Pytanie Jak przeciągnąć i upuścić i posortować GtkTreeView w GTK3?


Przesyłam liblarch, biblioteka do obsługi ukierunkowanych wykresów acyklicznych, od PyGTK (GTK2) do introspekcji PyGObject (GTK3). Wystąpił problem z GtkTreeView.

Aplikacja korzystająca z biblioteki liblarch musi sortować GtkTreeView za pomocą kolumny, ale w tym samym czasie użytkownik może przeciągać i upuszczać wiersze, przenosić wiersz pod innym wierszem. W tym celu musiałem ręcznie przetwarzać dnd_data_get() i dnd_data_receive() co jest w porządku.

Istnieje minimalna konfiguracja dla GtkTreeView, która działa w PyGTK. Wiersze są sortowane, a użytkownik może przenosić wiersze.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import gtk

window = gtk.Window()
window.set_size_request(300, 200)
window.connect('delete_event', lambda w,e: gtk.main_quit())

# Define Liblarch Tree

store = gtk.TreeStore(str, str)
store.insert(None, -1, ["A", "Task A"])
store.insert(None, -1, ["B", "Task B"])
store.insert(None, -1, ["C", "Task C"])
d_parent = store.insert(None, -1, ["D", "Task D"])
store.insert(d_parent, -1, ["E", "Task E"])

# Define TreeView in similar way as it happens in GTG/Liblarch_gtk
tv = gtk.TreeView()

col = gtk.TreeViewColumn()
col.set_title("Title")
render_text = gtk.CellRendererText()
col.pack_start(render_text, expand=True)
col.add_attribute(render_text, 'markup', 1)
col.set_resizable(True)
col.set_expand(True)
col.set_sort_column_id(0)
tv.append_column(col)
tv.set_property("expander-column", col)

treemodel = store

def _sort_func(model, iter1, iter2):
  """ Sort two iterators by function which gets node objects.
  This is a simple wrapper which prepares node objects and then
  call comparing function. In other case return default value -1
  """
  node_a = model.get_value(iter1, 0)
  node_b = model.get_value(iter2, 0)
  if node_a and node_b:
    sort = cmp(node_a, node_b)
  else:
    sort = -1
  return sort

treemodel.set_sort_func(1, _sort_func)
tv.set_model(treemodel)

def on_child_toggled(treemodel2, path, iter, param=None):
  """ Expand row """
  if not tv.row_expanded(path):
    tv.expand_row(path, True)

treemodel.connect('row-has-child-toggled', on_child_toggled)

tv.set_search_column(1)
tv.set_property("enable-tree-lines", False)
tv.set_rules_hint(False)


#### Drag and drop stuff

dnd_internal_target = ''
dnd_external_targets = {}

def on_drag_fail(widget, dc, result):
  print "Failed dragging", widget, dc, result

def __init_dnd():
  """ Initialize Drag'n'Drop support

  Firstly build list of DND targets:
    * name
    * scope - just the same widget / same application
    * id

  Enable DND by calling enable_model_drag_dest(), 
  enable_model-drag_source()

  It didnt use support from gtk.Widget(drag_source_set(),
  drag_dest_set()). To know difference, look in PyGTK FAQ:
  http://faq.pygtk.org/index.py?file=faq13.033.htp&req=show
  """
  #defer_select = False

  if dnd_internal_target == '':
    error = 'Cannot initialize DND without a valid name\n'
    error += 'Use set_dnd_name() first'
    raise Exception(error)

  dnd_targets = [(dnd_internal_target, gtk.TARGET_SAME_WIDGET, 0)]
  for target in dnd_external_targets:
    name = dnd_external_targets[target][0]
    dnd_targets.append((name, gtk.TARGET_SAME_APP, target))

  tv.enable_model_drag_source( gtk.gdk.BUTTON1_MASK,
    dnd_targets, gtk.gdk.ACTION_DEFAULT | gtk.gdk.ACTION_MOVE)

  tv.enable_model_drag_dest(\
    dnd_targets, gtk.gdk.ACTION_DEFAULT | gtk.gdk.ACTION_MOVE)


def on_drag_data_get(treeview, context, selection, info, timestamp):
  """ Extract data from the source of the DnD operation.

