Pytanie Efektywne obliczanie macierzy var-covar w R


Szukam przyrostów wydajności w obliczaniu macierzy kowariancji (auto) z poszczególnych pomiarów w czasie t z t, t-1itd ..

W macierzy danych każdy wiersz reprezentuje osobnika, a każda kolumna reprezentuje miesięczne pomiary (kolumny są w kolejności czasu). Podobne do poniższych danych (chociaż z nieco większą ko-wariancją).

# simulate data
set.seed(1)
periods <- 70L
ind <- 90000L
mat <- sapply(rep(ind, periods), rnorm)

Poniżej znajduje się (brzydki) kod, który wymyśliłem, aby uzyskać macierz kowariancji dla pomiarów / opóźnionych pomiarów. Uruchomienie trwa prawie 4 sekundy. Jestem pewien, że przechodząc do data.table, myśląc więcej i nie polegając na pętlach, mógłbym skrócić czas o dużą ilość. Ale ponieważ matryce kowariancji są wszechobecne, podejrzewam, że istnieje już standardowy (i skuteczny) sposób robienia tego w R, o którym powinienem wiedzieć.

# Get variance covariance matrix for 0-5 lags  
n_lags <- 5L # Number of lags
vcov <- matrix(0, nrow = n_lags + 1L, ncol = n_lags + 1)
for (i in 0L:n_lags) {
 for (j in i:n_lags) {
  vcov[j + 1L, i + 1L] <- 
   sum(mat[, (1L + (j - i)):(periods - i)] *
     mat[, 1L:(periods - j)]) /
   (ind * (periods - j) - 1)
 }
}
round(vcov, 3)

    [,1]  [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,] 1.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
[2,] 0.000 1.001 0.000 0.000 0.000 0.000
[3,] 0.000 0.000 1.001 0.000 0.000 0.000
[4,] 0.000 0.000 0.000 1.001 0.000 0.000
[5,] -0.001 0.000 0.000 0.000 1.001 0.000
[6,] 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 1.001

14
2017-07-11 22:15


pochodzenie


Spójrz na cov() - Andrew Gustar
Dzięki. Ale jeśli sugerujesz cov(mat)[1:6, 1:6] to trochę inaczej ... ponieważ nie szukam kowariancji t=1 z t=2 ale generalnie t z t-1... ale może będę mógł użyć tej funkcji, jeśli skonfiguruję swoją macierz inaczej (?). - snoram
Sprawdź ?ccf funkcjonować? - Ben Bolker
Być może covmat <- cov(mat) Aby uzyskać kowariancje między kolumnami, można wyodrębnić dane liczbowe dotyczące opóźnienia Lz czymś podobnym diag(covmat[-(1:L),]) - Andrew Gustar
Jeśli naprawdę zależy Ci na wydajności, myślę, że twoim najlepszym ujęciem byłby algorytm Rcpp z jednym przebiegiem. Jedyny problem, jaki widzę z tym kodem R, polega na tym, że tworzy on wiele macierzy (kopii). - F. Privé


Odpowiedzi:


@FA. Privé's Rcpp wdrożenie jest dobrym początkiem, ale możemy zrobić to lepiej. W głównym algorytmie dostarczonym przez OP zauważysz, że istnieje wiele replikowanych dość kosztownych obliczeń. Przestrzegać:

OPalgo <- function(m, p, ind1, n) {
  vcov <- matrix(0, nrow = n + 1L, ncol = n + 1)
  for (i in 0L:n) {
    for (j in i:n) {
      ## lower and upper range for the first & second multiplicand
      print(paste(c((1L + (j - i)),":",(periods - i)," 
             ",1L,":",(periods - j)), collapse = ""))

      vcov[j + 1L, i + 1L] <- 
        sum(mat[, (1L + (j - i)):(periods - i)] *
                mat[, 1L:(periods - j)]) /
                  (ind * (periods - j) - 1)
    }
  }
  vcov
}

OPalgo(mat, periods, ind, n_lags)
[1] "1:70 1:70" ## contains "1:65 1:65"
[1] "2:70 1:69"
[1] "3:70 1:68"
[1] "4:70 1:67"
[1] "5:70 1:66"
[1] "6:70 1:65"
[1] "1:69 1:69" ## contains "1:65 1:65"
[1] "2:69 1:68"
[1] "3:69 1:67"
[1] "4:69 1:66"
[1] "5:69 1:65"
[1] "1:68 1:68" ## contains "1:65 1:65"
[1] "2:68 1:67"
[1] "3:68 1:66"
[1] "4:68 1:65"
[1] "1:67 1:67" ## contains "1:65 1:65"
[1] "2:67 1:66"
[1] "3:67 1:65"
[1] "1:66 1:66" ## contains "1:65 1:65"
[1] "2:66 1:65"
[1] "1:65 1:65"

