Pytanie Wiele zapytań wykonanych w java w pojedynczej instrukcji


Cześć Zastanawiałem się, czy można wykonać coś takiego przy użyciu JDBC, ponieważ obecnie zapewnia wyjątek, mimo że jest to możliwe w przeglądarce zapytań MySQL.

"SELECT FROM * TABLE;INSERT INTO TABLE;"

Chociaż zdaję sobie sprawę, że jest to możliwe, ponieważ ciąg zapytania SQL jest dzielony, a instrukcja jest wykonywana dwukrotnie, ale zastanawiałem się, czy istnieje podejście jednorazowe.

  String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/";
  String dbName = "databaseinjection";
  String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";
  String sqlUsername = "root"; 
  String sqlPassword = "abc";

  Class.forName(driver).newInstance();

  connection = DriverManager.getConnection(url+dbName, sqlUsername, sqlPassword);

76
2018-05-29 10:58


pochodzenie


umieścić w procedurze przechowywanej, wywołaj procedurę przechowywaną. oznacza, że ​​nie musisz też ponownie wdrażać kodu, gdy chcesz wprowadzić zmianę. - Chris
Istnieje właściwość, którą musisz ustawić w ciąg połączenia allowMultiQueries=true. - Rahul
prawdopodobny duplikat: Jak wykonywać złożone kwerendy sql w java? [1] [1]: stackoverflow.com/questions/6773393/... - prayagupd
Cześć Rahul, dla tego projektu używam zwykłego starego obiektu połączenia i czy wiesz, gdzie powinienem ustawić "allowMultiQueries = true". Dodałem kod obiektu połączenia w pytaniu - MilindaD


Odpowiedzi:


Zastanawiam się, czy można wykonać coś takiego za pomocą JDBC.

"SELECT FROM * TABLE;INSERT INTO TABLE;"

Tak to mozliwe. Są dwa sposoby, o ile wiem. Oni są

 1. Poprzez ustawienie właściwości połączenia z bazą danych w celu umożliwienia wielu zapytań, oddzielone domyślnie średnikiem.
 2. Przez wywołanie procedury przechowywanej, która zwraca implicite kursorów.

Poniższe przykłady pokazują powyższe dwie możliwości.

Przykład 1: (Aby umożliwić wiele zapytań):

Wysyłając żądanie połączenia, musisz dołączyć właściwość połączenia allowMultiQueries=true do adresu URL bazy danych. Jest to dodatkowa właściwość połączenia z tymi, które już istnieją, np. autoReConnect=trueitp. Akceptowalne wartości dla allowMultiQueries nieruchomości są true, false, yes, i no. Każda inna wartość jest odrzucana w środowisku wykonawczym z SQLException.

String dbUrl = "jdbc:mysql:///test?allowMultiQueries=true"; 

O ile nie zostanie przekazana taka instrukcja, SQLException Jest rzucony.

Musisz użyć execute( String sql ) lub jego inne warianty, aby pobrać wyniki wykonania zapytania.

boolean hasMoreResultSets = stmt.execute( multiQuerySqlString );

Do iteracji i przetwarzania wyników potrzebne są następujące kroki:

READING_QUERY_RESULTS: // label 
  while ( hasMoreResultSets || stmt.getUpdateCount() != -1 ) { 
    if ( hasMoreResultSets ) { 
      Resultset rs = stmt.getResultSet();
      // handle your rs here
    } // if has rs
    else { // if ddl/dml/...
      int queryResult = stmt.getUpdateCount(); 
      if ( queryResult == -1 ) { // no more queries processed 
        break READING_QUERY_RESULTS; 
      } // no more queries processed 
      // handle success, failure, generated keys, etc here
    } // if ddl/dml/...

    // check to continue in the loop 
    hasMoreResultSets = stmt.getMoreResults(); 
  } // while results

Przykład 2: Kroki do naśladowania:

 1. Utwórz procedurę z jednym lub więcej select, i DML zapytania.
 2. Wywołaj go z Java używając CallableStatement.
 3. Możesz przechwycić wiele ResultSets wykonane w procedurze.
  Nie można przechwycić wyników DML, ale można wydać inny select
  aby dowiedzieć się, w jaki sposób wpływają na wiersze w tabeli.

