Pytanie Sprite Kit iOS 7.1 crash na removeFromParent


Zaktualizowałem iPada Air do wersji 7.1 i Xcode do wersji 5.1. Xcode chciał zaktualizować mój projekt do zalecanych ustawień, zgodziłem się.

Potem moja gra zaczęła się rozbijać w kilku miejscach, kiedy usunę węzeł z rodzica.

To była dla mnie niespodzianka - przed aktualizacją nie było skrzyżowań. Przywróciłem mój projekt i dowiedziałem się, co robi Xcode - zmienia tylko ciąg Architektury:

Przed: Architektury przed aktualizacją http://i57.tinypic.com/68v4nr.png

Po: Architektury po aktualizacji http://i61.tinypic.com/vpeo2a.png

W starej wersji nie ma awarii. Nie ma awarii, jeśli usunę wsparcie dla arm64 w nowej wersji. W symulatorze nie ma awarii zarówno w nowych, jak i starszych wersjach.

Gdzie powinienem zwrócić uwagę w moim kodzie?

Stos kodów:

SpriteKit`SKCSprite::removeSubsprite(SKCSprite*):
0x1859442cc: stp  fp, lr, [sp, #-16]!
0x1859442d0: add  fp, sp, 0
0x1859442d4: stp  x20, x19, [sp, #-16]!
0x1859442d8: sub  sp, sp, #16
0x1859442dc: mov  x19, x0
0x1859442e0: str  x1, [sp, #8]
0x1859442e4: add  x20, sp, 8
0x1859442e8: add  x0, x19, 544
0x1859442ec: mov  x1, x20
0x1859442f0: bl   0x18594872c        ; unsigned long std::__1::__tree<SKCSprite*, std::__1::less<SKCSprite*>, std::__1::allocator<SKCSprite*> >::__erase_unique<SKCSprite*>(SKCSprite* const&)
0x1859442f4: add  x0, x19, 464
0x1859442f8: mov  x1, x20
0x1859442fc: bl   0x185948218        ; std::__1::list<SKCSprite*, std::__1::allocator<SKCSprite*> >::remove(SKCSprite* const&)
0x185944300: ldr  x20, [sp, 1]
0x185944304: ldrb  w8, [x20, #18]
0x185944308: ldrh  w9, [x20, #16]
0x18594430c: orr  w8, w9, w8, lsl #16
0x185944310: tbnz  w8, #1, 0x185944324    ; SKCSprite::removeSubsprite(SKCSprite*) + 88
0x185944314: ldr  x9, [x20, 61]
0x185944318: ldr  x9, [x9, 2]
0x18594431c: cbnz  x9, 0x185944324      ; SKCSprite::removeSubsprite(SKCSprite*) + 88
0x185944320: tbz  w8, #8, 0x185944330    ; SKCSprite::removeSubsprite(SKCSprite*) + 100
0x185944324: mov  x0, x19
0x185944328: mov  x1, x20
0x18594432c: bl   0x18594828c        ; SKCSprite::removeFromOffscreenList(SKCSprite*)
0x185944330: str  xzr, [x20, #392]
0x185944334: ldr  x8, [x20, 0]
0x185944338: ldr  x8, [x8, 10]
0x18594433c: mov  x0, x20
0x185944340: blr  x8
0x185944344: ldrh  w8, [x19, #20]
0x185944348: orr  w9, w8, #0x40
0x18594434c: strh  w9, [x19, #20]
0x185944350: ldr  x8, [x19, 49]
0x185944354: cbz  x8, 0x185944388      ; SKCSprite::removeSubsprite(SKCSprite*) + 188
0x185944358: add  x9, x19, 392
0x18594435c: ldrh  w10, [x8, #20]
0x185944360: orr  w10, w10, #0x40
0x185944364: strh  w10, [x8, #20]
0x185944368: ldr  x8, [x9, 0]
0x18594436c: add  x9, x8, 392
0x185944370: ldrh  w10, [x8, #20]
0x185944374: orr  w10, w10, #0x40
0x185944378: strh  w10, [x8, #20]
0x18594437c: ldr  x8, [x8, 49]
0x185944380: cbnz  x8, 0x18594435c      ; SKCSprite::removeSubsprite(SKCSprite*) + 144
0x185944384: ldrh w9, [x19, # 20] EXC_BAD_ACCESS tutaj.
0x185944388: orr  w8, w9, #0x2
0x18594438c: strh  w8, [x19, #20]
0x185944390: b   0x185944398        ; SKCSprite::removeSubsprite(SKCSprite*) + 204
0x185944394: ldrh  w8, [x19, #20]
0x185944398: tbnz  w8, #7, 0x1859443ac    ; SKCSprite::removeSubsprite(SKCSprite*) + 224
0x18594439c: orr  w8, w8, #0x80
0x1859443a0: strh  w8, [x19, #20]
0x1859443a4: ldr  x19, [x19, 49]
0x1859443a8: cbnz  x19, 0x185944394     ; SKCSprite::removeSubsprite(SKCSprite*) + 200
0x1859443ac: sub  sp, fp, #16
0x1859443b0: ldp  x20, x19, [sp], #16
0x1859443b4: ldp  fp, lr, [sp], #16
0x1859443b8: ret  lr

