Pytanie Zapytanie WMI od Go


Chciałbym uruchomić kwerendy WMI z Go. Są sposoby na to wywołać funkcje DLL z Go. Rozumiem, że gdzieś musi istnieć jakaś biblioteka DLL, która przy prawidłowym wywołaniu zwróci niektóre dane, które mogę przeanalizować i wykorzystać. Wolałbym unikać wywoływania w C lub C ++, zwłaszcza, że ​​przypuszczam, że są one owijkami w samym interfejsie API systemu Windows.

Zbadałem wyjście z dumpbin.exe /exports c:\windows\system32\wmi.dll, a następujący wpis wygląda obiecująco:

WmiQueryAllDataA (forwarded to wmiclnt.WmiQueryAllDataA)

Jednak nie jestem pewien, co robić dalej. Jakie argumenty przyjmuje ta funkcja? Co zwraca? Szukać WmiQueryAllDataA nie jest pomocne. A to imię pojawia się tylko w komentarzu c:\program files (x86)\windows kits\8.1\include\shared\wmistr.h, ale bez podpisu funkcji.

Czy istnieją lepsze metody? Czy istnieje inna biblioteka DLL? Czy czegoś brakuje? Czy powinienem używać tylko opakowania C?

Uruchamianie kwerendy WMI w Linqpad z .NET Reflector pokazuje użycie WmiNetUtilsHelper:ExecQueryWmi (i _f wersja), ale żadna nie ma implementacji widocznej.

Aktualizacja: Użyj github.com/StackExchange/wmi pakiet, który używa rozwiązania w zaakceptowanej odpowiedzi.


14
2017-12-04 01:44


pochodzenie


Odpowiedź Kevina poniżej jest teraz zaimplementowana w pakiecie Go na Github. Widzieć godoc.org/github.com/StackExchange/wmi - Greg Bray


Odpowiedzi:


Witaj w cudownym świecie COM, Programowanie obiektowe w C od czasu, gdy C ++ było "młodym upstartem".

Na github mattn rzucił razem małe opakowanie w Go, z których korzystałem, aby szybko przygotować przykładowy program. "To repozytorium zostało stworzone do eksperymentów i powinno być uznane za niestabilne."wpaja wszelkie rodzaje zaufania.

Pomijam wiele błędów. Zaufaj mi, gdy powiem, że będziesz chciał go dodać.

package main

import (
    "github.com/mattn/go-ole"
    "github.com/mattn/go-ole/oleutil"
)

func main() {
  // init COM, oh yeah
  ole.CoInitialize(0)
  defer ole.CoUninitialize()

  unknown, _ := oleutil.CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator")
  defer unknown.Release()

  wmi, _ := unknown.QueryInterface(ole.IID_IDispatch)
  defer wmi.Release()

  // service is a SWbemServices
  serviceRaw, _ := oleutil.CallMethod(wmi, "ConnectServer")
  service := serviceRaw.ToIDispatch()
  defer service.Release()

  // result is a SWBemObjectSet
  resultRaw, _ := oleutil.CallMethod(service, "ExecQuery", "SELECT * FROM Win32_Process")
  result := resultRaw.ToIDispatch()
  defer result.Release()

  countVar, _ := oleutil.GetProperty(result, "Count")
  count := int(countVar.Val)

  for i :=0; i < count; i++ {
    // item is a SWbemObject, but really a Win32_Process
    itemRaw, _ := oleutil.CallMethod(result, "ItemIndex", i)
    item := itemRaw.ToIDispatch()
    defer item.Release()

    asString, _ := oleutil.GetProperty(item, "Name")

    println(asString.ToString())
  }
}

Prawdziwe mięso to wezwanie ExecQuery, Zdarza mi się złapać Win32_Process z dostępne klasy ponieważ jest łatwy do zrozumienia i drukowania.

Na moim komputerze to drukuje:

System Idle Process
System
smss.exe
csrss.exe
wininit.exe
services.exe
lsass.exe
svchost.exe
svchost.exe
atiesrxx.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
spoolsv.exe
svchost.exe
AppleOSSMgr.exe
AppleTimeSrv.exe
... and so on
go.exe
main.exe

Nie korzystam z niego z podniesionym lub wyłączonym UAC, ale niektórzy dostawcy WMI będą wymagać uprzywilejowanego użytkownika.

