Pytanie Najprostszy sposób w C #, aby dowiedzieć się, czy aplikacja działa z dysku sieciowego?


Chcę programowo dowiedzieć się, czy moja aplikacja działa z dysku sieciowego. Jaki jest najprostszy sposób na zrobienie tego? Powinien wspierać obie ścieżki UNC (\\127.0.0.1\d$) i zmapowane dyski sieciowe (Z :).


17
2017-12-26 07:06


pochodzenie
Odpowiedzi:


To jest dla zmapowanego przypadku napędu. Możesz użyć DriveInfo klasa, aby dowiedzieć się, czy dysk a jest dyskiem sieciowym, czy nie.

DriveInfo info = new DriveInfo("Z");
if (info.DriveType == DriveType.Network)
{
  // Running from network
}

Pełna metoda i przykładowy kod.

public static bool IsRunningFromNetwork(string rootPath)
{
  try
  {
    System.IO.DriveInfo info = new DriveInfo(rootPath);
    if (info.DriveType == DriveType.Network)
    {
      return true;
    }
    return false;
  }
  catch
  {
    try
    {
      Uri uri = new Uri(rootPath);
      return uri.IsUnc;
    }
    catch
    {
      return false;
    }
  }
}

static void Main(string[] args) 
{
  Console.WriteLine(IsRunningFromNetwork(System.IO.Path.GetPathRoot(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory)));  }

19
2017-12-26 07:11

if (new DriveInfo(Application.StartupPath).DriveType == DriveType.Network)
{  
  // here  
}

4
2017-12-26 07:17

To jest moja obecna metoda robienia tego, ale wydaje się, że powinien istnieć lepszy sposób.

private bool IsRunningFromNetworkDrive()
  {
    var dir = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory;
    var driveLetter = dir.First();
    if (!Char.IsLetter(driveLetter))
      return true;
    if (new DriveInfo(driveLetter.ToString()).DriveType == DriveType.Network)
      return true;
    return false;
  }

2
2017-12-26 07:17

W przypadku użycia ścieżki UNC jest to bardzo proste - sprawdź nazwę hosta w UNC i sprawdź, czy jest to localhost (127.0.0.1, :: 1, nazwa hosta, nazwahosta.domena.local, adresy ip stacji roboczej) czy nie.

Jeśli ścieżka nie jest UNC - wyodrębnij literę dysku ze ścieżki i przetestuj klasę DriveInfo dla jej typu


1
2017-12-26 07:16

DriveInfo m = DriveInfo.GetDrives().Where(p => p.DriveType == DriveType.Network).FirstOrDefault();
if (m != null)
{
  //do stuff
}
else
{
  //do stuff
}

0
2017-12-26 07:35

Przerobiłem rozwiązanie dotnetstep, co jest moim zdaniem lepsze, ponieważ pozwala uniknąć wyjątków po przekazaniu prawidłowej ścieżki i zgłasza wyjątek w przypadku podania błędnej ścieżki, która nie pozwala przyjąć założenia prawdziwości lub fałszu.

//----------------------------------------------------------------------------------------------------
/// <summary>Gets a boolean indicating whether the specified path is a local path or a network path.</summary>
/// <param name="path">Path to check</param>
/// <returns>Returns a boolean indicating whether the specified path is a local path or a network path.</returns>
public static Boolean IsNetworkPath(String path) {
 Uri uri = new Uri(path);
 if (uri.IsUnc) {
  return true;
 }
 DriveInfo info = new DriveInfo(path);
 if (info.DriveType == DriveType.Network) {
  return true;
 }
 return false;
}

Test:

//----------------------------------------------------------------------------------------------------
/// <summary>A test for IsNetworkPath</summary>
[TestMethod()]
public void IsNetworkPathTest() {
 String s1 = @"\\Test"; // unc
 String s2 = @"C:\Program Files"; // local
 String s3 = @"S:\"; // mapped
 String s4 = "ljöasdf"; // invalid

 Assert.IsTrue(RPath.IsNetworkPath(s1));
 Assert.IsFalse(RPath.IsNetworkPath(s2));
 Assert.IsTrue(RPath.IsNetworkPath(s3));
 try {
  RPath.IsNetworkPath(s4);
  Assert.Fail();
 }
 catch {}
}

0
2017-10-21 06:50