Pytanie DataBinding: "System.Data.DataRowView" nie zawiera właściwości o tej nazwie


Otrzymuję ten dziwny błąd ... klucz podstawowy w mojej bazie danych to "Identyfikator dokumentu", więc wiem, że to nie problem. Próbuję wybrać przyciski wyboru, edycji i usuwania gridview do pracy, ale potrzebuję poprawnie ustawionych datakeynames, aby były dostępne do użycia. jakieś pomysły?

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="sdsDocuments" EnableModelValidation="True"
    SelectedIndex="0" OnSelectedIndexChanged="GridView1_SelectedIndexChanged" DataKeyNames="DocumentID, DocumentTitle, DocumentBody">
    <Columns>
      <asp:BoundField DataField="DocumentID" HeaderText="DocumentID" ReadOnly="True" SortExpression="ID" />
      <asp:BoundField DataField="DocumentTitle" HeaderText="DocumentTitle" SortExpression="Title" />
      <asp:BoundField DataField="DocumentBody" HeaderText="DocumentBody" SortExpression="Body" />
      <asp:CommandField ShowSelectButton="True" ShowDeleteButton="True" />
    </Columns>
  </asp:GridView>
  <asp:SqlDataSource ID="sdsDocuments" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:blcDocumentationConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [DocumentTitle], [DocumentBody] FROM [tblDocument]" />

Oto ślad stosu ...

  [HttpException (0x80004005): DataBinding: 'System.Data.DataRowView' does not contain a         property with the name 'DocumentID'.] 
    System.Web.UI.DataBinder.GetPropertyValue(Object container, String propName) +8672869
    System.Web.UI.WebControls.GridView.CreateChildControls(IEnumerable dataSource, Boolean dataBinding) +2178
    System.Web.UI.WebControls.CompositeDataBoundControl.PerformDataBinding(IEnumerable data) +57
    System.Web.UI.WebControls.GridView.PerformDataBinding(IEnumerable data) +14
    System.Web.UI.WebControls.DataBoundControl.OnDataSourceViewSelectCallback(IEnumerable data) +114
    System.Web.UI.DataSourceView.Select(DataSourceSelectArguments arguments, DataSourceViewSelectCallback callback) +31
    System.Web.UI.WebControls.DataBoundControl.PerformSelect() +142
    System.Web.UI.WebControls.BaseDataBoundControl.DataBind() +73
    System.Web.UI.WebControls.GridView.DataBind() +4
    System.Web.UI.WebControls.BaseDataBoundControl.EnsureDataBound() +82
    System.Web.UI.WebControls.CompositeDataBoundControl.CreateChildControls() +72
    System.Web.UI.Control.EnsureChildControls() +87
    System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +44
    System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +171
    System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +171

  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +842

12
2017-07-18 16:24


pochodzenie
Odpowiedzi:


Cóż, nie wybrałeś documentid kolumna, a zatem nie ma go w widoku datatowalnym ani w widoku danych, które są powiązane z siatką lub odwołują się do tej kolumny za pomocą datatable.

Zmień zapytanie na

 SelectCommand="SELECT [DocumentID],[DocumentTitle], [DocumentBody] FROM [tblDocument]" /> 

6
2017-07-18 16:33

Wygląda na to, że twoje źródło sqldatasource nie zwraca kolumny DocumentId.

Może powinieneś zmienić definicję źródła danych na:

<asp:SqlDataSource ID="sdsDocuments" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:blcDocumentationConnectionString %>"
  SelectCommand="SELECT [DocumentID], [DocumentTitle], [DocumentBody] FROM [tblDocument]" />

0
2017-07-18 16:31