Pytanie Mapa Zmniejsz liczbę agentów F #


Po zagraniu z agentami F # próbowałem zrobić mapę, korzystając z nich.

Podstawowa struktura, której używam to:

 • menedżer map, który kolejkuje wszystkie prace do wykonania w swoim stanie i otrzymuje zlecenie od pracowników map
 • zmniejszyć przełożonego robi to samo, co kierownik mapy w celu zmniejszenia pracy
 • pęczkując mapę i redukując pracowników, którzy mapują i redukują, jeśli ktoś nie wykona swojej pracy, odsyła go z powrotem do odpowiedniego nadzorcy, który ma być ponownie przetworzony.

Pytania, które zastanawiam się, to:

 • Czy ma to jakiś sens w porównaniu z bardziej tradycyjną (ale bardzo ładną) mapą redukującą (http://tomasp.net/blog/fsharp-parallel-aggregate.aspx), która używa PSeq?
 • sposób, w jaki zaimplementowałem mapę i zmniejszę liczbę pracowników, wydaje się brzydki, czy istnieje lepszy sposób?
 • wygląda na to, że mogę stworzyć 1000 000 pracowników map i 1000 0000 zmniejszyć pracowników lol, jak mam wybrać te liczby, im więcej tym lepiej?

Wielkie dzięki,

type Agent<'T> = MailboxProcessor<'T>

//This is the response the supervisor
//gives to the worker request for work
type 'work SupervisorResponse =
| Work of 'work //a piece of work
| NoWork//no work left to do 

//This is the message to the supervisor
type 'work WorkMsg = 
| ToDo of 'work //piles up work in the Supervisor queue
| WorkReq of  AsyncReplyChannel<SupervisorResponse<'work>> //' 

//The supervisor agent can be interacted with
type AgentOperation = 
| Stop //stop the agent
| Status //yield the current status of supervisor

type 'work SupervisorMsg = 
| WorkRel of 'work WorkMsg
| Operation of AgentOperation 

//Supervises Map and Reduce workers
module AgentSupervisor= 
  let getNew (name:string) = 
    new Agent<SupervisorMsg<'work>>(fun inbox -> //'
      let rec loop state = async {
        let! msg = inbox.Receive()
        match msg with 
        | WorkRel(m) -> 
          match m with 
          | ToDo(work) -> 
            let newState = work:state
            return! loop newState
          | WorkReq(replyChannel) -> 
            match state with 
            | [] -> 
              replyChannel.Reply(NoWork)
              return! loop []
            | [item] -> 
              replyChannel.Reply(Work(item))
              return! loop []
            | (item::remaining) -> 
              replyChannel.Reply(Work(item))
              return! loop remaining
        | Operation(op) -> 
          match op with 
          | Status -> 
            Console.WriteLine(name+" current Work Queue "+
                      string (state.Length))
            return! loop state
          | Stop -> 
            Console.WriteLine("Stoppped SuperVisor Agent "+name)
            return()
      }
      loop [] )
  let stop (agent:Agent<SupervisorMsg<'work>>) = agent.Post(Operation(Stop))
  let status (agent:Agent<SupervisorMsg<'work>>) =agent.Post(Operation(Status))

//Code for the workers
type 'success WorkOutcome = 
| Success of 'success
| Fail

type WorkerMsg = 
| Start
| Stop
| Continue

module AgentWorker = 
  type WorkerSupervisors<'reduce,'work> = 
    { Map:Agent<SupervisorMsg<'work>> ; Reduce:Agent<SupervisorMsg<'reduce>> }

  let stop (agent:Agent<WorkerMsg>) = agent.Post(Stop)
  let start (agent:Agent<WorkerMsg>) = agent.Start()
                     agent.Post(Start)