Jak widać, produkt mat[,1:65] * mat[,1:65] wykonuje się 6 razy powyżej. Jedyną różnicą między pierwszym wystąpieniem a ostatnim wystąpieniem jest to, że pierwsze wystąpienie ma dodatkowe 5 kolumn. Zamiast więc obliczać:

sum(mat[ , 1:70] * mat[ , 1:70])
sum(mat[ , 1:69] * mat[ , 1:69])
sum(mat[ , 1:68] * mat[ , 1:68])
sum(mat[ , 1:67] * mat[ , 1:67])
sum(mat[ , 1:66] * mat[ , 1:66])
sum(mat[ , 1:65] * mat[ , 1:65])

Możemy obliczyć preCalc[1] <- sum(mat[ , 1:65] * mat[ , 1:65]) jeden raz i użyj tego w pozostałych 5 obliczeniach, takich jak:

preCalc[1] + sum(mat[ , 66:70] * mat[ , 66:70])
preCalc[1] + sum(mat[ , 66:69] * mat[ , 66:69])
preCalc[1] + sum(mat[ , 66:68] * mat[ , 66:68])
preCalc[1] + sum(mat[ , 66:67] * mat[ , 66:67])
preCalc[1] + sum(mat[ , 66:66] * mat[ , 66:66])

W każdym z powyższych zmniejszyliśmy liczbę mnożeń przez 90000 * 65 = 5,850,000 i liczba dodatków wg 5,850,000 - 1 = 5,849,999 w sumie 11,699,999 operacje arytmetyczne zostały zapisane. Poniższa funkcja zapewnia to właśnie.

fasterAlgo <- function(m, p, ind1, n) {
  vcov <- matrix(0, nrow = n + 1L, ncol = n + 1)
  preCals <- vapply(1:(n + 1L), function(x) sum(m[ , x:(p - n + x - 2L)] * 
                        m[ , 1L:(p - n - 1L)]), 42.42)
  for (i in 0L:n) {
    for (j in i:n) {
      myNum <- preCals[1L + j - i] + sum(m[, (p - n + j - i):(p - i)] * m[, (p - n):(p - j)])
      vcov[j + 1L, i + 1L] <- myNum / (ind * (p - j) - 1)
    }
  }
  vcov
}

## outputs same results
all.equal(OPalgo(mat, periods, ind, n_lags), fasterAlgo(mat, periods, ind, n_lags))
[1] TRUE

Benchmarki:

## I commented out the print statements of the OPalgo before benchmarking
library(microbenchmark)
microbenchmark(OP = OPalgo(mat, periods, ind, n_lags),
        fasterBase = fasterAlgo(mat, periods, ind, n_lags),
        RcppOrig = compute_vcov(mat, n_lags), times = 5)
Unit: milliseconds
    expr    min    lq   mean  median    uq    max neval cld
     OP 2775.6110 2780.7207 2843.6012 2784.976 2899.7621 2976.9356   5  c
 fasterBase 863.3897 863.9681 865.5576 865.593 866.7962 868.0409   5 b 
  RcppOrig 160.1040 161.8922 162.0153 162.235 162.4756 163.3697   5 a 

Jak widać, przy tej modyfikacji widzimy co najmniej 3-krotną poprawę, ale Rcpp jest nadal znacznie szybszy. Zastosujmy powyższą koncepcję w Rcpp.

// [[Rcpp::export]]
NumericMatrix compute_vcov2(const NumericMatrix& mat, int n_lags) {

  NumericMatrix vcov(n_lags + 1, n_lags + 1);
  std::vector<double> preCalcs;
  preCalcs.reserve(n_lags + 1);
  double myCov;

  int i, j, k1, k2, l;
  int n = mat.nrow();
  int m = mat.ncol();

  for (i = 0; i <= n_lags; i++) {
    myCov = 0;
    for (k1 = i, k2 = 0; k2 < (m - n_lags - 1); k1++, k2++) {
      for (l = 0; l < n; l++) {
        myCov += mat(l, k1) * mat(l, k2); 
      }
    }
    preCalcs.push_back(myCov);
  }

  for (i = 0; i <= n_lags; i++) {
    for (j = i; j <= n_lags; j++) {
      myCov = preCalcs[j - i];
      for (k1 = m - n_lags + j - i - 1, k2 = m - n_lags - 1; k2 < (m - j); k1++, k2++) {
        for (l = 0; l < n; l++) {
          myCov += mat(l, k1) * mat(l, k2);
        }
      }
      myCov /= n * (m - j) - 1;
      vcov(i, j) = vcov(j, i) = myCov;
    }
  }

  return vcov;
}

## gives same results
all.equal(compute_vcov2(mat, n_lags), compute_vcov(mat, n_lags))
[1] TRUE

Nowe testy porównawcze:

microbenchmark(OP = OPalgo(mat, periods, ind, n_lags),
        fasterBase = fasterAlgo(mat, periods, ind, n_lags),
        RcppOrig = compute_vcov(mat, n_lags), 
        RcppModified = compute_vcov2(mat, n_lags), times = 5)
Unit: milliseconds
    expr    min     lq    mean   median     uq    max neval cld
     OP 2785.4789 2786.67683 2811.02528 2789.37719 2809.61270 2883.98073   5  d
 fasterBase 866.5601 868.25555 888.64418 869.31796 870.92308 968.16417   5  c 
  RcppOrig 160.3467 161.37992 162.74899 161.73009 164.38653 165.90174   5 b 
RcppModified  51.1641  51.67149  52.87447  52.56067  53.06273  55.91334   5 a  

Teraz ulepszony Rcpp rozwiązanie jest około 3 razy szybsze od oryginału Rcpp rozwiązanie i około 50 razy szybciej niż pierwotny algorytm dostarczony przez OP.

