Pytanie Jak zastosować OrderBy na IQueryable przy użyciu nazwy kolumny łańcuchowej w ogólnej metodzie rozszerzenia?


public static IQueryable<TResult> ApplySortFilter<T, TResult>(this IQueryable<T> query, string columnName)
 where T : EntityObject
{
 var param = Expression.Parameter(typeof(T), "o");
 var body = Expression.PropertyOrField(param,columnName);

 var sortExpression = Expression.Lambda(body, param);
 return query.OrderBy(sortExpression);
}

Ponieważ typ dla elementu OrderBy nie został wywnioskowany z sortExpression, należy go określić w następujący sposób:

var sortExpression = Expression.Lambda<T, TSortColumn>(body, param);

Lub

return query.OrderBy<T, TSortColumn>(sortExpression);

Nie sądzę, aby było to możliwe, ponieważ TSortColumn można określić tylko podczas wykonywania.

Czy istnieje sposób obejścia tego?


76
2017-11-21 01:15


pochodzenie


Nie jestem pewien, czy to czego szukasz, ale spójrz. Twoje zdrowie - joaopintocruz
@JTew Jak mogę wdrożyć drugie zamówienie według klauzuli..say orderby id następnie według daty - SRJ


Odpowiedzi:


Zrobiliśmy coś podobnego (nie w 100% takie samo, ale podobne) w projekcie LINQ do SQL. Oto kod:

public static IQueryable<T> OrderBy<T>(this IQueryable<T> source, string ordering, params object[] values) {
  var type = typeof(T);
  var property = type.GetProperty(ordering);
  var parameter = Expression.Parameter(type, "p");
  var propertyAccess = Expression.MakeMemberAccess(parameter, property);
  var orderByExp = Expression.Lambda(propertyAccess, parameter);
  MethodCallExpression resultExp = Expression.Call(typeof(Queryable), "OrderBy", new Type[] { type, property.PropertyType }, source.Expression, Expression.Quote(orderByExp));
  return source.Provider.CreateQuery<T>(resultExp);
}

W rzeczywistości nie używaliśmy generycznego, mieliśmy znaną klasę, ale powinna działać na poziomie ogólnym (umieszczam ogólny symbol zastępczy tam, gdzie powinien być).

Edytować: Aby uzyskać kolejność malejącą, wprowadź OrderByDescending zamiast "OrderBy":

MethodCallExpression resultExp = Expression.Call(typeof(Queryable), "OrderByDescending", new Type[] { type, property.PropertyType }, source.Expression, Expression.Quote(orderByExp));

102
2017-11-21 02:01Nie mam żadnych wątpliwości, i tak nie mogę przypisać sobie odpowiedzi :) - JTew
dla malejącej kolejności, należy podać "OrderByDescending" zamiast "OrderBy" MethodCallExpression resultExp = Expression.Call (typeof (Querableable), "OrderByDescending", ... - Garry English
To działało dobrze, ale poniższy przykład był po prostu świetnym przykładem czystego kodu: stackoverflow.com/questions/41244/dynamic-linq-orderby - BenSwayne
@Aaron Powell Jak mogę wdrożyć drugie zamówienie według klauzuli..say orderby id następnie według daty - SRJ
Jaki jest parametr values dla? - Frank Fajardo


Możesz także użyć Dynamic Linq

Informacje tutaj http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2008/01/07/dynamic-linq-part-1-using-the-linq-dynamic-query-library.aspx

C # pobierz tutaj http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/bb894665.aspx

Następnie dodaj tylko Linq.Dynamic; i automatycznie otrzymujesz 2 dodatkowe metody rozszerzenia, które mogą być używane w ten sposób

return query.OrderBy("StringColumnName");

27
2018-05-12 16:17Dzięki, widziałem Linq.Dynamic w próbce na stronie Phila Haacka, ale nie byłem tego pewien. Będę grał z tym przez weekend. - JTew
Jako alternatywę Systems.Linq.Dynamic.dll można pobrać stąd: github.com/kahanu/System.Linq.Dynamic - Baig


Rozszerzyłem twoje funkcje, aby dodać obsługę Właściwości dziecka.

