestURL, parameters: postData, encoding: .URLEncodedInURL, headers: headerData).responseString{ response in
      switch response.result {
      case .Success:
        print(response.response?.statusCode)
        successHandler(response.result.value!)
      case .Failure(let error):
        failureHandler("\(error)")
      }
    }
  }

  override func didReceiveMemoryWarning() {
    super.didReceiveMemoryWarning()
    // Dispose of any resources that can be recreated.
  }


}

4
2018-03-19 02:11

Almaofire z szybkim 3.0

Alamofire.upload(multipartFormData: { multipartFormData in
  var index = 1
  for image in imageArray {
    let imageData: Data = (UIImageJPEGRepresentation(image, 1.0) as Data?)!

    multipartFormData.append(imageData, withName: "home-\(index)", fileName: "home-\(index)", mimeType: "image/jpeg")

    index += 1
  }
  }, with: requestName, encodingCompletion: { result in
    switch result {
    case .success(let upload, _, _):

      upload.responseJSON { response in
        print("Image(s) Uploaded successfully:\(response)")
      }
    case .failure(let encodingError):
      print("encodingError:\(encodingError)")
    }
})

3
2018-04-08 07:42moim problemem są nazwy i katalogi zdjęć, jak uzyskać obrazy w katalogach galerii i ich nazwiskach? - Saeed Rahmatolahi


Almaofire z szybkim 2.0  po prostu skopiuj i wklej poniżej code.here m asumming odpowiedzi JSON z serwera

 func uploadImageRemote (imageData : NSData?) -> Dictionary <String,AnyObject>{
  var imageDictionary = Dictionary<String,AnyObject>()

   var tokenHeaders:[String:String]! = ["x-access-token":Constants.kUserDefaults.stringForKey("userToken")!]
  Alamofire.upload(
    .POST,
    "http://52.26.230.146:3300/api/profiles/imageUpload",headers:tokenHeaders,
    multipartFormData: { multipartFormData in
      multipartFormData.appendBodyPart(data: imageData!, name: "upload", fileName: "imageFileName.jpg", mimeType: "image/jpeg")
    },
    encodingCompletion: { encodingResult in
      switch encodingResult {
      case .Success(let upload, _, _):
        upload.progress { (bytesWritten, totalBytesWritten, totalBytesExpectedToWrite) in
          print("Uploading Avatar \(totalBytesWritten) / \(totalBytesExpectedToWrite)")
          dispatch_async(dispatch_get_main_queue(),{

          })
        }
        upload.responseJSON { response in
          guard response.result.error == nil else {
            print("error calling GET \(response.result.error!)")
            return
          }

          if let value = response.result.value {
            print("Success JSON is:\(value)")
            if let result = value as? Dictionary<String, AnyObject> {
              imageDictionary["imageUrl"] = result["url"]
            }
          }

          dispatch_async(dispatch_get_main_queue(),{
            //Show Alert in UI
            print("Avatar uploaded");
          })
        }

      case .Failure(let encodingError):
        //Show Alert in UI
        print("Avatar not uploaded \(encodingError)");
      }
    }
  );return imageDictionary
}

0
2017-07-28 10:36

Swift 4 z Alamofire 4

let isConnected = connectivity.isConnectedToInternet()

 func updateProfile(firstName:String,lastName:String ,imageData:Data?,completion: @escaping (isValidUser)->()) {


  if self.isConnected {

    var parameters : [String:String] = [:]
    parameters["auth_key"] = loginUser?.authKey!
    parameters["User[first_name]"] = firstName
    parameters["User[last_name]"] = lastName

    let url = "\(baseUrl)\(basicAuthenticationUrl.updateProfile)"
    print(url)


    Alamofire.upload(multipartFormData: { (multipartFormData) in
      for (key, value) in parameters {
        multipartFormData.append("\(value)".data(using: String.Encoding.utf8)!, withName: key as String)
      }

      if let data = imageData {
        multipartFormData.append(data, withName: "image_url", fileName: "image.png", mimeType: "image/png")
      }

    }, usingThreshold: UInt64.init(), to: url, method: .post) { (result) in
      switch result{
      case .success(let upload, _, _):
        upload.responseJSON { response in
          print("Succesfully uploaded = \(response)")
          if let err = response.error{

            print(err)
            return
          }

        }
      case .failure(let error):
        print("Error in upload: \(error.localizedDescription)")

      }
    }
  }

}

0
2018-02-17 12:01

Aby użyć parametrów kodowania, należy utworzyć zmienną ParameterEncoding, przypisać jej typ kodowania (przypadek wyliczenia, który zawiera .JSON, .URL), a następnie użyć funkcji kodowania z parametrem NSURLRequest i parametrami. Ta funkcja zwraca krotkę dwóch elementów, z których pierwsza jest wynikiem NSURLRequest, a druga jest wynikiem możliwego NSError.

Oto jak użyłem go do niestandardowego nagłówka, którego potrzebowałem w projekcie

 var parameterEncoding:ParameterEncoding!
  switch method {
    case .POST, .PUT :
      parameterEncoding = ParameterEncoding.JSON
    default :
      parameterEncoding = ParameterEncoding.URL
  }
  var alamoRequest = Alamofire.Manager.sharedInstance.request(parameterEncoding.encode(mutableURLRequest, parameters: parameters).0)

-3
2017-10-24 17:05