Nie jestem też w 100%, że to nie wycieknie, będziesz chciał się w to zagłębić. Obiekty COM są zliczane, więc defer powinno być tam całkiem niezłe (pod warunkiem, że metoda nie jest szalona od dawna działająca), ale go-ole może mieć trochę magii w środku, którego nie zauważyłem.


18
2017-12-04 04:00Czy użycie COM jest jedynym sposobem, aby to zrobić? Chociaż powyższe działa, czy możliwe jest wywołanie biblioteki DLL bezpośrednio? - mjibson
@mjibson Wszystko zawija połączenia do COM, to natywny interfejs do WMI. (Widzieć: msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384642(v=vs.85).aspx; w szczególności "Wszystkie interfejsy WMI oparte są na modelu COM (Component Object Model)") - Kevin Montrose♦
@mjibson To powiedziawszy, jest kilka języków, które mają ułatwienia w korzystaniu z COM. Jak C # :). Zgodnie z moją wiedzą, jeśli nie chcesz pracować w języku .NET lub C ++, utkniesz w tańcu COM "C-style". Zauważyłeś szczególną metodę nieudokumentowany (i że A na końcu też jest dość przerażające). - Kevin Montrose♦
.NET> 2 został wykluczony z powodu problemów z zainstalowaniem go z SQL Server, więc zdecydowano się na próbę języka innego niż .NET. Rozważono również: uruchamianie programu Wmic.exe i analizowanie jego wyników. Powiedziano mi, że to nie daje ci wystarczającej mocy, jakiej potrzebujesz. - mjibson
@mjibson Tak, nie sugeruję poważnie zmiany technologii. COM może pracować z dowolnym językiem według projektu, ale z pewnością nie jest bardzo ładny w większości z nich. - Kevin Montrose♦


Komentuję ponad rok później, ale istnieje rozwiązanie na Github (i zamieszczone poniżej dla potomności).

// +build windows

/*
Package wmi provides a WQL interface for WMI on Windows.

Example code to print names of running processes:

  type Win32_Process struct {
    Name string
  }

  func main() {
    var dst []Win32_Process
    q := wmi.CreateQuery(&dst, "")
    err := wmi.Query(q, &dst)
    if err != nil {
      log.Fatal(err)
    }
    for i, v := range dst {
      println(i, v.Name)
    }
  }

*/
package wmi

import (
  "bytes"
  "errors"
  "fmt"
  "log"
  "os"
  "reflect"
  "runtime"
  "strconv"
  "strings"
  "sync"
  "time"

  "github.com/mattn/go-ole"
  "github.com/mattn/go-ole/oleutil"
)

var l = log.New(os.Stdout, "", log.LstdFlags)

var (
  ErrInvalidEntityType = errors.New("wmi: invalid entity type")
  lock         sync.Mutex
)

// QueryNamespace invokes Query with the given namespace on the local machine.
func QueryNamespace(query string, dst interface{}, namespace string) error {
  return Query(query, dst, nil, namespace)
}

// Query runs the WQL query and appends the values to dst.
//
// dst must have type *[]S or *[]*S, for some struct type S. Fields selected in
// the query must have the same name in dst. Supported types are all signed and
// unsigned integers, time.Time, string, bool, or a pointer to one of those.
// Array types are not supported.
//
// By default, the local machine and default namespace are used. These can be
// changed using connectServerArgs. See
// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa393720.aspx for details.
func Query(query string, dst interface{}, connectServerArgs ...interface{}) error {
  dv := reflect.ValueOf(dst)
  if dv.Kind() != reflect.Ptr || dv.IsNil() {
    return ErrInvalidEntityType
  }
  dv = dv.Elem()
  mat, elemType := checkMultiArg(dv)
  if mat == multiArgTypeInvalid {
    return ErrInvalidEntityType
  }

  lock.Lock()
  defer lock.Unlock()
  runtime.LockOSThread()
  defer runtime.UnlockOSThread()

