Pytanie Czytaj plik według bajtów w BASH


Muszę przeczytać pierwszy bajt podanego pliku, następnie drugi bajt, trzeci i tak dalej. Jak mogłem to zrobić w BASH? P.S Potrzebuję uzyskać HEX tych bajtów


11
2017-12-15 05:36


pochodzenie


potrzebujesz HEX-a od każdego bajtu? - Grijesh Chauhan
Bin i hex dla każdego bajtu pliku - michaeluskov
nadzbiór, losowy dostęp: stackoverflow.com/questions/1423346/... - Ciro Santilli 新疆改造中心 六四事件 法轮功


Odpowiedzi:


Nowy post we wrześniu 2016 roku!

Ponieważ jest to bardzo szczegółowe, ten dodatek zostanie przedstawiony na samym dole.

Aktualizacja do dodania konkretnej wersji bash (z bashisms)

Z nową wersją printf wbudowane, możesz zrobić dużo bez konieczności rozwidlania ($(...)) dzięki czemu twój skrypt jest o wiele szybszy.

Najpierw zobacz (przy użyciu seq i sed) jak analizować wyjście hd:

echo ;sed <(seq -f %02g 0 $[COLUMNS-1]) -ne '
  /0$/{s/^\(.*\)0$/\o0337\o033[A\1\o03380/;H;};
  /[1-9]$/{s/^.*\(.\)/\1/;H};
  ${x;s/\n//g;p}';hd < <(echo Hello good world!)
0     1     2     3     4     5     6     7
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567
00000000 48 65 6c 6c 6f 20 67 6f 6f 64 20 77 6f 72 6c 64 |Hello good world|
00000010 21 0a                       |!.|
00000012

Czy szesnastkowa część zaczynała się od kolumny 10 i kończyła na kol. 56, oddzielona trzema znakami i mająca dodatkową przestrzeń w kolumnie 34.

Parsowanie tego może być wykonane przez:

while read line ;do
  for x in ${line:10:48};do
    printf -v x \\%o 0x$x
    printf $x
   done
 done < <( ls -l --color | hd )

Stary oryginalny post

Edytuj 2 w przypadku szesnastkowego, możesz użyć hd

echo Hello world | hd
00000000 48 65 6c 6c 6f 20 77 6f 72 6c 64 0a       |Hello world.|

lub od

echo Hello world | od -t x1 -t c
0000000 48 65 6c 6c 6f 20 77 6f 72 6c 64 0a
     H  e  l  l  o    w  o  r  l  d \n

wkrótce

while IFS= read -r -n1 car;do [ "$car" ] && echo -n "$car" || echo ; done

Spróbuj ich:

while IFS= read -rn1 c;do [ "$c" ]&&echo -n "$c"||echo;done < <(ls -l --color)

Wyjaśniać:

while IFS= read -rn1 car # unset InputFieldSeparator so read every chars
  do [ "$car" ] &&   # Test if there is ``something''?
    echo -n "$car" || # then echo them
    echo       # Else, there is an end-of-line, so print one
 done

Edytować; Pytanie zostało poddane edycji: potrzebujesz wartości szesnastkowych !?

od -An -t x1 | while read line;do for char in $line;do echo $char;done ;done

Próbny:

od -An -t x1 < <(ls -l --color ) |    # Translate binary to 1 byte hex 
  while read line;do          # Read line of HEX pairs
    for char in $line;do       # For each pair
      printf "\x$char"       # Print translate HEX to binary
   done
 done

Demo 2: Mamy zarówno szesnastkowy, jak i binarny

od -An -t x1 < <(ls -l --color ) |    # Translate binary to 1 byte hex 
  while read line;do          # Read line of HEX pairs
    for char in $line;do       # For each pair
      bin="$(printf "\x$char")"   # translate HEX to binary
      dec=$(printf "%d" 0x$char)  # translate to decimal
      [ $dec -lt 32 ] ||      # if caracter not printable
      ( [ $dec -gt 128 ] &&     # change bin to a single dot.
       [ $dec -lt 160 ] ) && bin="."
      str="$str$bin" 
      echo -n $char \        # Print HEX value and a space
      ((i++))            # count printed values
      if [ $i -gt 15 ] ;then
        i=0
        echo " - $str"
        str=""
       fi
   done
 done

Nowy post we wrześniu 2016 r .:

Może to być przydatne w bardzo szczególnych przypadkach (użyłem ich do ręcznego kopiowania partycji GPT między dwoma dyskami, na niskim poziomie, bez konieczności /usr zamontowane...)

Tak, bash może czytać pliki binarne!

