Pytanie Jak wywołać metodę blokowania z limitem czasu w Javie?


Czy istnieje standardowy sposób wywoływania metody blokowania z limitem czasu w Javie? Chcę móc:

// call something.blockingMethod();
// if it hasn't come back within 2 seconds, forget it

Jeśli to ma sens.

Dzięki.


76
2017-07-22 10:18


pochodzenie


Jako referencję, sprawdź Współbieżność Java w praktyce Briana Goetza, s. 126 - 134, w szczególności rozdział 6.3.7 "Umieszczanie limitów czasowych na zadaniach" - brown.2179


Odpowiedzi:


Możesz użyć Executora:

ExecutorService executor = Executors.newCachedThreadPool();
Callable<Object> task = new Callable<Object>() {
  public Object call() {
   return something.blockingMethod();
  }
};
Future<Object> future = executor.submit(task);
try {
  Object result = future.get(5, TimeUnit.SECONDS); 
} catch (TimeoutException ex) {
  // handle the timeout
} catch (InterruptedException e) {
  // handle the interrupts
} catch (ExecutionException e) {
  // handle other exceptions
} finally {
  future.cancel(true); // may or may not desire this
}

Jeśli future.get nie wraca w 5 sekund, rzuca a TimeoutException. Limit czasu można skonfigurować w sekundach, minutach, milisekundach lub dowolnej jednostce dostępnej jako stała TimeUnit.

Zobacz JavaDoc po więcej szczegółów.


126
2017-07-22 10:24Metoda blokowania będzie nadal działać nawet po przekroczeniu limitu czasu, prawda? - Ivan Dubrov
To zależy od przyszłości. W zależności od tego, co robi metoda blokująca, może się ona zakończyć, ale nie musi. - skaffman
przetestowany i pracował tutaj. - Jus12
jak mogę przekazać parametr do metody blockingMethod ()? Dzięki! - Robert A Henru
@RobertAHenru: Utwórz nową klasę o nazwie BlockingMethodCallable którego contructor akceptuje parametry, które chcesz przekazać blockingMethod() i przechowuj je jako zmienne członkowskie (prawdopodobnie jako ostateczne). Następnie wewnątrz call() przekazać te parametry do blockMethod(). - Vite Falcon


Możesz zawinąć wywołanie w FutureTask i użyj timeoutowej wersji get ().

Widzieć http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/concurrent/FutureTask.html


9
2017-07-22 10:22FutureTask nie jest sam w sobie asynchroniczny, prawda? Sam w sobie po prostu robi rzeczy synchronicznie, musisz połączyć je z Executorem, aby uzyskać egynchroniczne zachowanie. - skaffman
Tak, potrzebujesz executora takiego jak to, co zakodowałeś - Colin Goudie


Istnieje również rozwiązanie AspectJ do tego jcabi-aspekty biblioteka.

@Timeable(limit = 30, unit = TimeUnit.MINUTES)
public Soup cookSoup() {
 // Cook soup, but for no more than 30 minutes (throw and exception if it takes any longer
}

Nie może być bardziej zwięzły, ale musisz oczywiście polegać na AspectJ i przedstawić go w cyklu życia kompilacji.

Istnieje artykuł wyjaśniający to dalej: Limit czasu wykonania metody Java


3
2017-07-28 22:37

Zobacz także Guava TimeLimiter który używa Executora za kulisami.


2
2018-04-08 05:59

Thread thread = new Thread(new Runnable() {
  public void run() {
    something.blockingMethod();
  }
});
thread.start();
thread.join(2000);
if (thread.isAlive()) {
  thread.stop();
}

Zauważ, że stop jest przestarzały, lepszą alternatywą jest ustawienie zmiennej flagi binarnej, wewnątrz metody blockingMethod () sprawdź i zakończ, tak jak poniżej:

import org.junit.*;
import java.util.*;
import junit.framework.TestCase;

public class ThreadTest extends TestCase {
  static class Something implements Runnable {
    private volatile boolean stopRequested;
    private final int steps;
    private final long waitPerStep;

    public Something(int steps, long waitPerStep) {
      this.steps = steps;
      this.waitPerStep = waitPerStep;
    }