  Serialize iterators of selected tasks in format 
  <iter>,<iter>,...,<iter> and set it as parameter of DND """
  print "on_drag_data_get(", treeview, context, selection, info, timestamp

  treeselection = treeview.get_selection()
  model, paths = treeselection.get_selected_rows()
  iters = [model.get_iter(path) for path in paths]
  iter_str = ','.join([model.get_string_from_iter(iter) for iter in iters])
  selection.set(dnd_internal_target, 0, iter_str)
  print "Sending", iter_str

def on_drag_data_received(treeview, context, x, y, selection, info,\
             timestamp):
  """ Handle a drop situation.

  First of all, we need to get id of node which should accept
  all draged nodes as their new children. If there is no node,
  drop to root node.

  Deserialize iterators of dragged nodes (see self.on_drag_data_get())
  Info parameter determines which target was used:
    * info == 0 => internal DND within this TreeView
    * info > 0 => external DND

  In case of internal DND we just use Tree.move_node().
  In case of external DND we call function associated with that DND
  set by self.set_dnd_external()
  """
  print "on_drag_data_received", treeview, context, x, y, selection, info, timestamp

  model = treeview.get_model()
  destination_iter = None
  destination_tid = None
  drop_info = treeview.get_dest_row_at_pos(x, y)
  if drop_info:
    path, position = drop_info
    destination_iter = model.get_iter(path)
    if destination_iter:
      destination_tid = model.get_value(destination_iter, 0)

  # Get dragged iter as a TaskTreeModel iter
  # If there is no selected task (empty selection.data), 
  # explictly skip handling it (set to empty list)
  if selection.data == '':
    iters = []
  else:
    iters = selection.data.split(',')

  dragged_iters = []
  for iter in iters:
    print "Info", info
    if info == 0:
      try:
        dragged_iters.append(model.get_iter_from_string(iter))
      except ValueError:
        #I hate to silently fail but we have no choice.
        #It means that the iter is not good.
        #Thanks shitty gtk API for not allowing us to test the string
        print "Shitty iter", iter
        dragged_iter = None

    elif info in dnd_external_targets and destination_tid:
      f = dnd_external_targets[info][1]

      src_model = context.get_source_widget().get_model()
      dragged_iters.append(src_model.get_iter_from_string(iter))


  for dragged_iter in dragged_iters:
    if info == 0:
      if dragged_iter and model.iter_is_valid(dragged_iter):
        dragged_tid = model.get_value(dragged_iter, 0)
        try:
          row = []
          for i in range(model.get_n_columns()):
            row.append(model.get_value(dragged_iter, i))
          #tree.move_node(dragged_tid, new_parent_id=destination_tid)
          print "move_after(%s, %s) ~ (%s, %s)" % (dragged_iter, destination_iter, dragged_tid, destination_tid)
          #model.move_after(dragged_iter, destination_iter)
          model.insert(destination_iter, -1, row)
          model.remove(dragged_iter)
        except Exception, e:
          print 'Problem with dragging: %s' % e
    elif info in dnd_external_targets and destination_tid:  
      source = src_model.get_value(dragged_iter,0)
      # Handle external Drag'n'Drop
      f(source, destination_tid)


dnd_internal_target = 'gtg/task-iter-str'
__init_dnd()
tv.connect('drag_data_get', on_drag_data_get)
tv.connect('drag_data_received', on_drag_data_received)
tv.connect('drag_failed', on_drag_fail)

window.add(tv)
window.show_all()

tv.expand_all()
gtk.main()

# vim: tabstop=4 expandtab shiftwidth=4 softtabstop=4

Przekierowałem ten skrypt do PyGObject (GTK3). Mój kod:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

from gi.repository import Gtk, Gdk

window = Gtk.Window()
window.set_size_request(300, 200)
window.connect('delete_event', lambda w,e: Gtk.main_quit())

