Pytanie Metoda WebAPI, która pobiera plik i dodatkowe argumenty


Chcę przesłać plik i wysłać wraz z plikiem kilka dodatkowych informacji, powiedzmy string foo i int bar.

Jak napisać metodę kontrolera ASP.NET WebAPI, która odbiera plik do przesłania, ciąg znaków i int?

Mój JavaScript:

var fileInput = document.querySelector("#filePicker");
var formData = new FormData();
formData.append("file", fileInput.files[0]);
formData.append("foo", "hello world!");
formData.append("bar", 42);

var options = {
  url: "/api/foo/upload",
  data: formData,
  processData: false // Prevents JQuery from transforming the data into a query string
};
$.ajax(options);

Mój kontroler WebAPI może uzyskać dostęp do pliku w następujący sposób:

public async Task<HttpResponseMessage> Upload()
{
  var streamProvider = new MultipartMemoryStreamProvider();
  await Request.Content.ReadAsMultipartAsync(streamProvider);
  var fileStream = await streamProvider.Contents[0].ReadAsStreamAsync();
}

Ale nie jest dla mnie jasne, w jaki sposób mogę uzyskać mój ciąg i int. Sądzę, że prawdopodobnie mogę powiedzieć streamProvider.Content [1] lub cokolwiek innego, ale to jest bardzo nieprzyjemne.

W jaki sposób napisać działanie WebAPI, które akceptuje przesłanie pliku, ciąg znaków i int?


14
2018-05-19 03:51


pochodzenie


Prawdopodobnie brakuje mi czegoś ... Dlaczego nie możesz po prostu tworzyć parametrów foo i bar w twojej metodzie wysyłania i pozwalać na wiązanie magii? - Scrappydog
Skoncentrowałem się na wysyłaniu danych w FormData (np. Jako dane w $ .post (url, formData), segregator nigdy ich nie znalazł.Okazuje się, mogę wysłać plik jako dane formularza, a następnie umieścić pozostałe argumenty w adresie URL. - Judah Himango


Odpowiedzi:


Możesz stworzyć swój własny MultipartFileStreamProvider aby uzyskać dostęp do dodatkowych argumentów.

W ExecutePostProcessingAsync przechodzimy przez każdy plik w formie wieloczęściowej i ładujemy dane niestandardowe (jeśli masz tylko jeden plik, będziesz miał tylko jeden obiekt w CustomData lista).

class MyCustomData
{
  public int Foo { get; set; }
  public string Bar { get; set; }
}

class CustomMultipartFileStreamProvider : MultipartMemoryStreamProvider
{
  public List<MyCustomData> CustomData { get; set; }

  public CustomMultipartFileStreamProvider()
  {
    CustomData = new List<MyCustomData>();
  }

  public override Task ExecutePostProcessingAsync()
  {
    foreach (var file in Contents)
    {
      var parameters = file.Headers.ContentDisposition.Parameters;
      var data = new MyCustomData
      {
        Foo = int.Parse(GetNameHeaderValue(parameters, "Foo")),
        Bar = GetNameHeaderValue(parameters, "Bar"),
      };

      CustomData.Add(data);
    }

    return base.ExecutePostProcessingAsync();
  }

  private static string GetNameHeaderValue(ICollection<NameValueHeaderValue> headerValues, string name)
  {
    var nameValueHeader = headerValues.FirstOrDefault(
      x => x.Name.Equals(name, StringComparison.OrdinalIgnoreCase));

    return nameValueHeader != null ? nameValueHeader.Value : null;
  }
}

Następnie w kontrolerze:

class UploadController : ApiController
{
  public async Task<HttpResponseMessage> Upload()
  {
    var streamProvider = new CustomMultipartFileStreamProvider();
    await Request.Content.ReadAsMultipartAsync(streamProvider);

    var fileStream = await streamProvider.Contents[0].ReadAsStreamAsync();
    var customData = streamProvider.CustomData;

    return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.Created);
  }
}

15
2018-05-21 15:16Dzięki. Skończyłem właśnie przekazywanie argumentów za pomocą "prostych" argumentów, np. $ .post ("/ api / foo? id = 23 & bar = hello", fileData). To działa ... pod warunkiem, że nie przekazujesz złożonych obiektów lub tablic. Bardziej podoba mi się twoje rozwiązanie, więc zaznaczam to jako odpowiedź. - Judah Himango
Próbując tego, otrzymujemy nazwę parametru w części wartości pary klucz / wartość - pole klucza proste zawiera "nazwę". Czy coś się zmieniło od maja? - codeputer


Myślę, że odpowiedzi tutaj są doskonałe. Inni mogą zobaczyć prosty przykład przesyłania danych poza plikiem w formie podsumowania, w tym funkcja JavaScript, która wywołuje WebAPI do kontrolera FileUpload, oraz fragment z kontrolera FileUpload (w VB.net) odczytuje dodatkowe dane przekazane z Javascript.

JavaScript:

      function uploadImage(files) {
      var data = new FormData();
      if (files.length > 0) {
        data.append("UploadedImage", files[0]);
        data.append("Source", "1")
        var ajaxRequest = $.ajax({
          type: "POST",
          url: "/api/fileupload/uploadfile",
          contentType: false,
          processData: false,
          data: data
        });

Kontroler przesyłania plików:

    <HttpPost> _
  Public Function UploadFile() As KeyValuePair(Of Boolean, String)
    Try
      If HttpContext.Current.Request.Files.AllKeys.Any() Then
        Dim httpPostedFile = HttpContext.Current.Request.Files("UploadedImage")
        Dim source = HttpContext.Current.Request.Form("Source").ToString()

Jak widać w JavaScript, dodatkowe dane przekazane to klucz "Source", a wartość to "1". I jak Chandrika odpowiedział powyżej, kontroler odczytuje to przekazane dane przez "System.Web.HttpContext.Current.Request.Form (" Source "). ToString ()".

