Pytanie Instrukcja "CASE" w klauzuli "WHERE" w SQL Server 2008


Pracuję z zapytaniem, które zawiera instrukcję "CASE" w klauzuli "WHERE". Ale SQL Server 2008 daje pewne błędy podczas wykonywania go. Czy ktoś może mi pomóc w poprawnym zapytaniu? Oto zapytanie:

SELECT
  tl.storenum 'Store #', 
  co.ccnum 'FuelFirst Card #', 
  co.dtentered 'Date Entered',
  CASE st.reasonid 
    WHEN 1 THEN 'Active' 
  WHEN 2 THEN 'Not Active' 
  WHEN 0 THEN st.ccstatustypename 
  ELSE 'Unknown' 
  END 'Status',
  CASE st.ccstatustypename 
    WHEN 'Active' THEN ' ' 
  WHEN 'Not Active' THEN ' ' 
  ELSE st.ccstatustypename 
  END 'Reason',
  UPPER(REPLACE(REPLACE(co.personentered,'RT\\\\',''),'RACETRAC\\\\','')) 'Person Entered',
  co.comments 'Comments or Notes'
FROM 
  comments co
  INNER JOIN cards cc ON co.ccnum=cc.ccnum
  INNER JOIN customerinfo ci ON cc.customerinfoid=ci.customerinfoid
  INNER JOIN ccstatustype st ON st.ccstatustypeid=cc.ccstatustypeid
  INNER JOIN customerstatus cs ON cs.customerstatuscd=ci.customerstatuscd
  INNER JOIN transactionlog tl ON tl.transactionlogid=co.transactionlogid
  LEFT JOIN stores s ON s.StoreNum = tl.StoreNum
WHERE 
  CASE LEN('TestPerson')
    WHEN 0 THEN co.personentered = co.personentered
  ELSE co.personentered LIKE '%TestPerson'
  END 
  AND cc.ccnum = CASE LEN('TestFFNum')
    WHEN 0 THEN cc.ccnum 
  ELSE 'TestFFNum' 
  END 
  AND CASE LEN('2011-01-09 11:56:29.327') 
    WHEN 0 THEN co.DTEntered = co.DTEntered 
  ELSE 
    CASE LEN('2012-01-09 11:56:29.327') 
      WHEN 0 THEN co.DTEntered >= '2011-01-09 11:56:29.327' 
   ELSE co.DTEntered BETWEEN '2011-01-09 11:56:29.327' AND '2012-01-09 11:56:29.327' 
    END 
  END
  AND tl.storenum < 699 
ORDER BY tl.StoreNum

76
2018-01-09 07:36


pochodzenie
Odpowiedzi:


Po pierwsze, CASE oświadczenie musi być część wyrażenia, a nie samego wyrażenia.

Innymi słowy, możesz:

WHERE co.DTEntered = CASE 
             WHEN LEN('blah') = 0 
                THEN co.DTEntered 
             ELSE '2011-01-01' 
           END 

Ale nie zadziała tak, jak je napisałeś, np .:

WHERE 
  CASE LEN('TestPerson')
    WHEN 0 THEN co.personentered = co.personentered
  ELSE co.personentered LIKE '%TestPerson'
  END 

Możesz mieć więcej szczęścia używając kombinacji instrukcji OR, takich jak to:

WHERE (
    (LEN('TestPerson') = 0 
       AND co.personentered = co.personentered
    ) 
    OR 
    (LEN('TestPerson') <> 0 
       AND co.personentered LIKE '%TestPerson')
   )

Chociaż, tak czy inaczej, nie jestem pewien, jak wielki plan zapytania otrzymasz. Tego typu shenanigany w WHERE Klauzula często uniemożliwia optymalizatorowi kwerendy korzystanie z indeksów.


