Pytanie Kształt animacji i / lub kształtu iOS z koła na kwadrat


Próbuję zmienić okrąg w kwadrat i odwrotnie, a już prawie jestem. Jednak nie animuje się zgodnie z oczekiwaniami. Chciałbym, aby wszystkie narożniki kwadratu były animowane / przekształcane w tym samym czasie, ale otrzymuję:

enter image description here

używam CAShapeLayer i CABasicAnimation w celu animowania właściwości kształtu.

Oto, jak utworzyć ścieżkę koła:

- (UIBezierPath *)circlePathWithCenter:(CGPoint)center radius:(CGFloat)radius
{  
  UIBezierPath *circlePath = [UIBezierPath bezierPath];
  [circlePath addArcWithCenter:center radius:radius startAngle:0 endAngle:M_PI/2 clockwise:YES];
  [circlePath addArcWithCenter:center radius:radius startAngle:M_PI/2 endAngle:M_PI clockwise:YES];
  [circlePath addArcWithCenter:center radius:radius startAngle:M_PI endAngle:3*M_PI/2 clockwise:YES];
  [circlePath addArcWithCenter:center radius:radius startAngle:3*M_PI/2 endAngle:M_PI clockwise:YES];
  [circlePath closePath];
  return circlePath;
}

Oto kwadratowa ścieżka:

- (UIBezierPath *)squarePathWithCenter:(CGPoint)center size:(CGFloat)size
{
  CGFloat startX = center.x-size/2;
  CGFloat startY = center.y-size/2;

  UIBezierPath *squarePath = [UIBezierPath bezierPath];
  [squarePath moveToPoint:CGPointMake(startX, startY)];
  [squarePath addLineToPoint:CGPointMake(startX+size, startY)];
  [squarePath addLineToPoint:CGPointMake(startX+size, startY+size)];
  [squarePath addLineToPoint:CGPointMake(startX, startY+size)];
  [squarePath closePath];
  return squarePath;
}

Stosuję ścieżkę koła do jednej z warstw widoku, ustawię wypełnienie itd. Rysuje idealnie. Następnie w selektorze gestureRecognizer tworzę i uruchom następującą animację:

CABasicAnimation *animation = [CABasicAnimation animationWithKeyPath:@"path"];
  animation.duration = 1;
  animation.timingFunction = [CAMediaTimingFunction functionWithName:kCAMediaTimingFunctionEaseInEaseOut];

 animation.fromValue = (__bridge id)(self.stateLayer.path);
    animation.toValue = (__bridge id)(self.stopPath.CGPath);
self.stateLayer.path = self.stopPath.CGPath;

[self.stateLayer addAnimation:animation forKey:@"animatePath"];

Jak można zauważyć w circlePathWithCenter:radius: i squarePathWithCenter:size: Postępuję zgodnie z sugestią stąd (aby mieć taką samą liczbę segmentów i punktów kontrolnych): Płynna animacja przesunięcia kształtu

Animacja wygląda lepiej niż w poście od góry, ale wciąż nie jest tą, którą chcę osiągnąć :(

Wiem, że mogę to zrobić w prosty sposób CALayer a następnie ustaw odpowiedni poziom cornerRadius zrobić okrąg poza kwadratem / prostokątem, a potem animować cornerRadius Właściwość, aby zmienić ją z koła na kwadrat, ale nadal jestem ekstremalnie ciekawy, czy można to nawet zrobić CAShapeLayer i path animacja.

Z góry dziękuję za pomoc!


11
2017-07-16 18:40


pochodzenie


Wygląda na to, że masz taki sam problem jak to pytanie [stackoverflow.com/questions/17429797/..., na podstawie animacji - może warto rzucić okiem - username tbd
hmm .. Być może - znam to pytanie i poszedłem za sugestią z zaakceptowanej odpowiedzi, ale wciąż jestem dla mnie ślepym zaułkiem. Mam taką samą liczbę segmentów / punktów kontrolnych, które moim zdaniem pomagają, ponieważ moja animacja jest w nieco lepszej formie, niż ta, która istnieje, ale nie ma wskazówki, jak ją poprawić. - fgeorgiew


Odpowiedzi:


Po zabawie z nim przez chwilę na placu zabaw zauważyłem, że każdy łuk dodaje dwa segmenty do ścieżki Beziera, a nie tylko jednego. Ponadto dzwonienie closePath dodaje jeszcze dwa. Aby zachować spójność liczby segmentów, doszedłem do dodania fałszywych segmentów do mojej ścieżki kwadratowej. Kod znajduje się w Swift, ale myślę, że to nie ma znaczenia.