# Define Liblarch Tree

store = Gtk.TreeStore(str, str)
store.insert(None, -1, ["A", "Task A"])
store.insert(None, -1, ["B", "Task B"])
store.insert(None, -1, ["C", "Task C"])
d_parent = store.insert(None, -1, ["D", "Task D"])
store.insert(d_parent, -1, ["E", "Task E"])

# Define TreeView in similar way as it happens in GTG/Liblarch_gtk
tv = Gtk.TreeView()

col = Gtk.TreeViewColumn()
col.set_title("Title")
render_text = Gtk.CellRendererText()
col.pack_start(render_text, expand=True)
col.add_attribute(render_text, 'markup', 1)
col.set_resizable(True)
col.set_expand(True)
col.set_sort_column_id(0)
tv.append_column(col)
tv.set_property("expander-column", col)

treemodel = store

def _sort_func(model, iter1, iter2):
  """ Sort two iterators by function which gets node objects.
  This is a simple wrapper which prepares node objects and then
  call comparing function. In other case return default value -1
  """
  node_a = model.get_value(iter1, 0)
  node_b = model.get_value(iter2, 0)
  if node_a and node_b:
    sort = cmp(node_a, node_b)
  else:
    sort = -1
  return sort

treemodel.set_sort_func(1, _sort_func)
tv.set_model(treemodel)

def on_child_toggled(treemodel2, path, iter, param=None):
  """ Expand row """
  if not tv.row_expanded(path):
    tv.expand_row(path, True)

treemodel.connect('row-has-child-toggled', on_child_toggled)

tv.set_search_column(1)
tv.set_property("enable-tree-lines", False)
tv.set_rules_hint(False)


#### Drag and drop stuff

dnd_internal_target = ''
dnd_external_targets = {}

def on_drag_fail(widget, dc, result):
  print "Failed dragging", widget, dc, result

def __init_dnd():
  """ Initialize Drag'n'Drop support

  Firstly build list of DND targets:
    * name
    * scope - just the same widget / same application
    * id

  Enable DND by calling enable_model_drag_dest(), 
  enable_model-drag_source()

  It didnt use support from Gtk.Widget(drag_source_set(),
  drag_dest_set()). To know difference, look in PyGTK FAQ:
  http://faq.pygtk.org/index.py?file=faq13.033.htp&req=show
  """
  #defer_select = False

  if dnd_internal_target == '':
    error = 'Cannot initialize DND without a valid name\n'
    error += 'Use set_dnd_name() first'
    raise Exception(error)

  dnd_targets = [(dnd_internal_target, Gtk.TargetFlags.SAME_WIDGET, 0)]
  for target in dnd_external_targets:
    name = dnd_external_targets[target][0]
    dnd_targets.append((name, Gtk.TARGET_SAME_APP, target))

  tv.enable_model_drag_source( Gdk.ModifierType.BUTTON1_MASK,
    dnd_targets, Gdk.DragAction.DEFAULT | Gdk.DragAction.MOVE)

  tv.enable_model_drag_dest(\
    dnd_targets, Gdk.DragAction.DEFAULT | Gdk.DragAction.MOVE)


def on_drag_data_get(treeview, context, selection, info, timestamp):
  """ Extract data from the source of the DnD operation.

  Serialize iterators of selected tasks in format 
  <iter>,<iter>,...,<iter> and set it as parameter of DND """
  print "on_drag_data_get(", treeview, context, selection, info, timestamp

  treeselection = treeview.get_selection()
  model, paths = treeselection.get_selected_rows()
  iters = [model.get_iter(path) for path in paths]
  iter_str = ','.join([model.get_string_from_iter(iter) for iter in iters])
  selection.set(dnd_internal_target, 0, iter_str)
  print "Sending", iter_str

def on_drag_data_received(treeview, context, x, y, selection, info,\
             timestamp):
  """ Handle a drop situation.

  First of all, we need to get id of node which should accept
  all draged nodes as their new children. If there is no node,
  drop to root node.

