Pytanie Duplikat całej bazy danych MySQL


Czy możliwe jest skopiowanie całej bazy danych MySQL na serwerze Linux?

Wiem, że mogę używać eksportu i importu, ale oryginalna baza danych wynosi> 25 MB, więc nie jest to idealne rozwiązanie.

Czy jest to możliwe przy użyciu mysqldump lub bezpośrednio duplikuje pliki bazy danych?


76
2017-12-11 13:08


pochodzenie
Odpowiedzi:


Najpierw utwórz zduplikowaną bazę danych:

CREATE DATABASE duplicateddb;

Upewnij się, że użytkownik i uprawnienia są na miejscu i:

 mysqldump -u admin -p originaldb | mysql -u backup -pPassword duplicateddb; 

151
2017-12-11 13:13Nie wydaje mi się, żeby w drugiej części drugiej linii poleceń było miejsce pomiędzy "-p" a "password"
nie powinno tam być miejsca! Odpowiedź jest poprawna w ten sposób. Strona man mysql powiedziała: --password [= hasło], -p [hasło] Hasło używane podczas łączenia się z serwerem. Jeśli używasz krótkiego formularza opcji (-p), nie możesz mieć spacji między opcją a hasłem. Jeśli nie podasz wartości hasła po opcji --password lub -p w wierszu poleceń, mysql wyświetli monit o jeden. Określenie hasła w wierszu poleceń należy uznać za niepewne. Zobacz Sekcja 6.1.2.1, "Wytyczne dla użytkownika końcowego dla ... - nils petersohn
Zauważ, że mysqldump domyślnie tworzy kopię zapasową wyzwalaczy, ale nie procedury przechowywane, dodaj --routines jako opcja dla tego przypadku. - LinuxDevOps
Jeśli robisz to w ten sposób i nie chcesz, aby hasło MySQL tego użytkownika było dostępne w historii bash, edytuj je ~/.bash_history plik po wykonaniu. Możesz też wyprowadzić wynik pierwszego polecenia do pliku tymczasowego i wykonać po nim następujące polecenie (które wyświetli monit z hasłem) mysql -p -u admin duplicatedb < temporaryfile.sql. - Mike
Ta odpowiedź z pewnością działa, ale kwestionuje stany: "Wiem, że mogę używać eksportu i importu, ale oryginalna baza danych jest> 25 MB, więc nie jest idealna" i to, co sugeruje ta odpowiedź, to w zasadzie eksport i import. - el.pescado


Do zdalnego serwera

mysqldump mydbname | ssh host2 "mysql mydbcopy"

Do lokalnego serwera

mysqldump mydbname | mysql mydbcopy

15
2017-12-11 13:12ERROR 1064 (42000): Masz błąd w swojej składni SQL ;, hi pokazuje błąd podczas używania polecenia na serwerze lokalnym, proszę o pomoc - amit_game
stackoverflow.com/questions/23446377/... - Peter Lindqvist


Czasami wykonuję mysqldump i wyprowadzam dane wyjściowe do innej komendy mysql, aby zaimportować ją do innej bazy danych.

mysqldump --add-drop-table -u wordpress -p wordpress | mysql -u wordpress -p wordpress_backup

5
2017-12-11 13:10Pojawia się błąd, że baza danych dest nie istnieje, gdy używam tego. Potrzebujesz więc również linii CREATE DATABASE. - blak3r
bardzo przydatny, dzięki! - Sumit Bisht


Utwórz plik mysqldump w systemie, który ma dane i użyj potoku, aby przekazać ten plik mysqldump jako dane wejściowe do nowego systemu. Nowy system można połączyć za pomocą polecenia ssh.

mysqldump -u user -p'password' db-name | ssh user@some_far_place.com mysql -u user -p'password' db-name

brak spacji między -p [hasło]


3
2018-05-06 13:25Czy mógłbyś dodać opis tego działania, np. korzystanie z rury? - kalyfe


Oto plik z plikiem Windowsa, który napisałem, który łączy sugestie Vincenta i Pawła. Pyta użytkownika o nazwy źródłowe i docelowe.

Po prostu zmodyfikuj zmienne u góry, aby ustawić właściwe ścieżki do portów plików wykonywalnych / baz danych.

:: Creates a copy of a database with a different name.
:: User is prompted for Src and destination name.
:: Fair Warning: passwords are passed in on the cmd line, modify the script with -p instead if security is an issue.
:: Uncomment the rem'd out lines if you want script to prompt for database username, password, etc.