158
2018-01-09 07:46KIEDY 0 THEN co.personentered = co.personentered, tutaj ta kontrola co.personentered = co.personentered nie jest potrzebna, ponieważ zawsze zwróci wartość true, a wartość długości zawsze będzie dodatnia. Stworzenie LEN ("Tester")> 0 zredukuje zakres, który należy porównać - Satyajit


To powinno na razie rozwiązać twój problem, ale muszę ci przypomnieć, że nie jest to dobre podejście:

WHERE 
      CASE LEN('TestPerson')
        WHEN 0 THEN 
            CASE WHEN co.personentered = co.personentered THEN 1 ELSE 0 END
        ELSE 
            CASE WHEN co.personentered LIKE '%TestPerson' THEN 1 ELSE 0 END
      END = 1
    AND cc.ccnum = CASE LEN('TestFFNum')
              WHEN 0 THEN cc.ccnum 
              ELSE 'TestFFNum' 
            END 
    AND CASE LEN('2011-01-09 11:56:29.327') 
        WHEN 0 THEN CASE WHEN co.DTEntered = co.DTEntered THEN 1 ELSE 0 END 
        ELSE 
          CASE LEN('2012-01-09 11:56:29.327') 
            WHEN 0 THEN 
              CASE WHEN co.DTEntered >= '2011-01-09 11:56:29.327' THEN 1 ELSE 0 END 
            ELSE 
              CASE WHEN co.DTEntered BETWEEN '2011-01-09 11:56:29.327' 
                            AND '2012-01-09 11:56:29.327' 
                           THEN 1 ELSE 0 END
          END
      END = 1
    AND tl.storenum < 699 

12
2018-01-09 08:06

Spróbuj wykonać następujące czynności:

select * From emp_master 
where emp_last_name= 
case emp_first_name 
 when 'test'  then 'test' 
 when 'Mr name' then 'name'
end

10
2018-04-04 05:26

Myślę, że początek zapytania powinien wyglądać tak:

SELECT
  tl.storenum [Store #], 
  co.ccnum [FuelFirst Card #], 
  co.dtentered [Date Entered],
  CASE st.reasonid 
    WHEN 1 THEN 'Active' 
    WHEN 2 THEN 'Not Active' 
    WHEN 0 THEN st.ccstatustypename 
    ELSE 'Unknown' 
  END [Status],
  CASE st.ccstatustypename 
    WHEN 'Active' THEN ' ' 
    WHEN 'Not Active' THEN ' ' 
    ELSE st.ccstatustypename 
    END [Reason],
  UPPER(REPLACE(REPLACE(co.personentered,'RT\\\\',''),'RACETRAC\\\\','')) [Person Entered],
  co.comments [Comments or Notes]
FROM comments co
  INNER JOIN cards cc ON co.ccnum=cc.ccnum
  INNER JOIN customerinfo ci ON cc.customerinfoid=ci.customerinfoid
  INNER JOIN ccstatustype st ON st.ccstatustypeid=cc.ccstatustypeid
  INNER JOIN customerstatus cs ON cs.customerstatuscd=ci.customerstatuscd
  INNER JOIN transactionlog tl ON tl.transactionlogid=co.transactionlogid
  LEFT JOIN stores s ON s.StoreNum = tl.StoreNum
WHERE 
  CASE 
   WHEN (LEN([TestPerson]) = 0 AND co.personentered = co.personentered) OR (LEN([TestPerson]) <> 0 AND co.personentered LIKE '%'+TestPerson) THEN 1
   ELSE 0
   END = 1
  AND 

ALE

to, co jest w ogonie, nie jest całkowicie zrozumiałe


5
2018-01-09 07:52

Tam WHERE część może być napisana w następujący sposób:

WHERE 
 (LEN('TestPerson') <> 0 OR co.personentered = co.personentered) AND
 (LEN('TestPerson') = 0 OR co.personentered LIKE '%TestPerson') AND
 (cc.ccnum = CASE LEN('TestFFNum')
        WHEN 0 THEN cc.ccnum 
        ELSE 'TestFFNum' 
       END ) AND
 (LEN('2011-01-09 11:56:29.327') <> 0 OR co.DTEntered = co.DTEntered ) AND
 ((LEN('2011-01-09 11:56:29.327') = 0 AND LEN('2012-01-09 11:56:29.327') <> 0) OR co.DTEntered >= '2011-01-09 11:56:29.327' ) AND
 ((LEN('2011-01-09 11:56:29.327') = 0 AND LEN('2012-01-09 11:56:29.327') = 0) OR co.DTEntered BETWEEN '2011-01-09 11:56:29.327' AND '2012-01-09 11:56:29.327' ) AND 
 tl.storenum < 699 

2
2017-12-11 14:49

tutaj jest moje rozwiązanie

AND CLI.PE_NOM Like '%' + ISNULL(@NomClient, CLI.PE_NOM) + '%'

Regady Davy


0
2017-09-07 12:34

To działa

declare @v int=A
select * from Table_Name where XYZ=202 
and 
dbkey=(case @v when A then 'Some Value 1'
else 'Some Value 2'
end)

0
2018-03-01 09:32

Możesz też spróbować np. Poniżej. pokazywać tylko przesyłki wychodzące

  SELECT shp_awb_no,shpr_ctry_cd, recvr_ctry_cd,
   CASE WHEN shpr_ctry_cd = record_ctry_cd 
   THEN "O" 
   ELSE "I" 
   END AS route
   FROM shipment_details
  WHERE record_ctry_cd = "JP"
   AND "O" = CASE WHEN shpr_ctry_cd = record_ctry_cd 
        THEN "O" 
        ELSE "I" 
         END

0
2018-06-19 05:25

Dzięki za to pytanie, właściwie szukam czegoś innego, co jest poniżej. to może pomóc komuś.

   SELECT DISTINCT CASE WHEN OPPORTUNITY='' THEN '(BLANK)' ELSE OPPORTUNITY END
 AS OPP,LEN(OPPORTUNITY) FROM [DBO].[TBL]

powyższe zapytanie ma wypełnić menu rozwijane, które puste wartości pokazuje jako "(puste)". Również jeśli przekazujemy tę wartość do sql gdzie klauzula uzyskiwania pustych wartości z innymi wartościami nie wiem jak sobie z tym poradzić. I w końcu wymyśliłem poniższe rozwiązanie, które może pomóc komuś.

oto jest,

 DECLARE @OPP TABLE (OPP VARCHAR(100))
 INSERT INTO @OPP VALUES('(BLANK)'),('UNFUNDED'),('FUNDED/NOT COMMITTED')
SELECT DISTINCT [OPPORTUNITY]
FROM [DBO].[TBL]  WHERE  ( CASE WHEN  OPPORTUNITY ='' THEN '(BLANK)' ELSE OPPORTUNITY END IN (SELECT OPP FROM @OPP))
ORDER BY 1 

0
2017-07-06 13:41

select TUM1.userid,TUM1.first_name + ' ' +TUM1.last_name as NAME,tum1.Business_Title,TUM1.manager_id,tum2.First_Name + ' ' + tum2.Last_Name as [MANAGER NAME],TUM1.project,TUM1.project_code,TUM1.rcc_code,TUM1.department,TCM.Company_Name,
case 
when tum1.Gender_ID=1 then 'male' 
else 'female' 
end 'GENDER'
,tum1.Band as BAND,
case when tum1.Inactive=0 then 'STILL IN COMPANY'
else 'LEFT COMPANY' 
end 'ACTIVE/INACTIVE'
from tbl_user_master TUM1
join tbl_Company_Master TCM on TCM.Company_Code=TUM1.Company_Code 
join tbl_User_Master TUM2 on TUM1.Manager_ID=TUM2.UserID 
where tum1.UserID in ('54545414')

-1
2018-04-02 08:55

SELECT * from TABLE 
       WHERE 1 = CASE when TABLE.col = 100 then 1 
           when TABLE.col = 200 then 2 else 3 END 
         and TABLE.col2 = 'myname';

Użyj w ten sposób.


-3
2017-11-10 07:48