  Deserialize iterators of dragged nodes (see self.on_drag_data_get())
  Info parameter determines which target was used:
    * info == 0 => internal DND within this TreeView
    * info > 0 => external DND

  In case of internal DND we just use Tree.move_node().
  In case of external DND we call function associated with that DND
  set by self.set_dnd_external()
  """
  print "on_drag_data_received", treeview, context, x, y, selection, info, timestamp

  model = treeview.get_model()
  destination_iter = None
  destination_tid = None
  drop_info = treeview.get_dest_row_at_pos(x, y)
  if drop_info:
    path, position = drop_info
    destination_iter = model.get_iter(path)
    if destination_iter:
      destination_tid = model.get_value(destination_iter, 0)

  # Get dragged iter as a TaskTreeModel iter
  # If there is no selected task (empty selection.data), 
  # explictly skip handling it (set to empty list)
  if selection.data == '':
    iters = []
  else:
    iters = selection.data.split(',')

  dragged_iters = []
  for iter in iters:
    print "Info", info
    if info == 0:
      try:
        dragged_iters.append(model.get_iter_from_string(iter))
      except ValueError:
        #I hate to silently fail but we have no choice.
        #It means that the iter is not good.
        #Thanks shitty Gtk API for not allowing us to test the string
        print "Shitty iter", iter
        dragged_iter = None

    elif info in dnd_external_targets and destination_tid:
      f = dnd_external_targets[info][1]

      src_model = context.get_source_widget().get_model()
      dragged_iters.append(src_model.get_iter_from_string(iter))


  for dragged_iter in dragged_iters:
    if info == 0:
      if dragged_iter and model.iter_is_valid(dragged_iter):
        dragged_tid = model.get_value(dragged_iter, 0)
        try:
          row = []
          for i in range(model.get_n_columns()):
            row.append(model.get_value(dragged_iter, i))
          #tree.move_node(dragged_tid, new_parent_id=destination_tid)
          print "move_after(%s, %s) ~ (%s, %s)" % (dragged_iter, destination_iter, dragged_tid, destination_tid)
          #model.move_after(dragged_iter, destination_iter)
          model.insert(destination_iter, -1, row)
          model.remove(dragged_iter)
        except Exception, e:
          print 'Problem with dragging: %s' % e
    elif info in dnd_external_targets and destination_tid:  
      source = src_model.get_value(dragged_iter,0)
      # Handle external Drag'n'Drop
      f(source, destination_tid)


dnd_internal_target = 'gtg/task-iter-str'
__init_dnd()
tv.connect('drag_data_get', on_drag_data_get)
tv.connect('drag_data_received', on_drag_data_received)
tv.connect('drag_failed', on_drag_fail)

window.add(tv)
window.show_all()

tv.expand_all()
Gtk.main()

# vim: tabstop=4 expandtab shiftwidth=4 softtabstop=4

Nie jestem w stanie sobie z tym poradzić dnd_data_receive() poprawnie, gdy nie jest wywoływany lub nie są odbierane żadne dane. Zawsze kończy się niepowodzeniem z następującym wywołaniem zwrotnym + jego parametrami:

Failed dragging <TreeView object at 0xeb4370 (GtkTreeView at 0xf742a0)> <gtk.gdk.X11DragContext object at 0xf351e0 (GdkX11DragContext at 0xf96ca0)> <enum GTK_DRAG_RESULT_NO_TARGET of type GtkDragResult>

Moje pytanie: Jak przenieść pierwszy skrypt do PyGObject (GTK3), aby można było sortować GtkTreeView i jednocześnie można przeciągać i upuszczać wiersze? Jak zmienić obsługę zwrotną przeciągania i upuszczania w celu prawidłowego przeciągania i upuszczania?