Aktualizacja

Możemy zrobić jeszcze lepiej. Możemy odwrócić zakresy indeksów i / j, aby stale aktualizować preCalcs. Pozwala to na obliczenie tylko jednej nowej kolumny w każdej iteracji. To naprawdę wchodzi w grę jako n_lags wzrasta. Przestrzegać:

// [[Rcpp::export]]
NumericMatrix compute_vcov3(const NumericMatrix& mat, int n_lags) {

  NumericMatrix vcov(n_lags + 1, n_lags + 1);
  std::vector<double> preCalcs;
  preCalcs.reserve(n_lags + 1);

  int i, j, k1, k2, l;
  int n = mat.nrow();
  int m = mat.ncol();

  for (i = 0; i <= n_lags; i++) {
    preCalcs.push_back(0);
    for (k1 = i, k2 = 0; k2 < (m - n_lags); k1++, k2++) {
      for (l = 0; l < n; l++) {
        preCalcs[i] += mat(l, k1) * mat(l, k2); 
      }
    }
  }

  for (i = n_lags; i >= 0; i--) { ## reverse range
    for (j = n_lags; j >= i; j--) {  ## reverse range
      vcov(i, j) = vcov(j, i) = preCalcs[j - i] / (n * (m - j) - 1);
      if (i > 0 && i > 0) {
        for (k1 = m - i, k2 = m - j; k2 <= (m - j); k1++, k2++) {
          for (l = 0; l < n; l++) {
            ## updating preCalcs vector
            preCalcs[j - i] += mat(l, k1) * mat(l, k2); 
          }
        }
      }
    }
  }

  return vcov;
}

all.equal(compute_vcov(mat, n_lags), compute_vcov3(mat, n_lags))
[1] TRUE

Rcpp tylko testy porównawcze:

n_lags <- 50L
microbenchmark(RcppOrig = compute_vcov(mat, n_lags),
         RcppModified = compute_vcov2(mat, n_lags),
         RcppExtreme = compute_vcov3(mat, n_lags), times = 5)
Unit: milliseconds
    expr    min    lq   mean  median    uq    max neval cld
  RcppOrig 7035.7920 7069.7761 7083.4961 7070.3395 7119.028 7122.5446   5  c
RcppModified 3608.8986 3645.8585 3653.0029 3654.7209 3663.716 3691.8202   5 b 
 RcppExtreme 324.8252 330.7381 332.9657 333.5919 335.168 340.5054   5 a 

Najnowsza implementacja jest teraz ponad 20 razy szybsza od oryginału Rcpp wersja i znacznie ponad 300x szybciej niż oryginalny algorytm, kiedy n-lags jest wielki.


14
2017-07-17 21:27Miły! Dokładnie to, co miałem na myśli, kiedy powiedziałem, że można go dalej zoptymalizować. - F. Privé
Jakieś wskazówki dotyczące tego, jak włączyć lub dowiedzieć się, jak importować funkcje C ++ do swojego środowiska? próbowałem Rcpp::sourceCpp ale dostałem błędy - snoram
@snoram Czy dodałeś #include <Rcpp.h> i using namespace Rcpp; na górze pliku cpp i zastąpić # symbol komentarza z //? - Aurèle


Po prostu tłumaczenie Twojego kodu w Rcpp:

#include <Rcpp.h>
using namespace Rcpp;  

// [[Rcpp::export]]
NumericMatrix compute_vcov(const NumericMatrix& mat, int n_lags) {

 NumericMatrix vcov(n_lags + 1, n_lags + 1);
 double myCov;

 int i, j, k1, k2, l;
 int n = mat.nrow();
 int m = mat.ncol();

 for (i = 0; i <= n_lags; i++) {
  for (j = i; j <= n_lags; j++) {
   myCov = 0;
   for (k1 = j - i, k2 = 0; k2 < (m - j); k1++, k2++) {
    for (l = 0; l < n; l++) {
     myCov += mat(l, k1) * mat(l, k2); 
    }
   }
   myCov /= n * (m - j) - 1;
   vcov(i, j) = vcov(j, i) = myCov;
  }
 }

 return vcov;
}

Jest to co najmniej 10 razy szybsze niż algorytm R. Jednak czuję, że można go dalej zoptymalizować.


9
2017-07-16 20:21