Zauważ, że Form ("Source") używa () (vs. []), ponieważ kod kontrolera znajduje się w VB.net.

Mam nadzieję że to pomoże.


4
2017-10-30 20:24

Możesz to zrobić w następujący sposób: Metoda JQuery:

  var data = new FormData();

  data.append("file", filesToUpload[0].rawFile);
  var doc = {};      
  doc.DocumentId = 0; 
  $.support.cors = true;
  $.ajax({
    url: '/api/document/uploaddocument',
    type: 'POST',
    contentType: 'multipart/form-data',
    data: data,
    cache: false,
    contentType: false,
    processData: false,
    success: function (response) {
      docId = response.split('|')[0];
      doc.DocumentId = docId;
      $.post('/api/document/metadata', doc)
        .done(function (response) {
        });
     alert('Document save successfully!');
    },
    error: function (e) {
      alert(e);
    }
  });

zadzwoń do api web "UploadDocuement"

[Route("api/document/uploaddocument"), HttpPost]
    [UnhandledExceptionFilter]
    [ActionName("UploadDocument")]
    public Task<HttpResponseMessage> UploadDocument()
    {
      // Check if the request contains multipart/form-data.
      if (!Request.Content.IsMimeMultipartContent())
      {
        Task<HttpResponseMessage> mytask = new Task<HttpResponseMessage>(delegate()
        {
          return new HttpResponseMessage()
          {
            StatusCode = HttpStatusCode.BadRequest,
            Content = "In valid file & request content type!".ToStringContent()
          };
        });
        return mytask;
      }


      string root = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/Documents");
      if (System.IO.Directory.Exists(root))
      {
        System.IO.Directory.CreateDirectory(root);
      }
      var provider = new MultipartFormDataStreamProvider(root);

      var task = Request.Content.ReadAsMultipartAsync(provider).
      ContinueWith<HttpResponseMessage>(o =>
      {
        if (o.IsFaulted || o.IsCanceled)
          throw new HttpResponseException(HttpStatusCode.InternalServerError);

        FileInfo finfo = new FileInfo(provider.FileData.First().LocalFileName);

        string guid = Guid.NewGuid().ToString();

        File.Move(finfo.FullName, Path.Combine(root, guid + "_" + provider.FileData.First().Headers.ContentDisposition.FileName.Replace("\"", "")));

        string sFileName = provider.FileData.First().Headers.ContentDisposition.FileName.Replace("\"", "");

        FileInfo FInfos = new FileInfo(Path.Combine(root, guid + "_" + provider.FileData.First().Headers.ContentDisposition.FileName.Replace("\"", "")));

        Document dbDoc = new Document()
        {
          DocumentID = 0        

        };

        context.DocumentRepository.Insert(dbDoc);
        context.Save();

        return new HttpResponseMessage()
        {
          Content = new StringContent(string.Format("{0}|File uploaded.", dbDoc.DocumentID))
        };
      }
      );
      return task;

    }

Zadzwoń do swojego webowego interfejsu metadanych w następujący sposób:

[Route("api/document/metadata"), HttpPost]
    [ActionName("Metadata")]
    public Task<HttpResponseMessage> Metadata(Document doc)
    {
      int DocId = Convert.ToInt32(System.Web.HttpContext.Current.Request.Form["DocumentId"].ToString());

      Task<HttpResponseMessage> mytask = new Task<HttpResponseMessage>(delegate()
      {
        return new HttpResponseMessage()
        {
          Content = new StringContent("metadata updated")
        };
      });
      return mytask;
    }

2
2018-05-19 14:07Tak więc, jeśli dobrze rozumiem, wykonujesz 2 wywołania: jeden dla pliku, drugi dla metadanych (np. "Dodatkowe argumenty" część mojego pytania). Czy istnieje sposób, aby to zrobić w jednym wywołaniu? - Judah Himango
wypróbuj ten w aplecie apletu "UploadDocument" "System.Web.HttpContext.Current.Request.Form [" DocumentId "]. ToString ()" - Chandrika Prajapati
w powyższym przykładzie wykonuję 2 wywołania, jeden dla pliku, a drugi dla metadanych, możesz uzyskać go za pomocą jednego połączenia, tak jak po wypróbowaniu tego w aplecie sieci web UploadDocument "System.Web.HttpContext.Current.Request.Form [" DocumentId " ] .ToString () " - Chandrika Prajapati


W ten sposób można wyodrębnić wiele plików i wiele atrybutów:

public async Task<HttpResponseMessage> Post()
{
  Dictionary<string,string> attributes = new Dictionary<string, string>();
  Dictionary<string, byte[]> files = new Dictionary<string, byte[]>();

  var provider = new MultipartMemoryStreamProvider();
  await Request.Content.ReadAsMultipartAsync(provider);
  foreach (var file in provider.Contents)
  {
    if (file.Headers.ContentDisposition.FileName != null)
    {
      var filename = file.Headers.ContentDisposition.FileName.Trim('\"');
      var buffer = await file.ReadAsByteArrayAsync();
      files.Add(filename, buffer);
    } else
    {
      foreach(NameValueHeaderValue p in file.Headers.ContentDisposition.Parameters)
      {
        string name = p.Value;
        if (name.StartsWith("\"") && name.EndsWith("\"")) name = name.Substring(1, name.Length - 2);
        string value = await file.ReadAsStringAsync();
        attributes.Add(name, value);
      }
    }
  }
  //Your code here 
  return new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.OK);
}

2
2018-02-21 12:09