12
2017-12-14 15:57


pochodzenie


Łącze do GitHub do biblioteki liblarch jest zepsute. - rvighne


Odpowiedzi:


Po pierwsze, otrzymany błąd wydaje się być związany z wersją PyGObject. Reprodukuję podobne informacje o błędach, zanim zainstaluję mój laptop z najnowszą wersją Ubuntu 13.04. Ale po aktualizacji błąd wywołania zwrotnego zmienia się na coś podobnego

on_drag_data_get( <TreeView object at 0x1765870 (GtkTreeView at 0x19120a0)> <gtk.gdk.X11DragContext object at 0x1765aa0 (GdkX11DragContext at 0x1988820)> <GtkSelectionData at 0x7fffb106b760> 0 21962912
Traceback (most recent call last):
 File "dnd_gtk3_org.py", line 116, in on_drag_data_get
  selection.set(dnd_internal_target, 0, iter_str)
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/gi/types.py", line 113, in function
  return info.invoke(*args, **kwargs)
TypeError: argument type: Expected Gdk.Atom, but got str
on_drag_data_received <TreeView object at 0x1765870 (GtkTreeView at 0x19120a0)> <gtk.gdk.X11DragContext object at 0x1765be0 (GdkX11DragContext at 0x1988940)> 45 77 <GtkSelectionData at 0x7fffb106b6e0> 0 21962912
Traceback (most recent call last):
 File "dnd_gtk3_org.py", line 151, in on_drag_data_received
  if selection.data == '':
AttributeError: 'SelectionData' object has no attribute 'data'

Są tylko dwa małe problemy:

 • pierwszym parametrem SelectionData.set () wydaje się być tylko Gtk.gdk.Atom, ale nie łańcuch, który określa to tak, jak w pygtk.
 • SelectionData nie ma atrybutów "danych", ale zamiast tego ma metodę get_data ().

Poniżej znajduje się działający fragment kodu

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

from gi.repository import Gtk, Gdk

window = Gtk.Window()
window.set_size_request(300, 200)
window.connect('delete_event', Gtk.main_quit)

# Define Liblarch Tree

store = Gtk.TreeStore(str, str)
store.insert(None, -1, ["A", "Task A"])
store.insert(None, -1, ["B", "Task B"])
store.insert(None, -1, ["C", "Task C"])
d_parent = store.insert(None, -1, ["D", "Task D"])
store.insert(d_parent, -1, ["E", "Task E"])

# Define TreeView in similar way as it happens in GTG/Liblarch_gtk
tv = Gtk.TreeView()

col = Gtk.TreeViewColumn()
col.set_title("Title")
render_text = Gtk.CellRendererText()
col.pack_start(render_text, expand=True)
col.add_attribute(render_text, 'markup', 1)
col.set_resizable(True)
col.set_expand(True)
col.set_sort_column_id(0)
tv.append_column(col)
tv.set_property("expander-column", col)

treemodel = store

def _sort_func(model, iter1, iter2):
  """ Sort two iterators by function which gets node objects.
  This is a simple wrapper which prepares node objects and then
  call comparing function. In other case return default value -1
  """
  node_a = model.get_value(iter1, 0)
  node_b = model.get_value(iter2, 0)
  if node_a and node_b:
    sort = cmp(node_a, node_b)
  else:
    sort = -1
  return sort

treemodel.set_sort_func(1, _sort_func)
tv.set_model(treemodel)

def on_child_toggled(treemodel2, path, iter, param=None):
  """ Expand row """
  if not tv.row_expanded(path):
    tv.expand_row(path, True)

treemodel.connect('row-has-child-toggled', on_child_toggled)

tv.set_search_column(1)
tv.set_property("enable-tree-lines", False)
tv.set_rules_hint(False)


#### Drag and drop stuff

dnd_internal_target = ''
dnd_external_targets = {}

def on_drag_fail(widget, dc, result):
  print "Failed dragging", widget, dc, result

def __init_dnd():
  """ Initialize Drag'n'Drop support

  Firstly build list of DND targets:
    * name
    * scope - just the same widget / same application
    * id

  Enable DND by calling enable_model_drag_dest(), 
  enable_model-drag_source()