func circlePathWithCenter(center: CGPoint, radius: CGFloat) -> UIBezierPath {
  let circlePath = UIBezierPath()
  circlePath.addArcWithCenter(center, radius: radius, startAngle: -CGFloat(M_PI), endAngle: -CGFloat(M_PI/2), clockwise: true)
  circlePath.addArcWithCenter(center, radius: radius, startAngle: -CGFloat(M_PI/2), endAngle: 0, clockwise: true)
  circlePath.addArcWithCenter(center, radius: radius, startAngle: 0, endAngle: CGFloat(M_PI/2), clockwise: true)
  circlePath.addArcWithCenter(center, radius: radius, startAngle: CGFloat(M_PI/2), endAngle: CGFloat(M_PI), clockwise: true)
  circlePath.closePath()
  return circlePath
}

func squarePathWithCenter(center: CGPoint, side: CGFloat) -> UIBezierPath {
  let squarePath = UIBezierPath()
  let startX = center.x - side / 2
  let startY = center.y - side / 2
  squarePath.moveToPoint(CGPoint(x: startX, y: startY))
  squarePath.addLineToPoint(squarePath.currentPoint)
  squarePath.addLineToPoint(CGPoint(x: startX + side, y: startY))
  squarePath.addLineToPoint(squarePath.currentPoint)
  squarePath.addLineToPoint(CGPoint(x: startX + side, y: startY + side))
  squarePath.addLineToPoint(squarePath.currentPoint)
  squarePath.addLineToPoint(CGPoint(x: startX, y: startY + side))
  squarePath.addLineToPoint(squarePath.currentPoint)
  squarePath.closePath()
  return squarePath
}

enter image description here


7
2017-12-06 23:29dobre odkrycie w dwóch punktach, wykonane w wersji obiektywnej-c. - Johnny Rockex


Wiem, że to stare pytanie, ale to może pomóc komuś.

Myślę, że lepiej animować promień narożnika, aby uzyskać ten efekt.

  let v1 = UIView(frame: CGRect(x: 100, y: 100, width: 50, height: 50))
  v1.backgroundColor = UIColor.green
  view.addSubview(v1)

animacja:

  let animation = CABasicAnimation(keyPath: "cornerRadius")
  animation.timingFunction = CAMediaTimingFunction(name: kCAMediaTimingFunctionLinear)
  animation.fillMode = kCAFillModeForwards
  animation.isRemovedOnCompletion = false
  animation.fromValue = v1.layer.cornerRadius
  animation.toValue = v1.bounds.width/2
  animation.duration = 3
  v1.layer.add(animation, forKey: "cornerRadius")

2
2018-02-07 09:21

Mogę bardzo polecić bibliotekę CanvasPodma również predefiniowaną animację "morfingu" i jest łatwa do zintegrowania. Możesz również sprawdzić przykłady na stronie internetowej canvaspod.io.


0
2017-12-07 00:20

Na podstawie odpowiedzi @Danchoys, tutaj jest dla Objective-C.

info to przycisk o wielkości 60 pikseli i infoVC jest następna pchnięta ViewController:

  UIBezierPath * maskPath = [UIBezierPath new];
  [maskPath addArcWithCenter:info.center radius:15.0f startAngle:DEGREES_TO_RADIANS(180) endAngle:DEGREES_TO_RADIANS(270) clockwise:true];
  [maskPath addArcWithCenter:info.center radius:15.0f startAngle:DEGREES_TO_RADIANS(270) endAngle:DEGREES_TO_RADIANS(0) clockwise:true];
  [maskPath addArcWithCenter:info.center radius:15.0f startAngle:DEGREES_TO_RADIANS(0) endAngle:DEGREES_TO_RADIANS(90) clockwise:true];
  [maskPath addArcWithCenter:info.center radius:15.0f startAngle:DEGREES_TO_RADIANS(90) endAngle:DEGREES_TO_RADIANS(180) clockwise:true];
  [maskPath closePath];

  UIBezierPath * endPath = [UIBezierPath new];
  [endPath moveToPoint:CGPointMake(0,0)];
  [endPath addLineToPoint:endPath.currentPoint];
  [endPath addLineToPoint:CGPointMake(w, 0)];
  [endPath addLineToPoint:endPath.currentPoint];
  [endPath addLineToPoint:CGPointMake(w, h)];
  [endPath addLineToPoint:endPath.currentPoint];
  [endPath addLineToPoint:CGPointMake(0, h)];
  [endPath addLineToPoint:endPath.currentPoint];
  [endPath closePath];

  CAShapeLayer *maskLayer = [CAShapeLayer layer];
  maskLayer.frame = info.bounds;
  maskLayer.path = maskPath.CGPath;
  _infoVC.view.layer.mask = maskLayer;

  CABasicAnimation * animation = [CABasicAnimation animationWithKeyPath:@"path"];
  animation.fromValue = (id)maskPath.CGPath;
  animation.toValue = (id)endPath.CGPath;
  animation.duration = 0.3f;
  [maskLayer addAnimation:animation forKey:nil];
  [maskLayer setPath:endPath.CGPath];

0
2018-02-17 16:15