... ale tylko jeden bajt, po jednym ... (ponieważ `char (0) 'nie może być poprawnie odczytany, jedynym sposobem na ich prawidłowe odczytanie jest rozważenie koniec pliku, gdzie jeśli nie jest odczytany żaden znak i koniec pliku nie został osiągnięty, to odczyt znaku jest char (0)).

Jest to bardziej dowód koncepcji niż rzetelne narzędzie: istnieje czysty  wersja hd (hexdump).

To ostatnie użycie baszty, pod bash v4.3 lub wyżej.

#!/bin/bash

printf -v ascii \\%o {32..126}
printf -v ascii "$ascii"

printf -v cntrl %-20sE abtnvfr

values=()
todisplay=
address=0
printf -v fmt8 %8s
fmt8=${fmt8// / %02x}

while LANG=C IFS= read -r -d '' -n 1 char ;do
  if [ "$char" ] ;then
    printf -v char "%q" "$char"
    ((${#char}==1)) && todisplay+=$char || todisplay+=.
    case ${#char} in
     1|2 ) char=${ascii%$char*};values+=($((${#char}+32)));;
      7 ) char=${char#*\'\\};values+=($((8#${char%\'})));;
      5 ) char=${char#*\'\\};char=${cntrl%${char%\'}*};
        values+=($((${#char}+7)));;
      * ) echo >&2 ERROR: $char;;
    esac
   else
    values+=(0)
   fi

 

  if [ ${#values[@]} -gt 15 ] ;then
    printf "%08x $fmt8 $fmt8 |%s|\n" $address ${values[@]} "$todisplay"
    ((address+=16))
    values=() todisplay=
   fi
 done

if [ "$values" ] ;then
    ((${#values[@]}>8))&&fmt="$fmt8 ${fmt8:0:(${#values[@]}%8)*5}"||
      fmt="${fmt8:0:${#values[@]}*5}"
    printf "%08x $fmt%$((
        50-${#values[@]}*3-(${#values[@]}>8?1:0)
      ))s |%s|\n" $address ${values[@]} ''""'' "$todisplay"
fi
printf "%08x (%d chars read.)\n" $((address+${#values[@]})){,}

Możesz spróbować / użyć tego, ale nie próbuj porównywać występów!

time hd < <(seq 1 10000|gzip)|wc
  1415  25480 111711
real  0m0.020s
user  0m0.008s
sys   0m0.000s

time ./hex.sh < <(seq 1 10000|gzip)|wc
  1415  25452 111669
real  0m2.636s
user  0m2.496s
sys   0m0.048s

ta sama praca: 20 ms dla hd vs 2000ms dla mojego bash script.

... ale jeśli chcesz przeczytać 4 bajty w nagłówku pliku lub nawet adres sektora na twardym dysku może to zrobić ...


14
2017-12-15 07:30

Próbowałeś xxd? Daje bezpośrednio zrzut heksadecymalny, jak chcesz ...

W twoim przypadku komenda brzmi:

xxd -c 1 /path/to/input_file | while read offset hex char; do
 #Do something with $hex
done

Uwaga: wyodrębnij znak z heksadecymali, a nie podczas czytania linii. Jest to wymagane, ponieważ odczyt nie przechwytuje odpowiednio białej przestrzeni.


4
2017-12-15 08:23

za pomocą read pojedynczy znak może być odczytywany na raz w następujący sposób:

read -n 1 c
echo $c  

[ODPOWIEDŹ]

Spróbuj tego:

#!/bin/bash
# data file
INPUT=/path/to/input.txt

# while loop
while IFS= read -r -n1 char
do
    # display one character at a time
  echo "$char"
done < "$INPUT"

Od tego połączyć 


Druga metoda, Za pomocą awk, przejdź przez char przez char

awk '{for(i=1;i<=length;i++) print substr($0, i, 1)}' /home/cscape/Desktop/table2.sql 


trzecia droga,

$ fold -1 /home/cscape/Desktop/table.sql | awk '{print $0}'

EDYTOWAĆ: Aby wydrukować każdy znak jako HEX numer:

Załóżmy, że mam nazwę pliku file :

$ cat file
123A3445F 

Napisałem awk skrypt (named x.awk) do tego odczytywać char z file i wydrukuj w HEX :

$ cat x.awk
#!/bin/awk -f

BEGIN  { _ord_init() }

function _ord_init(  low, high, i, t)
{
  low = sprintf("%c", 7) # BEL is ascii 7
  if (low == "\a") {  # regular ascii
    low = 0
    high = 127
  } else if (sprintf("%c", 128 + 7) == "\a") {
    # ascii, mark parity
    low = 128
    high = 255
  } else {    # ebcdic(!)
    low = 0
    high = 255
  }

  for (i = low; i <= high; i++) {
    t = sprintf("%c", i)
    _ord_[t] = i
  }
}
function ord(str,  c)
{
  # only first character is of interest
  c = substr(str, 1, 1)
  return _ord_[c]
}

function chr(c)
{
  # force c to be numeric by adding 0
  return sprintf("%c", c + 0)
}