  err := ole.CoInitializeEx(0, ole.COINIT_MULTITHREADED)
  if err != nil {
    oleerr := err.(*ole.OleError)
    // S_FALSE      = 0x00000001 // CoInitializeEx was already called on this thread
    if oleerr.Code() != ole.S_OK && oleerr.Code() != 0x00000001 {
      return err
    }
  } else {
    // Only invoke CoUninitialize if the thread was not initizlied before.
    // This will allow other go packages based on go-ole play along
    // with this library.
    defer ole.CoUninitialize()
  }

  unknown, err := oleutil.CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator")
  if err != nil {
    return err
  }
  defer unknown.Release()

  wmi, err := unknown.QueryInterface(ole.IID_IDispatch)
  if err != nil {
    return err
  }
  defer wmi.Release()

  // service is a SWbemServices
  serviceRaw, err := oleutil.CallMethod(wmi, "ConnectServer", connectServerArgs...)
  if err != nil {
    return err
  }
  service := serviceRaw.ToIDispatch()
  defer serviceRaw.Clear()

  // result is a SWBemObjectSet
  resultRaw, err := oleutil.CallMethod(service, "ExecQuery", query)
  if err != nil {
    return err
  }
  result := resultRaw.ToIDispatch()
  defer resultRaw.Clear()

  count, err := oleInt64(result, "Count")
  if err != nil {
    return err
  }

  // Initialize a slice with Count capacity
  dv.Set(reflect.MakeSlice(dv.Type(), 0, int(count)))

  var errFieldMismatch error
  for i := int64(0); i < count; i++ {
    err := func() error {
      // item is a SWbemObject, but really a Win32_Process
      itemRaw, err := oleutil.CallMethod(result, "ItemIndex", i)
      if err != nil {
        return err
      }
      item := itemRaw.ToIDispatch()
      defer itemRaw.Clear()

      ev := reflect.New(elemType)
      if err = loadEntity(ev.Interface(), item); err != nil {
        if _, ok := err.(*ErrFieldMismatch); ok {
          // We continue loading entities even in the face of field mismatch errors.
          // If we encounter any other error, that other error is returned. Otherwise,
          // an ErrFieldMismatch is returned.
          errFieldMismatch = err
        } else {
          return err
        }
      }
      if mat != multiArgTypeStructPtr {
        ev = ev.Elem()
      }
      dv.Set(reflect.Append(dv, ev))
      return nil
    }()
    if err != nil {
      return err
    }
  }
  return errFieldMismatch
}

// ErrFieldMismatch is returned when a field is to be loaded into a different
// type than the one it was stored from, or when a field is missing or
// unexported in the destination struct.
// StructType is the type of the struct pointed to by the destination argument.
type ErrFieldMismatch struct {
  StructType reflect.Type
  FieldName string
  Reason   string
}

func (e *ErrFieldMismatch) Error() string {
  return fmt.Sprintf("wmi: cannot load field %q into a %q: %s",
    e.FieldName, e.StructType, e.Reason)
}

var timeType = reflect.TypeOf(time.Time{})

// loadEntity loads a SWbemObject into a struct pointer.
func loadEntity(dst interface{}, src *ole.IDispatch) (errFieldMismatch error) {
  v := reflect.ValueOf(dst).Elem()
  for i := 0; i < v.NumField(); i++ {
    f := v.Field(i)
    isPtr := f.Kind() == reflect.Ptr
    if isPtr {
      ptr := reflect.New(f.Type().Elem())
      f.Set(ptr)
      f = f.Elem()
    }
    n := v.Type().Field(i).Name
    if !f.CanSet() {
      return &ErrFieldMismatch{
        StructType: f.Type(),
        FieldName: n,
        Reason:   "CanSet() is false",
      }
    }
    prop, err := oleutil.GetProperty(src, n)
    if err != nil {
      errFieldMismatch = &ErrFieldMismatch{
        StructType: f.Type(),
        FieldName: n,
        Reason:   "no such struct field",
      }
      continue
    }
    defer prop.Clear()