  let getNewMapWorker( map, supervisors:WorkerSupervisors<'reduce,'work> ) = 
    new Agent<WorkerMsg>(fun inbox -> 
      let rec loop () = async {
        let! msg = inbox.Receive()
        match msg with 
        | Start -> inbox.Post(Continue)
              return! loop ()
        | Continue ->  
          let! supervisorOrder = 
          supervisors.Map.PostAndAsyncReply(
            fun replyChannel -> 
              WorkRel(WorkReq(replyChannel)))
          match supervisorOrder with 
          | Work(work) -> 
            let! res = map work 
            match res with
            | Success(toReduce) -> 
              supervisors.Reduce
                .Post(WorkRel(ToDo(toReduce)))
            | Fail -> 
              Console.WriteLine("Map Fail")
              supervisors.Map
                .Post(WorkRel(ToDo(work)))
              inbox.Post(Continue)
          | NoWork -> 
              inbox.Post(Continue)
              return! loop ()
        | Stop -> 
          Console.WriteLine("Map worker stopped")
          return ()
        }
      loop () )


  let getNewReduceWorker(reduce,reduceSupervisor:Agent<SupervisorMsg<'work>>)=//'
    new Agent<WorkerMsg>(fun inbox -> 
      let rec loop () = async {
        let! msg = inbox.Receive()
        match msg with
        | Start -> inbox.Post(Continue)
              return! loop()
        | Continue ->  
          let! supervisorOrder = 
            reduceSupervisor.PostAndAsyncReply(fun replyChannel -> 
              WorkRel(WorkReq(replyChannel)))
          match supervisorOrder with 
          | Work(work) -> 
            let! res = reduce work 
            match res with 
            | Success(toReduce) -> inbox.Post(Continue)
            | Fail -> 
              Console.WriteLine("ReduceFail")
              reduceSupervisor.Post(WorkRel(ToDo(work)))
              inbox.Post(Continue)
          | NoWork -> inbox.Post(Continue)
          return! loop()
        |Stop ->Console.WriteLine("Reduce worker stopped"); return () 
        }
      loop() )

open AgentWorker

type MapReduce<'work,'reduce>( numberMap:int , 
                numberReduce: int, 
                toProcess:'work list, 
                map:'work->Async<'reduce WorkOutcome>,
                reduce:'reduce-> Async<unit WorkOutcome>) = 

  let mapSupervisor= AgentSupervisor.getNew("MapSupervisor") 
  let reduceSupervisor = AgentSupervisor.getNew("ReduceSupervisor")

  let workerSupervisors = {Map = mapSupervisor ; Reduce = reduceSupervisor }

  let mapWorkers = 
    [for i in 1..numberMap -> 
      AgentWorker.getNewMapWorker(map,workerSupervisors) ]
  let reduceWorkers = 
    [for i in 1..numberReduce -> 
      AgentWorker.getNewReduceWorker(reduce,workerSupervisors.Reduce) ] 

  member this.Start() = 
    //Post work to do
    toProcess
    |>List.iter(fun elem -> mapSupervisor.Post( WorkRel(ToDo(elem))))
    //Start supervisors
    mapSupervisor.Start()
    reduceSupervisor.Start()
    //start workers 
    List.iter( fun mapper -> mapper |>start) mapWorkers 
    List.iter( fun reducer ->reducer|>start) reduceWorkers

  member this.Status() = (mapSupervisor|>AgentSupervisor.status)
              (reduceSupervisor|>AgentSupervisor.status)
  member this.Stop() = 
    List.map2(fun mapper reducer -> 
      mapper |>stop; reducer|>stop) mapWorkers reduceWorkers

//Run some tests
let map = function (n:int64) -> async{ return Success(n) } 

let reduce = function (toto: int64) -> async{ return Success() }

let mp = MapReduce<int64,int64>( 1,1,[for i in 1L..1000000L->i],map,reduce)

mp.Start()
mp.Status()
mp.Stop()