{ x=$0; printf("%s , %x\n",$0, ord(x) )} 

Aby napisać ten skrypt użyłem awk-documentation
Teraz możesz tego użyć awk skrypt do swojej pracy w następujący sposób:

$ fold -1 /home/cscape/Desktop/file | awk -f x.awk
1 , 31
2 , 32
3 , 33
A , 41
3 , 33
4 , 34
4 , 34
5 , 35
F , 46

UWAGA: A wartosc jest 41 w dziesiętnym HEX. Aby drukować w formacie dziesiętnym %xdo %d w ostatniej linii skryptu x.awk.

Spróbuj!!


4
2017-12-15 05:45Aby wydrukować w systemie dziesiętnym, użyj ostatniego wiersza { x=$0; printf("%s , %d\n",$0, ord(x) )} - Grijesh Chauhan
możesz także użyć echo "$char" | hexdump w moim pierwszym przykładzie - Grijesh Chauhan


Jeszcze inne rozwiązanie, używając głowy, ogona i printf:

for a in $( seq $( cat file.txt | wc -c ) ) ; do cat file.txt | head -c$a | tail -c1 | xargs -0 -I{} printf '%s %0X\n' {} "'{}" ; done

Bardziej czytelny:

#!/bin/bash

function usage() {
  echo "Need file with size > 0"
  exit 1
}

test -s "$1" || usage

for a in $( seq $( cat $1 | wc -c ) )
do
  cat $1 | head -c$a | tail -c1 | \
  xargs -0 -I{} printf '%c %#02x\n' {} "'{}"
done

1
2017-12-16 11:16

Chociaż chciałem raczej rozwinąć własną pocztę Perleone (tak jak było jego podstawowa koncepcja!), moja edycja została ostatecznie odrzucona i uprzejmie doradzono, że powinna ona zostać opublikowana jako osobna odpowiedź. Wystarczająco uczciwe, więc to zrobię.

W skrócie rozważamy ulepszenia oryginalnego skryptu Perleone:

 • seq Byłoby to całkowicie przesadą. Prosty while pętla z a używany jako (podobnie jak prosta) zmienna licznika wykona zadanie dobrze (i znacznie szybciej)
 • Maksymalna wartość, $(cat $1 | wc -c)  musi być przypisane do zmiennej, w przeciwnym razie zostanie ona ponownie obliczona za każdym razem i sprawi, że ten alternatywny skrypt będzie działać wolniej niż ten, z którego został wyprowadzony.
 • Nie ma potrzeby marnowania funkcji na prostej linii informacji o użytkowaniu. Konieczne jest jednak wiedzieć o (obowiązkowym) nawiasach klamrowych wokół dwóch poleceń, ponieważ bez { }, exit 1 Polecenie zostanie wykonane w obu przypadkach, a interpreter skryptu nigdy nie wykona go w pętli. (Ostatnia uwaga: ( ) też będzie działać, ale nie w taki sam sposób! Nawiasy odradzają się podpowłoki, podczas gdy nawiasy klamrowe wykonają polecenia wewnątrz nich w obecny muszla.)
#!/bin/bash

test -s "$1" || { echo "Need a file with size greater than 0!"; exit 1; }

a=0
max=$(cat $1 | wc -c)
while [[ $((++a)) -lt $max ]]; do
 cat $1 | head -c$a | tail -c1 | \
 xargs -0 -I{} printf '%c %#02x\n' {} "'{}"
done

0
2017-12-02 01:56

posługiwać się read z -n opcja.

while read -n 1 ch; do
 echo $ch
done < moemoe.txt

-1
2017-12-15 05:42To nie czyta poprawnie spacji. - John Kugelman
Czyta to \ n jako pusty ciąg - michaeluskov


Mam sugestię, ale chciałabym otrzymać od wszystkich opinie i osobistą poradę od użytkownika syntaxerror.

Nie wiem zbyt wiele o bashu, ale pomyślałem, że może lepiej będzie mieć "cat $ 1" przechowywany w zmiennej ... ale problem polega na tym, że polecenie echo również przyniesie niewielki narzut w prawo?

test -s "$1" || (echo "Need a file with size greater than 0!"; exit 1)
a=0
rfile=$(cat $1)
max=$(echo $rfile | wc -c)
while [[ $((++a)) -lt $max ]]; do
 echo $rfile | head -c$a | tail -c1 | \
 xargs -0 -I{} printf '%c %#02x\n' {} "'{}"
done

moim zdaniem miałoby to lepsze wyniki, ale nie perfekcyjnie testowałem ...


-1
2018-01-01 16:39