Pytanie Czy można powiązać zdarzenie w Silverlight DataTemplate?


Czy można powiązać zdarzenie w Silverlight DataTemplate? Jeśli tak, jaki jest najlepszy sposób na zrobienie tego?

Załóżmy na przykład, że utworzyłeś DataTemplate z przyciskiem w tym stylu:

<UserControl.Resources>
 <DataTemplate x:Key="MyDataTemplate" >
   <Grid>
    <Button Content="{Binding ButtonText}" Margin="4" />
   </Grid>
 </DataTemplate>
</UserControl.Resources>

Następnie stosuje się go do obiektu ListBox ItemTemplate, tak jak poniżej:

<Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">
 <ListBox x:Name="lbListBox" ItemTemplate="{StaticResource MyDataTemplate}" />  
</Grid>

Jeśli ustawisz ItemSource ListBox na listę obiektów klasy:

public class MyDataClass
{
 public string ButtonText{ get; set; }
}

W jaki sposób można złapać kliknięcie przycisku z każdego przycisku z DataTemplate na liście? Czy możesz użyć wiązania do powiązania zdarzenia Click z metodą w "MyButtonClass", na przykład:

<UserControl.Resources>
 <DataTemplate x:Key="MyDataTemplate" >
   <Grid>
    <Button Click="{Binding OnItemButtonClick}" Content="{Binding ButtonText}" Margin="4" />
   </Grid>
 </DataTemplate>
</UserControl.Resources>

Czy to działa? Jeśli tak, to co powinienem umieścić w "MyDataClass", aby złapać wydarzenie?

Dzięki, Jeff


12
2018-03-26 08:58


pochodzenie


Właśnie dlatego Komendy są lepsze. W środowisku .NET 4 można wiązać polecenia (w przeciwieństwie do zdarzeń), dzięki czemu można nadal używać MVVM bez funkcji sprawdzania powiązania kodu i powiązania widoku. - Nate Zaugg


Odpowiedzi:


Istnieje kilka opcji.

Jeden. utwórz niestandardową formant, który jest związany obiektem danych dla tego wiersza. Na tej niestandardowej kontrolce dodaj program obsługi dla obiektu związanego.

Nie sądzę, żeby twoje powiązanie z kliknięciem działało. Sans the Binding Statment i po prostu zadeklaruj kliknięcie jako ciąg znaków.

Dodaj przewodnik na stronie, na której znajduje się kontrolka. Pamiętaj, że jeśli zwiążesz w ten sposób, będziesz mógł pracować tylko z nadawcą tego elementu (przycisku) i jego właściwościami. Jeśli chcesz uzyskać określone atrybuty obiektu, może lepiej skorzystać z pierwszej opcji.

Mały przykład demonstrujący funkcjonalność poprzez dodanie 10 przycisków do pola listy z kliknięciami. HTH

DataTemplate XAML

<UserControl.Resources>
  <DataTemplate x:Name="MyDataTemplate">
    <Grid>
      <Button Click="Button_Click" Content="{Binding ItemText}"/>
    </Grid>
  </DataTemplate>
</UserControl.Resources>

ListBox XAML

<ListBox x:Name="ListBoxThingee" ItemTemplate="{StaticResource MyDataTemplate}"/>

Kod za (po prostu podłączyłem to wszystko do pliku page.xaml

public class MyClass
{
  public string ItemText { get; set; }
}


public partial class Page : UserControl
{
  ObservableCollection<MyClass> _Items;
  public Page()
  {
    InitializeComponent();

    _Items = new ObservableCollection<MyClass>();

    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
      _Items.Add(new MyClass() {ItemText= string.Format("Item - {0}", i)});
    }

    this.ListBoxThingee.ItemsSource = _Items;
  }

  private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
  {
    Button _b = sender as Button;
    if (_b != null)
    {
      string _s = _b.Content as string;
      MessageBox.Show(_s);
    }

  }
}

4
2018-03-26 22:33

Chciałbym utworzyć przycisk, który wykorzystuje wzorzec poleceń do obsługi kliknięć. W środowisku .NET 4 można powiązać commands do tych, które istnieją w modelu widoku.


2
2017-07-21 19:27