:: See also: http://stackoverflow.com/questions/1887964/duplicate-entire-mysql-database

@set MYSQL_HOME="C:\sugarcrm\mysql\bin"
@set mysqldump_exec=%MYSQL_HOME%\mysqldump
@set mysql_exec=%MYSQL_HOME%\mysql
@set SRC_PORT=3306
@set DEST_PORT=3306
@set USERNAME=TODO_USERNAME
@set PASSWORD=TODO_PASSWORD

:: COMMENT any of the 4 lines below if you don't want to be prompted for these each time and use defaults above.
@SET /p USERNAME=Enter database username: 
@SET /p PASSWORD=Enter database password: 
@SET /p SRC_PORT=Enter SRC database port (usually 3306): 
@SET /p DEST_PORT=Enter DEST database port: 

%MYSQL_HOME%\mysql --user=%USERNAME% --password=%PASSWORD% --port=%DEST_PORT% --execute="show databases;"
@IF NOT "%ERRORLEVEL%" == "0" GOTO ExitScript

@SET /p SRC_DB=What is the name of the SRC Database: 
@SET /p DEST_DB=What is the name for the destination database (that will be created): 

%mysql_exec% --user=%USERNAME% --password=%PASSWORD% --port=%DEST_PORT% --execute="create database %DEST_DB%;"
%mysqldump_exec% --add-drop-table --user=%USERNAME% --password=%PASSWORD% --port=%SRC_PORT% %SRC_DB% | %mysql_exec% --user=%USERNAME% --password=%PASSWORD% --port=%DEST_PORT% %DEST_DB%
@echo SUCCESSFUL!!!
@GOTO ExitSuccess

:ExitScript
@echo "Failed to copy database"
:ExitSuccess

Przykładowe wyniki:

C:\sugarcrm_backups\SCRIPTS>copy_db.bat
Enter database username: root
Enter database password: MyPassword
Enter SRC database port (usually 3306): 3308
Enter DEST database port: 3308

C:\sugarcrm_backups\SCRIPTS>"C:\sugarcrm\mysql\bin"\mysql --user=root --password=MyPassword --port=3308 --execute="show databases;"
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| sugarcrm_550_pro  |
| sugarcrm_550_ce  |
| sugarcrm_640_pro  |
| sugarcrm_640_ce  |
+--------------------+
What is the name of the SRC Database: sugarcrm
What is the name for the destination database (that will be created): sugarcrm_640_ce

C:\sugarcrm_backups\SCRIPTS>"C:\sugarcrm\mysql\bin"\mysql --user=root --password=MyPassword --port=3308 --execute="create database sugarcrm_640_ce;"

C:\sugarcrm_backups\SCRIPTS>"C:\sugarcrm\mysql\bin"\mysqldump --add-drop-table --user=root --password=MyPassword --port=3308 sugarcrm  | "C:\sugarcrm\mysql\bin"\mysql --user=root --password=MyPassword --port=3308 sugarcrm_640_ce
SUCCESSFUL!!!

1
2018-03-07 02:28

To nie zadziała dla InnoDB. Użyj tego obejścia tylko wtedy, gdy próbujesz skopiować bazy danych MyISAM.

Jeśli blokowanie tabel podczas tworzenia kopii zapasowej i ewentualnie wstrzymanie MySQL podczas importu bazy danych jest dopuszczalne, mysqlhotcopy może działać szybciej.

Na przykład.

Utworzyć kopię zapasową:

# mysqlhotcopy -u root -p password db_name /path/to/backup/directory

Przywracać:

cp /path/to/backup/directory/* /var/lib/mysql/db_name

mysqlhotcopy może również przesyłać pliki przez SSH (scp) i, być może, bezpośrednio do katalogu zduplikowanych baz danych.

Na przykład.

# mysqlhotcopy -u root -p password db_name /var/lib/mysql/duplicate_db_name

1
2018-01-22 20:52

Tworzenie kopii bazy danych

# mysqldump -u root -p password db1 > dump.sql
# mysqladmin -u root -p password create db2
# mysql -u root -p password db2 < dump.sql

1
2017-12-19 08:53

To działało dla mnie z wiersza poleceń, z ZEWNĄTRZ powłoki mysql:

# mysqldump -u root -p password db1 > dump.sql
# mysqladmin -u root -p password create db2
# mysql -u root -p password db2 < dump.sql

To szuka mnie w najlepszy sposób. Jeśli skompresujesz plik "dump.sql", możesz go zapisać jako skompresowaną kopię zapasową. Chłodny! Dla bazy danych o pojemności 1 GB z tabelami Innodb, około minuty, aby utworzyć "dump.sql", i około trzech minut, aby zrzucić dane do nowego DB db2.

Proste kopiowanie katalogu db (mysql / data / db1) nie działało dla mnie, chyba ze względu na tabele InnoDB.


0
2018-03-18 18:31