    switch val := prop.Value().(type) {
    case int, int64:
      var v int64
      switch val := val.(type) {
      case int:
        v = int64(val)
      case int64:
        v = val
      default:
        panic("unexpected type")
      }
      switch f.Kind() {
      case reflect.Int, reflect.Int8, reflect.Int16, reflect.Int32, reflect.Int64:
        f.SetInt(v)
      case reflect.Uint, reflect.Uint8, reflect.Uint16, reflect.Uint32, reflect.Uint64:
        f.SetUint(uint64(v))
      default:
        return &ErrFieldMismatch{
          StructType: f.Type(),
          FieldName: n,
          Reason:   "not an integer class",
        }
      }
    case string:
      iv, err := strconv.ParseInt(val, 10, 64)
      switch f.Kind() {
      case reflect.String:
        f.SetString(val)
      case reflect.Int, reflect.Int8, reflect.Int16, reflect.Int32, reflect.Int64:
        if err != nil {
          return err
        }
        f.SetInt(iv)
      case reflect.Uint, reflect.Uint8, reflect.Uint16, reflect.Uint32, reflect.Uint64:
        if err != nil {
          return err
        }
        f.SetUint(uint64(iv))
      case reflect.Struct:
        switch f.Type() {
        case timeType:
          if len(val) == 25 {
            mins, err := strconv.Atoi(val[22:])
            if err != nil {
              return err
            }
            val = val[:22] + fmt.Sprintf("%02d%02d", mins/60, mins%60)
          }
          t, err := time.Parse("20060102150405.000000-0700", val)
          if err != nil {
            return err
          }
          f.Set(reflect.ValueOf(t))
        }
      }
    case bool:
      switch f.Kind() {
      case reflect.Bool:
        f.SetBool(val)
      default:
        return &ErrFieldMismatch{
          StructType: f.Type(),
          FieldName: n,
          Reason:   "not a bool",
        }
      }
    default:
      typeof := reflect.TypeOf(val)
      if isPtr && typeof == nil {
        break
      }
      return &ErrFieldMismatch{
        StructType: f.Type(),
        FieldName: n,
        Reason:   fmt.Sprintf("unsupported type (%T)", val),
      }
    }
  }
  return errFieldMismatch
}

type multiArgType int

const (
  multiArgTypeInvalid multiArgType = iota
  multiArgTypeStruct
  multiArgTypeStructPtr
)

// checkMultiArg checks that v has type []S, []*S for some struct type S.
//
// It returns what category the slice's elements are, and the reflect.Type
// that represents S.
func checkMultiArg(v reflect.Value) (m multiArgType, elemType reflect.Type) {
  if v.Kind() != reflect.Slice {
    return multiArgTypeInvalid, nil
  }
  elemType = v.Type().Elem()
  switch elemType.Kind() {
  case reflect.Struct:
    return multiArgTypeStruct, elemType
  case reflect.Ptr:
    elemType = elemType.Elem()
    if elemType.Kind() == reflect.Struct {
      return multiArgTypeStructPtr, elemType
    }
  }
  return multiArgTypeInvalid, nil
}

func oleInt64(item *ole.IDispatch, prop string) (int64, error) {
  v, err := oleutil.GetProperty(item, prop)
  if err != nil {
    return 0, err
  }
  defer v.Clear()

  i := int64(v.Val)
  return i, nil
}

// CreateQuery returns a WQL query string that queries all columns of src. where
// is an optional string that is appended to the query, to be used with WHERE
// clauses. In such a case, the "WHERE" string should appear at the beginning.
func CreateQuery(src interface{}, where string) string {
  var b bytes.Buffer
  b.WriteString("SELECT ")
  s := reflect.Indirect(reflect.ValueOf(src))
  t := s.Type()
  if s.Kind() == reflect.Slice {
    t = t.Elem()
  }
  if t.Kind() != reflect.Struct {
    return ""
  }
  var fields []string
  for i := 0; i < t.NumField(); i++ {
    fields = append(fields, t.Field(i).Name)
  }
  b.WriteString(strings.Join(fields, ", "))
  b.WriteString(" FROM ")
  b.WriteString(t.Name())
  b.WriteString(" " + where)
  return b.String()
}

5
2018-02-05 20:41