  It didnt use support from Gtk.Widget(drag_source_set(),
  drag_dest_set()). To know difference, look in PyGTK FAQ:
  http://faq.pygtk.org/index.py?file=faq13.033.htp&req=show
  """
  #defer_select = False

  if dnd_internal_target == '':
    error = 'Cannot initialize DND without a valid name\n'
    error += 'Use set_dnd_name() first'
    raise Exception(error)

  dnd_targets = [(dnd_internal_target, Gtk.TargetFlags.SAME_WIDGET, 0)]
  for target in dnd_external_targets:
    name = dnd_external_targets[target][0]
    dnd_targets.append((name, Gtk.TARGET_SAME_APP, target))

  tv.enable_model_drag_source( Gdk.ModifierType.BUTTON1_MASK,
    dnd_targets, Gdk.DragAction.DEFAULT | Gdk.DragAction.MOVE)

  tv.enable_model_drag_dest(\
    dnd_targets, Gdk.DragAction.DEFAULT | Gdk.DragAction.MOVE)


def on_drag_data_get(treeview, context, selection, info, timestamp):
  """ Extract data from the source of the DnD operation.

  Serialize iterators of selected tasks in format 
  <iter>,<iter>,...,<iter> and set it as parameter of DND """
  print "on_drag_data_get(", treeview, context, selection, info, timestamp

  treeselection = treeview.get_selection()
  model, paths = treeselection.get_selected_rows()
  iters = [model.get_iter(path) for path in paths]
  iter_str = ','.join([model.get_string_from_iter(iter) for iter in iters])
  selection.set(selection.get_target(), 0, iter_str)
  print "Sending", iter_str

def on_drag_data_received(treeview, context, x, y, selection, info,\
             timestamp):
  """ Handle a drop situation.

  First of all, we need to get id of node which should accept
  all draged nodes as their new children. If there is no node,
  drop to root node.

  Deserialize iterators of dragged nodes (see self.on_drag_data_get())
  Info parameter determines which target was used:
    * info == 0 => internal DND within this TreeView
    * info > 0 => external DND

  In case of internal DND we just use Tree.move_node().
  In case of external DND we call function associated with that DND
  set by self.set_dnd_external()
  """
  print "on_drag_data_received", treeview, context, x, y, selection, info, timestamp

  model = treeview.get_model()
  destination_iter = None
  destination_tid = None
  drop_info = treeview.get_dest_row_at_pos(x, y)
  if drop_info:
    path, position = drop_info
    destination_iter = model.get_iter(path)
    if destination_iter:
      destination_tid = model.get_value(destination_iter, 0)

  # Get dragged iter as a TaskTreeModel iter
  # If there is no selected task (empty selection.data), 
  # explictly skip handling it (set to empty list)
  data = selection.get_data()
  if data == '':
    iters = []
  else:
    iters = data.split(',')

  dragged_iters = []
  for iter in iters:
    print "Info", info
    if info == 0:
      try:
        dragged_iters.append(model.get_iter_from_string(iter))
      except ValueError:
        #I hate to silently fail but we have no choice.
        #It means that the iter is not good.
        #Thanks shitty Gtk API for not allowing us to test the string
        print "Shitty iter", iter
        dragged_iter = None

    elif info in dnd_external_targets and destination_tid:
      f = dnd_external_targets[info][1]

      src_model = context.get_source_widget().get_model()
      dragged_iters.append(src_model.get_iter_from_string(iter))


  for dragged_iter in dragged_iters:
    if info == 0:
      if dragged_iter and model.iter_is_valid(dragged_iter):
        dragged_tid = model.get_value(dragged_iter, 0)
        try:
          row = []
          for i in range(model.get_n_columns()):
            row.append(model.get_value(dragged_iter, i))
          #tree.move_node(dragged_tid, new_parent_id=destination_tid)
          print "move_after(%s, %s) ~ (%s, %s)" % (dragged_iter, destination_iter, dragged_tid, destination_tid)
          #model.move_after(dragged_iter, destination_iter)
          model.insert(destination_iter, -1, row)
          model.remove(dragged_iter)
        except Exception, e:
          print 'Problem with dragging: %s' % e
    elif info in dnd_external_targets and destination_tid:  
      source = src_model.get_value(dragged_iter,0)
      # Handle external Drag'n'Drop
      f(source, destination_tid)


dnd_internal_target = 'gtg/task-iter-str'
__init_dnd()
tv.connect('drag_data_get', on_drag_data_get)
tv.connect('drag_data_received', on_drag_data_received)
tv.connect('drag_failed', on_drag_fail)

window.add(tv)
window.show_all()

tv.expand_all()
Gtk.main()

