Pytanie Czy istnieje narzędzie do automatycznego generowania kombinatorów analizatorów Anorm?


Właśnie zaczynam od Anorm i kombinatorów parsera. Wygląda na to, że jest strasznie dużo kodu standardowego. Na przykład, mam

case class Model(
  id:Int,
  field1:String,
  field2:Int,
  // a bunch of fields omitted
)

val ModelParser:RowParser[RegdataStudentClass] = {
 int("id") ~
 str("field1") ~
 int("field2") ~
 // a bunch of fields omitted
 map {
  case id ~ field1 ~ field2 //more omissions
    => Model(id, field1, field2, // still more omissions
      )
 }
}

Każde pole bazy danych powtarza się cztery (!) Razy, zanim cała rzecz zostanie zdefiniowana. Wygląda na to, że parser powinien być w stanie wywnioskować półautomatycznie z klasy case. Jakieś narzędzia lub inne techniki sugerujące zmniejszenie pracy tutaj?

Dzięki za wszelkie wskazówki.


12
2017-10-23 15:49


pochodzenie


Mam dokładnie ten sam problem z użyciem anorma. Podejrzewam, że odpowiedź nie polega na używaniu anorm w ogóle. Zauważyłem, że Slick (wcześniej ScalaQuery) jest drogą do przodu, używając makr, aby zmniejszyć boom. Niestety, makra wymagają Scala 2.10. Zobacz też: stackoverflow.com/questions/11379608/... - Richard Close


Odpowiedzi:


Oto rozwiązanie, które ostatecznie opracowałem. Obecnie mam to jako lekcję w moim projekcie Play; może (powinno!) zostać przekształcone w samodzielne narzędzie. Aby z niego skorzystać, zmień tableName val do nazwy twojego stołu. Następnie uruchom go za pomocą main na dole klasy. Wypisze szkielet klasy case i combinator parsera. Przez większość czasu szkielety te wymagają niewielkiego podkręcania.

Byron

package tools

import scala.sys.process._
import anorm._

/**
 * Generate a parser combinator for a specified table in the database.
 * Right now it's just specified with the val "tableName" a few lines
 * down. 
 * 
 * 20121024 bwbecker
 */
object ParserGenerator {

 val tableName = "uwdata.uwdir_person_by_student_id"


 /** 
  * Convert the sql type to an equivalent Scala type.
  */
 def fieldType(field:MetaDataItem):String = {
  val t = field.clazz match {
   case "java.lang.String" => "String"
   case "java.lang.Boolean" => "Boolean"
   case "java.lang.Integer" => "Int"
   case "java.math.BigDecimal" => "BigDecimal"
   case other => other
  }

  if (field.nullable) "Option[%s]" format (t)
  else t
 }

 /**
  * Drop the schema name from a string (tablename or fieldname)
  */
 def dropSchemaName(str:String):String = 
  str.dropWhile(c => c != '.').drop(1)

 def formatField(field:MetaDataItem):String = {
  "\t" + dropSchemaName(field.column) + " : " + fieldType(field)
 }

 /** 
  * Derive the class name from the table name: drop the schema,
  * remove the underscores, and capitalize the leading letter of each word.
  */
 def deriveClassName(tableName:String) = 
  dropSchemaName(tableName).split("_").map(w => w.head.toUpper + w.tail).mkString

 /** 
  * Query the database to get the metadata for the given table.
  */
 def getFieldList(tableName:String):List[MetaDataItem] = {
   val sql = SQL("""select * from %s limit 1""" format (tableName))

   val results:Stream[SqlRow] = util.Util.DB.withConnection { implicit connection => sql() }

   results.head.metaData.ms
  }

 /**
  * Generate a case class definition with one data member for each field in
  * the database table.
  */
 def genClassDef(className:String, fields:List[MetaDataItem]):String = {
  val fieldList = fields.map(formatField(_)).mkString(",\n")

  """  case class %s (
  %s
  )
  """ format (className, fieldList )
 }

 /**
  * Generate a parser for the table. 
  */
 def genParser(className:String, fields:List[MetaDataItem]):String = {

  val header:String = "val " + className.take(1).toLowerCase() + className.drop(1) + 
  "Parser:RowParser[" + className + "] = {\n"

  val getters = fields.map(f => 
   "\tget[" + fieldType(f) + "](\"" + dropSchemaName(f.column) + "\")"
  ).mkString(" ~ \n") 

  val mapper = " map {\n   case " + fields.map(f => dropSchemaName(f.column)).mkString(" ~ ") +
    " =>\n\t" + className + "(" + fields.map(f => dropSchemaName(f.column)).mkString(", ") + ")\n\t}\n}"

  header + getters + mapper
 }

 def main(args:Array[String]) = {

  val className = deriveClassName(tableName)
  val fields = getFieldList(tableName)

  println( genClassDef(className, fields) )

  println( genParser(className, fields))
 }
}

3
2017-11-02 13:22

Cóż, właściwie nie musisz niczego powtarzać. Możesz użyć flatten utworzyć krotkę, a następnie utworzyć instancję modelu z tej krotki:

(int("id") ~ str("field1") ~ int("field2"))
 .map(flatten)
 .map { tuple => (Model apply _).tupled(tuple) }

Jednakże, jeśli potrzebujesz wykonać jakieś dalsze transformacje, musisz jakoś zmodyfikować krotkę:

(int("id") ~ str("field1") ~ int("field2"))
 .map(flatten)
 .map { tuple => (Model apply _).tupled(tuple.copy(_1=..., _2=....) }

3
2017-10-24 16:06Dzieki za sugestie. Wymyśliłem inne rozwiązanie (patrz poniżej), ponieważ nadal wymaga ono powtórzenia się co najmniej dwa razy, aby wyświetlić listę pól. Za pomocą poniższego rozwiązania nie muszę w ogóle wypisywać pól. W każdym razie pracuję z istniejącą bazą danych. - bwbecker
Ups, "poniżej" i "powyżej" zmieniło względne pozycje, gdy zaakceptowałem własną odpowiedź. - bwbecker