Przykładowa tabela i procedura:

mysql> create table tbl_mq( i int not null auto_increment, name varchar(10), primary key (i) );
Query OK, 0 rows affected (0.16 sec)

mysql> delimiter //
mysql> create procedure multi_query()
  -> begin
  -> select count(*) as name_count from tbl_mq;
  -> insert into tbl_mq( names ) values ( 'ravi' );
  -> select last_insert_id();
  -> select * from tbl_mq;
  -> end;
  -> //
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> delimiter ;
mysql> call multi_query();
+------------+
| name_count |
+------------+
|     0 |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)

+------------------+
| last_insert_id() |
+------------------+
|        3 |
+------------------+
1 row in set (0.00 sec)

+---+------+
| i | name |
+---+------+
| 1 | ravi |
+---+------+
1 row in set (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Procedura połączenia z Java:

CallableStatement cstmt = con.prepareCall( "call multi_query()" ); 
boolean hasMoreResultSets = cstmt.execute(); 
READING_QUERY_RESULTS: 
  while ( hasMoreResultSets ) { 
    Resultset rs = stmt.getResultSet();
    // handle your rs here
  } // while has more rs

108
2018-05-29 18:33Niestety nie działa to z wbudowaną wersją gry Derby. - user2428118
@ user2428118: Powód? Jakiekolwiek zaobserwowane błędy? Czy sprawdziłeś, czy sterownik obsługuje tę funkcję? - Ravinder Reddy
dodałem allowMultiQueries = true i działa dobrze :) - Hazim
Dziękuję @RavinderReddy - shiva R


Możesz użyć aktualizacji zbiorczej, ale zapytania muszą być czynnością (tj. Wstawiać, aktualizować i usuwać)

Statement s = c.createStatement();
String s1 = "update emp set name='abc' where salary=984";
String s2 = "insert into emp values ('Osama',1420)"; 
s.addBatch(s1);
s.addBatch(s2);   
s.executeBatch();

22
2018-05-29 11:46Nie możesz użyć tej metody dla zapytań "call sprocname ('abc', 984)"? - sebnukem


Wskazówka: jeśli masz więcej niż jedną właściwość połączenia, oddziel je:

&

Aby dać ci coś takiego:

url="jdbc:mysql://localhost/glyndwr?autoReconnect=true&allowMultiQueries=true"

Mam nadzieję, że to pomoże.

Pozdrowienia,

Glyn


12
2018-01-25 23:30

Na podstawie moich testów poprawną flagą jest "allowMultiQueries = true"


7
2017-11-08 07:18

Dlaczego nie próbujesz pisać? Stored Procedure dla tego?

Możesz dostać Result Set i w tym samym Stored Procedure możesz Insert czego chcesz.

Jedyną rzeczą jest, że możesz nie dostać nowo wstawionych wierszy w Result Set Jeśli ty Insert po Select.


0
2018-05-29 11:04

Myślę, że jest to najłatwiejszy sposób na błędny wybór / aktualizację / wstawienie / usunięcie. Możesz uruchomić tyle aktualizacji / wstawić / usunąć, ile chcesz po wyborze (musisz najpierw dokonać selekcji (w razie potrzeby manekina)) z executeUpdate (str) (wystarczy użyć nowego int (count1, count2, ...)) a jeśli potrzebujesz nowego wyboru, zamknij "oświadczenie" i "połączenie" i zrób nowe dla następnego wyboru. Przykład:

String str1 = "select * from users";
String str9 = "INSERT INTO `port`(device_id, potition, port_type, di_p_pt) VALUE ('"+value1+"', '"+value2+"', '"+value3+"', '"+value4+"')";
String str2 = "Select port_id from port where device_id = '"+value1+"' and potition = '"+value2+"' and port_type = '"+value3+"' ";
try{ 
  Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
  theConnection=(Connection) DriverManager.getConnection(dbURL,dbuser,dbpassword); 
  theStatement = theConnection.prepareStatement(str1);
  ResultSet theResult = theStatement.executeQuery();
  int count8 = theStatement.executeUpdate(str9);
  theStatement.close();
  theConnection.close();
  theConnection=DriverManager.getConnection(dbURL,dbuser,dbpassword);
  theStatement = theConnection.prepareStatement(str2);
  theResult = theStatement.executeQuery();

  ArrayList<Port> portList = new ArrayList<Port>();
  while (theResult.next()) {
    Port port = new Port();
    port.setPort_id(theResult.getInt("port_id"));

    portList.add(port);
  }

Mam nadzieję, że to pomoże


-1
2018-06-28 10:28Otwarcie połączenia DB jest bardzo kosztowne. Nie jest to dobra praktyka, która robi to za każdym razem. Podane wartości powinny dać liczbę trafień dla n liczby zapytań, co prowadzi do niskiej wydajności. - Arun Kumar Mudraboyina