# vim: tabstop=4 expandtab shiftwidth=4 softtabstop=4

Różnica między powyższym fragmentem a tym w pytaniu jest

116c116
<   selection.set(selection.get_target(), 0, iter_str)
---
>   selection.set(dnd_internal_target, 0, iter_str)
151,152c151
<   data = selection.get_data()
<   if data == '':
---
>   if selection.data == '':
155c154
<     iters = data.split(',')
---
>     iters = selection.data.split(',')

Poza tym istnieje inny przykład wersji GTK + 3 Drag and Drop of TreeView w innym wątku: nie reaguje na przeciąganie i upuszczanie w pygobject


5
2018-04-16 08:01

GTG to świetny kawałek oprogramowania! Ale jest zbyt powolny, przynajmniej na moim komputerze. Piszę więc bibliotekę C ++, która wyświetla skierowany acykliczny wykres za pomocą Gtk :: TreeView, i bardzo często sprawdzałem kod źródłowy LibLarch.

O ile mi wiadomo, powiązania Pythona i C ++ w GTK mają takie samo ograniczenie, pochodzące z samego GTK (kiedyś przyjrzałem się kodowi źródłowemu GTK, aby znaleźć dokładnie, dlaczego tak działa): Jeśli włączysz przeciąganie i upuszczanie i sortowanie Funkcja "przeciągnij i upuść" nie będzie działać. Oferuję trzy rzeczy, które możesz z tym zrobić:

 1. Utworzyć poprawkę do GTK, która ogranicza dnd, gdy sortowanie jest włączone, zamiast całkowicie je blokować

 2. Wykonaj samodzielne sortowanie. To proste: zacznij od załadowania danych do posortowanego widoku drzewa. Teraz za każdym razem, gdy użytkownik przeciąga i upuszcza, przesuń przeciągnięty wiersz do nowej pozycji, korzystając z funkcji sortowania. Ale pozostaw sortowanie GTK.

 3. Można to zrobić w uzupełnieniu do 2, jest to problem z GUI: W GtkTreeView można wstawić element pomiędzy elementami rodzeństwa, co nie ma większego sensu w posortowanych drzewach. Jeśli chodzi o interfejs użytkownika, lepiej pozwolić na upuszczanie tylko na wiersze, a nie na POMIĘDZY nimi. Przykład: widok listy Nautilus działa w ten sposób. Rozwiązaniem jest albo zastąpienie domyślnego programu obsługi TreeView drag_data_received (), albo lepszego niż pod względem łatwości obsługi: wyślij modelowi podpowiedź z widoku informującego model, czy pozycja upuszczenia jest WŁĄCZONA czy PRZED. Jeśli pozycja jest ZANIM, spraw, aby wirtualne zastąpienie wirtualne drop_possible () drzewa zwróciło wartość false, a następnie nie zobaczyło się widoku drzewa "można upuścić tutaj", więc uzyskasz czystszy interfejs GUI.

2 i 3 to, co robię w C ++, powinieneś być w stanie to zrobić w Pythonie łatwo :)

Ponadto, uwaga dotycząca opcji 1: GtktreeView (lub był GtkTreeStore? Zapomniałem) po prostu blokuje kroplę, jeśli włączone jest sortowanie. Jeśli ktoś to naprawi (ty ... lub ja ...), lub przynajmniej wypisze pochodną klasę widoku, otrzymamy domyślny, czysty GUI dla posortowanych drzew z obsługą dnd.


1
2018-02-24 09:20