private static LambdaExpression GenerateSelector<TEntity>(String propertyName, out Type resultType) where TEntity : class
{
  // Create a parameter to pass into the Lambda expression (Entity => Entity.OrderByField).
  var parameter = Expression.Parameter(typeof(TEntity), "Entity");
  // create the selector part, but support child properties
  PropertyInfo property;
  Expression propertyAccess;
  if (propertyName.Contains('.'))
  {
      // support to be sorted on child fields.
      String[] childProperties = propertyName.Split('.');
      property = typeof(TEntity).GetProperty(childProperties[0]);
      propertyAccess = Expression.MakeMemberAccess(parameter, property);
      for (int i = 1; i < childProperties.Length; i++)
      {
          property = property.PropertyType.GetProperty(childProperties[i]);
          propertyAccess = Expression.MakeMemberAccess(propertyAccess, property);
      }
  }
  else
  {
      property = typeof(TEntity).GetProperty(propertyName);
      propertyAccess = Expression.MakeMemberAccess(parameter, property);
  }
  resultType = property.PropertyType;           
  // Create the order by expression.
  return Expression.Lambda(propertyAccess, parameter);
}

private static MethodCallExpression GenerateMethodCall<TEntity>(IQueryable<TEntity> source, string methodName, String fieldName) where TEntity : class
{
  Type type = typeof(TEntity);
  Type selectorResultType;
  LambdaExpression selector = GenerateSelector<TEntity>(fieldName, out selectorResultType);
  MethodCallExpression resultExp = Expression.Call(typeof(Queryable), methodName,
                  new Type[] { type, selectorResultType },
                  source.Expression, Expression.Quote(selector));
  return resultExp;
}

Możesz użyć tych funkcji, takich jak:

GenerateMethodCall<TEntity>(source, "OrderByDescending", fieldName);

10
2017-11-21 14:00Jesteś moim bohaterem !! - Sebastián Guerrero
Muszę kochać inteligentnych ludzi - Rod Johnson


Użyłem twojego pomysłu na metodę rozszerzenia dla OrderBy. Ale w przypadku "wielu ludziom" dostaję błąd. Na przykład masz tabelę witryny, klienta i witryny klienta. Dla danej witryny chcę sortować według nazwy klienta oraz w rozszerzeniu OrderBy (kiedy przekazuję "site.customer", gdzie klient jest własnością nawigacji) pojawia się błąd w linii: propertyAccess = Expression.MakeMemberAccess (propertyAccess, property);

Właśnie tego używam (z kilkoma ulepszeniami :-)):

public static IQueryable<TEntity> OrderBy<TEntity>(this IQueryable<TEntity> source, string orderByValues) where TEntity : class
{
 IQueryable<TEntity> returnValue = null;

 string orderPair = orderByValues.Trim().Split(',')[0];
 string command = orderPair.ToUpper().Contains("DESC") ? "OrderByDescending" : "OrderBy";

 var type = typeof(TEntity);
 var parameter = Expression.Parameter(type, "p");

 string propertyName = (orderPair.Split(' ')[0]).Trim();

 System.Reflection.PropertyInfo property;
 MemberExpression propertyAccess;

 if (propertyName.Contains('.'))
 {
  // support to be sorted on child fields. 
  String[] childProperties = propertyName.Split('.');
  property = typeof(TEntity).GetProperty(childProperties[0]);
  propertyAccess = Expression.MakeMemberAccess(parameter, property);

  for (int i = 1; i < childProperties.Length; i++)
  {
   Type t = property.PropertyType;
   if (!t.IsGenericType)
   {
    property = t.GetProperty(childProperties[i]);
   }
   else
   {
    property = t.GetGenericArguments().First().GetProperty(childProperties[i]);
   }

   propertyAccess = Expression.MakeMemberAccess(propertyAccess, property);
  }
 }
 else
 {
  property = type.GetProperty(propertyName);
  propertyAccess = Expression.MakeMemberAccess(parameter, property);
 }

 var orderByExpression = Expression.Lambda(propertyAccess, parameter);

 var resultExpression = Expression.Call(typeof(Queryable), command, new Type[] { type, property.PropertyType },

 source.Expression, Expression.Quote(orderByExpression));

 returnValue = source.Provider.CreateQuery<TEntity>(resultExpression);

 if (orderByValues.Trim().Split(',').Count() > 1)
 {
  // remove first item
  string newSearchForWords = orderByValues.ToString().Remove(0, orderByValues.ToString().IndexOf(',') + 1);
  return source.OrderBy(newSearchForWords);
 }

 return returnValue;
}

pozdrowienia

Slobodan


8
2017-11-03 20:56

Wygląda na to że to to sposób, aby to zrobić, teraz, aby sprawdzić, czy:

// ***** OrderBy(company => company) *****
// Create an expression tree that represents the expression
// 'whereCallExpression.OrderBy(company => company)'
MethodCallExpression orderByCallExpression = Expression.Call(
  typeof(Queryable),
  "OrderBy",
  new Type[] { queryableData.ElementType, queryableData.ElementType },
  whereCallExpression,
  Expression.Lambda<Func<string, string>>(pe, new ParameterExpression[] { pe }));
// ***** End OrderBy *****

6
2017-11-21 02:00cholera, 34 sekundy z tyłu! : P - Aaron Powell


Jeśli możesz dodać pakiet "System.Linq.Dynamic", Zbyt łatwe bez komplikacji,

fisrt insatll pakiet "System.Linq.Dynamic" z menedżera pakietów NuGet spróbuj jak poniżej, tak jak potrzebujesz,

Dawny:

public IQueryable<TEntity> GetWithInclude(Expression<Func<TEntity, bool>> predicate,
          List<string> sortBy, int pageNo, int pageSize = 12, params string[] include)
    {
      try
      {
        var numberOfRecordsToSkip = pageNo * pageSize;
        var dynamic = DbSet.AsQueryable();

        foreach (var s in include)
        {
          dynamic.Include(s);
        }
         return dynamic.OrderBy("CreatedDate").Skip(numberOfRecordsToSkip).Take(pageSize);


      }
      catch (Exception e)
      {
        throw new Exception(e.Message);
      }
    }

Mam nadzieję, że to pomoże


2
2018-02-12 17:42

Naprawiłem ten kod nieco: https://stackoverflow.com/a/1670085/5852630

Ten kod działa z sortowaniem sekwencyjnym: najpierw wykonaj "OrderBy", następnie "ThenBy" (nie "OrderBy"!)

public static IQueryable<TEntity> OrderBy<TEntity>(this IQueryable<TEntity> source, string orderByValues) where TEntity : class
{
  IQueryable<TEntity> returnValue = null;

  string[] orderPairs = orderByValues.Trim().Split(',');

  Expression resultExpression = source.Expression;

  string strAsc = "OrderBy";
  string strDesc = "OrderByDescending";

  foreach (string orderPair in orderPairs)
  {
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(orderPair))
      continue;

    string[] orderPairArr = orderPair.Trim().Split(' ');

    string propertyName = orderPairArr[0].Trim();
    string orderNarrow = orderPairArr.Length > 1 ? orderPairArr[1].Trim() : string.Empty;

    string command = orderNarrow.ToUpper().Contains("DESC") ? strDesc : strAsc;

    Type type = typeof(TEntity);
    ParameterExpression parameter = Expression.Parameter(type, "p");

    System.Reflection.PropertyInfo property;
    Expression propertyAccess;

    if (propertyName.Contains('.'))
    {
      // support to be sorted on child fields. 
      String[] childProperties = propertyName.Split('.');
      property = typeof(TEntity).GetProperty(childProperties[0]);
      propertyAccess = Expression.MakeMemberAccess(parameter, property);

      for (int i = 1; i < childProperties.Length; i++)
      {
        Type t = property.PropertyType;
        if (!t.IsGenericType)
        {
          property = t.GetProperty(childProperties[i]);
        }
        else
        {
          property = t.GetGenericArguments().First().GetProperty(childProperties[i]);
        }

        propertyAccess = Expression.MakeMemberAccess(propertyAccess, property);
      }
    }
    else
    {
      property = type.GetProperty(propertyName);
      propertyAccess = Expression.MakeMemberAccess(parameter, property);
    }

    if (property.PropertyType == typeof(object))
    {
      propertyAccess = Expression.Call(propertyAccess, "ToString", null);
    }

    LambdaExpression orderByExpression = Expression.Lambda(propertyAccess, parameter);

    resultExpression = Expression.Call(typeof(Queryable), command, new Type[] { type, property.PropertyType == typeof(object) ? typeof(string) : property.PropertyType },
      resultExpression, Expression.Quote(orderByExpression));

    strAsc = "ThenBy";
    strDesc = "ThenByDescending";
  }

  returnValue = source.Provider.CreateQuery<TEntity>(resultExpression);

  return returnValue;
}

1
2018-05-04 13:01