Pytanie UIButton ignoruje contentMode po podświetleniu (adjustsImageWhenHighlighted)


Ustawiłem UIImage dla mojego Uibuttonu przy użyciu [myButton setImage:forState:]; i ustawiłem to contentMode za pomocą [[myButton imageView] setContentMode:UIViewContentModeScaleAspectFit]; Ale po dotknięciu przycisku, wraca do UIViewContentModeScaleToFill i rozciąga mój obraz.

za pomocą adjustsImageWhenHighlighted naprawia to, ale potem tracę efekt ciemnienia, który chciałbym zachować.

Wszelkie sugestie, jak sobie z tym poradzić?


12
2017-12-12 02:44


pochodzenie


mam ten sam problem. zaczyna myśleć, że nie da się tego obejść ... - jasongregori


Odpowiedzi:


UIButton *imageBtn = [UIButton ...
imageBtn.adjustsImageWhenHighlighted = NO;

[imageBtn addTarget:self action:@selector(doSomething:) forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];

[imageBtn addTarget:self action:@selector(doHighlighted:) forControlEvents:UIControlEventTouchDown];
[imageBtn addTarget:self action:@selector(doHighlighted:) forControlEvents:UIControlEventTouchDragEnter];
  [imageBtn addTarget:self action:@selector(doCancelHighlighted:) forControlEvents:UIControlEventTouchDragExit];

-(void)doSomething:(UIButton *)button{
  ...
  [self performSelector:@selector(doCancelHighlighted:) withObject:button afterDelay:0.2f];
}

-(void)doHighlighted:(UIButton *)button{
  UIImageView *imageView = [[UIImageView alloc] initWithFrame:CGRectMake(5, 5, 300, 300)];
  imageView.backgroundColor = [UIColor blackColor];
  imageView.alpha = 0.7;
  imageView.tag = 1000;
  [button addSubview:imageView];
}

-(void)doCancelHighlighted:(UIButton *)button{
  UIView *view = [button subviewWithTag:1000];
  [UIView animateWithDuration:0.2f animations:^{
    view.alpha = 0;
  } completion:^(BOOL finished) {
    [view removeFromSuperview];    
  }];
}

4
2017-10-12 10:162 problemy: 1. nigdy nie wypuszczaj obrazu w doHighlighted :, 2. subviewWithTag: should be viewWithTag :. Również wskazówka: zamiast CGRectMake () w doHighlighted :, po prostu użyj button.bounds; Poza tym to działa dobrze. - vakio
naprawdę świetna odpowiedź, dzięki. - Simha.IC


moje rozwiązanie tego problemu (może nieskuteczne, ale daje możliwość dostosowania efektu podświetlenia, myślę, że wygląda lepiej niż standardowy):

 • podklasa UIButton oczywiście.
 • dodaj właściwość @property (nonatomic, retain) UIView * highlightView;
 • metoda ustawiania obrazu (moja metoda, możesz użyć innego trybu ważnego do ustawienia właściwości adjustsImageWhenHighlighted)

  [self setImage:image forState:UIControlStateNormal];
  [self setAdjustsImageWhenHighlighted:NO];
  
 • przesłonić setHighlighted: metoda jak poniżej:

  \- (void)setHighlighted:(BOOL)highlighted {
    if (!highlightView) {
      self.highlightView = [[[UIView alloc] initWithFrame:self.bounds] autorelease];
      self.highlightView.backgroundColor = [UIColor darkGrayColor];
      self.highlightView.alpha = 0.0;
      [self addSubview:self.highlightView];
    }
    if (highlighted) {
      [UIView beginAnimations:@"highlight" context:nil];
      [UIView setAnimationDuration:0.2];
      highlightView.alpha = 0.5;
      [UIView commitAnimations];
    }
    else {
      [UIView beginAnimations:@"highlight" context:nil];
      [UIView setAnimationDuration:0.2];
      highlightView.alpha = 0.0;
      [UIView commitAnimations];
    }
  }
  

To działa dla mnie, ale jeśli jest lepszy sposób, chętnie się z nim zapozna.


2
2018-04-04 11:53

Z jakiegoś powodu, który występuje po ustawieniu trybu zawartości po ustawienie obrazu dla dowolnego stanu.

Upewnij się, że ustawiłeś tryb zawartości przed ustawianie obrazów, programowo i na InterfaceBuilderze. Aby naprawić to na IB, usuń wszystkie obrazy ustawione dla wszystkich stanów, ustaw tryb zawartości, a następnie ponownie umieść obrazy.

To naprawiło to dla mnie.


0
2018-02-27 11:45