12
2017-12-13 17:42


pochodzenie


FYI, nie czytam pytania, które zawiera więcej niż 120 wierszy (źle sformatowanego) kodu. - Brian
@Brian, przepraszam za bałagan, próbowałem trochę zmienić format, ale nadal mam problem z kolorem, który sprawia, że ​​wszystko jest okropnie brzydkie. Uwaga Nie mam najmniejszej nadziei, że ktokolwiek przeczyta wszystkie 120 linii mojego kodu, po prostu umieściłem go na wszelki wypadek, aby mógł odpowiedzieć na moje pytanie. Dzięki - jlezard
Wprowadziłem kilka zmian, aby oczyścić go jeszcze bardziej. W szczególności używa mniej poziome i pionowe białe znaki (bez przewijania w prawo, bez wielu pustych linii w rzędzie). Zwróć też uwagę na użycie // 'jako sposobu na uniknięcie nieprawidłowego kolorowania wielu linii - Brian
@Brian Wielkie dzięki - jlezard
@kvb W Scali nazywane są Aktorami, tak jak w "Modelu synchronizacji opartym na aktorze". W Erlangu procesy ... Róża pod innym imieniem ... Jeśli Don Syme mówi Agenta <T>, to dlaczego na świecie jest to MailboxProcessor <T> w spadku RTM? - GregC


Odpowiedzi:


Chciałbym użyć MailboxProcessor do zredukowania części algorytmu i bloku asynchronicznego, który jest wywoływany z Async.Parallel dla części mapy. Sprawia, że ​​rzeczy bardziej wyraźne, co daje lepszą kontrolę nad obsługą wyjątków, limitów czasu i anulowania.

Poniższy kod został zaprojektowany z pomocą Briana, a przy pomocy jego doskonałego bloku F # podświetlającego wtyczkę "F # Depth Colorizer" dla VS2010.

Ten kod jest przeznaczony do pobierania kanałów RSS z serwera pogodowego yahoo w schemacie zmniejszania liczby map. Pokazuje, w jaki sposób możemy kontrolować przepływ wykonawczy z zewnątrz rzeczywistego algorytmu.

fetchWeather jest częścią mapy, a funkcja mailboxLoop redukuje część algorytmu.

#r "System.Xml.Linq.dll"

#r "FSharp.PowerPack.dll"

open System
open System.Diagnostics
open System.IO
open System.Linq
open System.Net
open System.Xml.Linq

open Microsoft.FSharp.Control.WebExtensions 

type Weather (city, region, temperature) = class
  member x.City = city
  member x.Region = region
  member x.Temperature : int = temperature

  override this.ToString() =
   sprintf "%s, %s: %d F" this.City this.Region this.Temperature
end

type MessageForActor = 
  | ProcessWeather of Weather
  | ProcessError of int
  | GetResults of (Weather * Weather * Weather list) AsyncReplyChannel

let parseRss woeid (rssStream : Stream) =
  let xn str = XName.Get str
  let yweather elementName = XName.Get(elementName, "http://xml.weather.yahoo.com/ns/rss/1.0")

  let channel = (XDocument.Load rssStream).Descendants(xn "channel").First()
  let location  = channel.Element(yweather "location")
  let condition = channel.Element(xn "item").Element(yweather "condition")

  // If the RSS server returns error, condition XML element won't be available.
  if not(condition = null) then
   let temperature = Int32.Parse(condition.Attribute(xn "temp").Value)
   ProcessWeather(new Weather(
          location.Attribute(xn "city").Value,
          location.Attribute(xn "region").Value,
          temperature))
  else
   ProcessError(woeid)

let fetchWeather (actor : MessageForActor MailboxProcessor) woeid =
  async {
   let rssAddress = sprintf "http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=%d&u=f" woeid
   let webRequest = WebRequest.Create rssAddress
   use! response = webRequest.AsyncGetResponse()
   use responseStream = response.GetResponseStream()
   let weather = parseRss woeid responseStream
   //do! Async.Sleep 1000 // enable this line to see amplified timing that proves concurrent flow
   actor.Post(weather)
  }

let mailboxLoop initialCount =
  let chooseCityByTemperature op (x : Weather) (y : Weather) =
   if op x.Temperature y.Temperature then x else y

  let sortWeatherByCityAndState (weatherList : Weather list) =
   weatherList
   |> List.sortWith (fun x y -> x.City.CompareTo(y.City))
   |> List.sortWith (fun x y -> x.Region.CompareTo(y.Region))