    @Override
    public void run() {
      blockingMethod();
    }

    public void blockingMethod() {
      try {
        for (int i = 0; i < steps && !stopRequested; i++) {
          doALittleBit();
        }
      } catch (InterruptedException e) {
        throw new RuntimeException(e);
      }
    }

    public void doALittleBit() throws InterruptedException {
      Thread.sleep(waitPerStep);
    }

    public void setStopRequested(boolean stopRequested) {
      this.stopRequested = stopRequested;
    }
  }

  @Test
  public void test() throws InterruptedException {
    final Something somethingRunnable = new Something(5, 1000);
    Thread thread = new Thread(somethingRunnable);
    thread.start();
    thread.join(2000);
    if (thread.isAlive()) {
      somethingRunnable.setStopRequested(true);
      thread.join(2000);
      assertFalse(thread.isAlive());
    } else {
      fail("Exptected to be alive (5 * 1000 > 2000)");
    }
  }
}

1
2017-09-19 08:09

Spróbuj tego. Bardziej proste rozwiązanie. Gwarantuje, że jeśli blok nie zostanie wykonany w terminie. proces zakończy się i zgłasza wyjątek.

public class TimeoutBlock {

 private final long timeoutMilliSeconds;
  private long timeoutInteval=100;

  public TimeoutBlock(long timeoutMilliSeconds){
    this.timeoutMilliSeconds=timeoutMilliSeconds;
  }

  public void addBlock(Runnable runnable) throws Throwable{
    long collectIntervals=0;
    Thread timeoutWorker=new Thread(runnable);
    timeoutWorker.start();
    do{ 
      if(collectIntervals>=this.timeoutMilliSeconds){
        timeoutWorker.stop();
        throw new Exception("<<<<<<<<<<****>>>>>>>>>>> Timeout Block Execution Time Exceeded In "+timeoutMilliSeconds+" Milli Seconds. Thread Block Terminated.");
      }
      collectIntervals+=timeoutInteval;      
      Thread.sleep(timeoutInteval);

    }while(timeoutWorker.isAlive());
    System.out.println("<<<<<<<<<<####>>>>>>>>>>> Timeout Block Executed Within "+collectIntervals+" Milli Seconds.");
  }

  /**
   * @return the timeoutInteval
   */
  public long getTimeoutInteval() {
    return timeoutInteval;
  }

  /**
   * @param timeoutInteval the timeoutInteval to set
   */
  public void setTimeoutInteval(long timeoutInteval) {
    this.timeoutInteval = timeoutInteval;
  }
}

przykład:

try {
    TimeoutBlock timeoutBlock = new TimeoutBlock(10 * 60 * 1000);//set timeout in milliseconds
    Runnable block=new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
        //TO DO write block of code 
      }
    };

    timeoutBlock.addBlock(block);// execute the runnable block 

  } catch (Throwable e) {
    //catch the exception here . Which is block didn't execute within the time limit
  }

1
2017-08-09 04:44

Założyć blockingMethod po prostu spać za kilka millis:

public void blockingMethod(Object input) {
  try {
    Thread.sleep(3000);
  } catch (InterruptedException e) {
    e.printStackTrace();
  }
}

Moim rozwiązaniem jest użycie wait() i synchronized lubię to:

public void blockingMethod(final Object input, long millis) {
  final Object lock = new Object();
  new Thread(new Runnable() {

    @Override
    public void run() {
      blockingMethod(input);
      synchronized (lock) {
        lock.notify();
      }
    }
  }).start();
  synchronized (lock) {
    try {
      // Wait for specific millis and release the lock.
      // If blockingMethod is done during waiting time, it will wake
      // me up and give me the lock, and I will finish directly.
      // Otherwise, when the waiting time is over and the
      // blockingMethod is still
      // running, I will reacquire the lock and finish.
      lock.wait(millis);
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Więc możesz zastąpić

something.blockingMethod(input) 

do

something.blockingMethod(input, 2000)

Mam nadzieję, że to pomoże.


0
2018-04-22 07:26

Potrzebujesz wyłącznik obwodu wdrożenie takie jak obecne w bezpieczny w razie awarii projekt na GitHub.


0
2017-09-09 15:19