Pytanie Jak uzyskać adres URL obrazu właśnie dodanego w PHPhotoLibrary


Używam UIImagePickerController w dwóch przypadkach

 • aby wybrać istniejący obraz w bibliotece zdjęć
 • zrobić nowe zdjęcie

W pierwszym przypadku, gdy wybieram obraz z biblioteki, mogę łatwo uzyskać adres URL w metodzie delegata:

- (void) imagePickerController:(UIImagePickerController *)picker didFinishPickingMediaWithInfo:(NSDictionary *)info
{
  // Get the URL
  NSURL *url = [info valueForKey:UIImagePickerControllerReferenceURL];
  ...
}

Ale kiedy robię nowe zdjęcie, obraz nie jest jeszcze w bibliotece zdjęć i nie ma jeszcze adresu URL. Najpierw muszę dodać obrazek do biblioteki. Ale jak uzyskać adres URL nowego zasobu?

Oto mój kod, aby dodać obraz do Biblioteki zdjęć

- (void) imagePickerController:(UIImagePickerController *)picker didFinishPickingMediaWithInfo:(NSDictionary *)info
{
  // Get the image
  UIImage *image = [info objectForKey:UIImagePickerControllerOriginalImage];

  // Add the image in the library
  [[PHPhotoLibrary sharedPhotoLibrary]

    performChanges:^
    {
      // Request creating an asset from the image.
      PHAssetChangeRequest *createAssetRequest = [PHAssetChangeRequest creationRequestForAssetFromImage:image];

      // Get the URL of the new asset here ?
      ...
    }

    completionHandler:^(BOOL success, NSError *error)
    {
      if (!success) { ...; return; }

      // Get the URL of the new asset here ?
      ...
    }
  ];
}

11
2018-05-12 16:48


pochodzenie
Odpowiedzi:


Nie znalazłem sposobu na uzyskanie adresu URL, ale może localIdentifier może pomóc ci wykonać tę samą pracę.

posługiwać się

NSString* localId = [[assetChangeRequest placeholderForCreatedAsset] localIdentifier];

aby uzyskać lokalny identyfikator i uzyskać obraz później.

__block NSString* localId;
// Add it to the photo library
[[PHPhotoLibrary sharedPhotoLibrary] performChanges:^{
  PHAssetChangeRequest *assetChangeRequest = [PHAssetChangeRequest creationRequestForAssetFromImage:image];

  if (self.assetCollection) {
    PHAssetCollectionChangeRequest *assetCollectionChangeRequest = [PHAssetCollectionChangeRequest changeRequestForAssetCollection:self.assetCollection];
    [assetCollectionChangeRequest addAssets:@[[assetChangeRequest placeholderForCreatedAsset]]];
  }
  localId = [[assetChangeRequest placeholderForCreatedAsset] localIdentifier];
} completionHandler:^(BOOL success, NSError *error) {
  PHFetchResult* assetResult = [PHAsset fetchAssetsWithLocalIdentifiers:@[localId] options:nil];
  if (!success) {
    NSLog(@"Error creating asset: %@", error);
  } else {
    PHFetchResult* assetResult = [PHAsset fetchAssetsWithLocalIdentifiers:@[localId] options:nil];
    PHAsset *asset = [assetResult firstObject];
    [[PHImageManager defaultManager] requestImageDataForAsset:asset options:nil resultHandler:^(NSData *imageData, NSString *dataUTI, UIImageOrientation orientation, NSDictionary *info) {
      UIImage* newImage = [UIImage imageWithData:imageData];
      self.imageView.image = newImage;
    }];
  }
}];

7
2017-09-15 08:18To działa, ale jest bardzo przerażające, nie wiem, czy tak się stanie, ale takie podejście może doprowadzić do stanu wyścigowego. - Kevin R
jaki jest stan wyścigu? nie byłbym pewien, czy localIdentifier jest jeszcze dostępny - Peter Lapisu
witam, czy mógłbyś powiedzieć, co będzie w tym zestawie. Jaka klasa to jest, dzięki - Moeez Akram
developer.apple.com/documentation/photos/phassetcollection - Rigel Chen


Jeśli korzystamy z biblioteki ALAssets, bardzo łatwo jest zapisać zdjęcie w albumie i uzyskać jego adres URL:

  // Get the image
  UIImage *image = [info objectForKey:UIImagePickerControllerOriginalImage];

  // Add the image in the Photo Library
  ALAssetsLibrary *library = [[ALAssetsLibrary alloc] init];
  [library writeImageToSavedPhotosAlbum: [image CGImage]
               orientation: (ALAssetOrientation)[image imageOrientation]
             completionBlock: ^(NSURL *assetURL, NSError *error)
  {
    if (error)
    {
      NSLog( @"error: %@", error );
    }
    else
    {
      NSLog( @"assetURL = %@", assetURL );
    }
  }];

Ale, co zaskakujące, nie można zrobić tego samego z nową biblioteką PHPhotoLibrary!

Rozwiązanie, które ma taki sam efekt w PHPhotoLibrary jest zawsze mile widziane.


1
2018-05-13 22:54ALAssetsLibrary czasami nie może utworzyć grupy, - passol
ALAssetsLibrary jest przestarzałe i nie powinno już być używane. - Fabricio PH


Nie podoba mi się ta poprawka, ponieważ może to doprowadzić do wyścigu. Do tej pory nie mogę wymyślić lepszego rozwiązania. Jeśli ktoś ma ochotę to usłyszeć :) Tak czy inaczej, oto wersja Rigla Chena w wersji Swift

import Photos

func imagePickerController(picker: UIImagePickerController, didFinishPickingMediaWithInfo info: [String : AnyObject]) {

  if let image = info[UIImagePickerControllerOriginalImage] as? UIImage {

    var localId:String?
    let imageManager = PHPhotoLibrary.sharedPhotoLibrary()

    imageManager.performChanges({ () -> Void in

      let request = PHAssetChangeRequest.creationRequestForAssetFromImage(image)
      localId = request.placeholderForCreatedAsset?.localIdentifier

      }, completionHandler: { (success, error) -> Void in
        dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), { () -> Void in

          if let localId = localId {

            let result = PHAsset.fetchAssetsWithLocalIdentifiers([localId], options: nil)
            let assets = result.objectsAtIndexes(NSIndexSet(indexesInRange: NSRange(location: 0, length: result.count))) as? [PHAsset] ?? []

            if let asset = assets.first {
              // Do something with result
            }
          }
        })
    })
  }
}

1
2018-03-14 10:36To jest dobre, że oddałem głos, ale jestem ciekawostką, aby wiedzieć, jaka korzyść wynika z tego, że ta linia powoduje, że assets = result.objectsAtIndexes (NSIndexSet (indexesInRange: NSRange (location: 0, length: result.count)))? [PHAsset]? [] nadal możemy zrobić result.firsObject - SunilG


Swift 4 rozwiązanie, które dla mnie działa adres URL ostatniego zdjęcia w Bibliotece zdjęć:

let fetchOptions = PHFetchOptions()
fetchOptions.sortDescriptors = [NSSortDescriptor(key: "creationDate", ascending: true)]
let fetchResult = PHAsset.fetchAssets(with: .image, options: fetchOptions).lastObject
PHImageManager().requestAVAsset(forVideo: fetchResult!, options: nil, resultHandler { (avurlAsset, _, _) in
  if let newObj = avurlAsset as? AVURLAsset {
    print(newObj.url)
  }
})

Mam nadzieję, że to pomoże!


0
2018-05-20 11:49