  MailboxProcessor.Start(fun inbox ->
   let rec loop minAcc maxAcc weatherList remaining =
     async {
      let! message = inbox.Receive()
      let remaining = remaining - 1

      match message with
      | ProcessWeather weather ->
        let colderCity = chooseCityByTemperature (<) minAcc weather
        let warmerCity = chooseCityByTemperature (>) maxAcc weather
        return! loop colderCity warmerCity (weather :: weatherList) remaining
      | ProcessError woeid ->
        let errorWeather = new Weather(sprintf "Error with woeid=%d" woeid, "ZZ", 99999)
        return! loop minAcc maxAcc (errorWeather :: weatherList) remaining
      | GetResults replyChannel ->
        replyChannel.Reply(minAcc, maxAcc, sortWeatherByCityAndState weatherList)
     }

   let minValueInitial = new Weather("", "", Int32.MaxValue)
   let maxValueInitial = new Weather("", "", Int32.MinValue)
   loop minValueInitial maxValueInitial [] initialCount
   )

let RunSynchronouslyWithExceptionAndTimeoutHandlers computation =
  let timeout = 30000
  try
   Async.RunSynchronously(Async.Catch(computation), timeout)
   |> function Choice1Of2 answer        -> answer |> ignore
        | Choice2Of2 (except : Exception) -> printfn "%s" except.Message; printfn "%s" except.StackTrace; exit -4
  with
  | :? System.TimeoutException -> printfn "Timed out waiting for results for %d seconds!" <| timeout / 1000; exit -5

let main =
  // Should have script name, sync/async select, and at least one woeid
  if fsi.CommandLineArgs.Length < 3 then
   printfn "Expecting at least two arguments!"
   printfn "There were %d arguments" (fsi.CommandLineArgs.Length - 1)
   exit -1

  let woeids =
   try
     fsi.CommandLineArgs
     |> Seq.skip 2 // skip the script name and sync/async select
     |> Seq.map Int32.Parse
     |> Seq.toList
   with
   | except -> printfn "One of supplied arguments was not an integer: %s" except.Message; exit -2

  let actor = mailboxLoop woeids.Length

  let processWeatherItemsConcurrently woeids =
   woeids
   |> Seq.map (fetchWeather actor)
   |> Async.Parallel
   |> RunSynchronouslyWithExceptionAndTimeoutHandlers

  let processOneWeatherItem woeid =
   woeid
   |> fetchWeather actor
   |> RunSynchronouslyWithExceptionAndTimeoutHandlers

  let stopWatch = new Stopwatch()
  stopWatch.Start()
  match fsi.CommandLineArgs.[1].ToUpper() with
  | "C" -> printfn "Concurrent execution: "; processWeatherItemsConcurrently woeids
  | "S" -> printfn "Synchronous execution: "; woeids |> Seq.iter processOneWeatherItem
  | _  -> printfn "Unexpected run options!"; exit -3

  let (min, max, weatherList) = actor.PostAndReply GetResults
  stopWatch.Stop()
  assert (weatherList.Length = woeids.Length)

  printfn "{"
  weatherList |> List.iter (printfn "  %O")
  printfn "}"
  printfn "Coldest place: %O" min
  printfn "Hottest place: %O" max
  printfn "Completed in %d millisec" stopWatch.ElapsedMilliseconds

main

6
2017-12-14 10:39