AKTUALIZACJA: Nowe informacje:

Mój błąd:

Błąd http://i58.tinypic.com/30iizih.png

Stos:

Stos połączeń http://i61.tinypic.com/e6vswj.png

Dowiedziałem się czegoś złego. Mój węzeł, który chcę usunąć, składa się z dwóch SKSpriteNodes (mój obraz ikonki i jego cień) i jednego SKShapeNode (cienka czarna lina). Próbowałem zastąpić moją linę SKShapeNode liną SKSpriteNode i odniosłem sukces - problem minął.

Kod do usunięcia mojego węzła z nadrzędnego:

SKAction *moveCloud = [SKAction moveToX:destinationX duration:moveDuration];
[cloud runAction:moveCloud completion:^{
  [cloud removeFromParent];
}];

Kod, aby dodać linę SKShapeNode do mojego węzła:

- (void)addRopeToCloud:(SKNode *)cloud
{
  CGFloat maxY = self.scene.size.height;
  CGFloat length = maxY - [self.scene convertPoint:cloud.position fromNode:cloud.parent].y;

  CGMutablePathRef path = CGPathCreateMutable();
  CGPathMoveToPoint(path, NULL, 0, 0);
  CGPathAddLineToPoint(path, NULL, 0, length);

  SKShapeNode *rope = [[SKShapeNode alloc] init];
  rope.path = path;
  rope.strokeColor = [UIColor blackColor];
  rope.lineWidth = 0.1;
  rope.antialiased = YES;
  rope.zPosition = -0.01;

  CGFloat threadScale = 1 / cloud.xScale;

  rope.xScale = threadScale;
  rope.yScale = threadScale;

  [cloud addChild:rope];
  CGPathRelease(path);
}

Kod do dodania liny SKSpriteNode do mojego węzła, która rozwiązuje problem:

- (void)addRopeToCloud:(SKNode *)cloud
{
  CGFloat maxY = self.scene.size.height;
  CGFloat length = maxY - [self.scene convertPoint:cloud.position fromNode:cloud.parent].y;

  CGSize ropeSize = CGSizeMake(1.5, length);
  SKSpriteNode *rope = [SKSpriteNode spriteNodeWithColor:[SKColor blackColor] size:ropeSize];
  rope.anchorPoint = CGPointMake(0.5, 0);

  CGFloat ropeScale = 1 / cloud.xScale;
  rope.xScale = ropeScale;
  rope.yScale = ropeScale;

  rope.zPosition = -0.01;

  [cloud addChild:rope];
}

Wygląda na to, że coś jest nie tak w moim kodzie dodającym SKShapeNode, ale nie mogę zrozumieć, co to jest.


11
2018-03-14 08:01


pochodzenie


czy możesz opublikować stos wywołań + kod / metodę, która inicjuje usunięcie z rodzica? Wyślij również aktualny komunikat o błędzie. Dodaj punkt przerwania wyjątku, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. - LearnCocos2D
Już powiedziałeś z tytułem, że gra się zawiesza na removeFromParent. Co jeszcze chcesz wiedzieć? - El Tomato
FWIW Otrzymuję podobną / tę samą awarię, usuwając węzeł z węzłem potomnym SKShapeNode. Zdarza się to zawsze, gdy włączam debugowanie, które dodaje SKShapeNode do każdego węzła. To wygląda jak błąd. - LearnCocos2D
Przez kilka nocy zmagałem się, próbując zrozumieć, co się stało i dlaczego otrzymuję EXC_BAD_ACCESS, próbowałem wszystkiego i odwierciłem do SKCSprite :: removeSubsprite - teraz po zobaczeniu tego posta, przynajmniej będę się dobrze przespać tej nocy - vim
To może być błąd w Sprite Kit. Czy złożyłeś to w Apple? - rickster


Odpowiedzi:


Również zawieszam się z SKShapeNode, gdy jego rodzic usunie z superview w iOS 7.1

Moja praca jest ustawiona na właściwość SKShapeNode na zero przed usunięciem z obiektu nadrzędnego


1
2018-03-15 05:19Czy najpierw usuwasz SKShapeNode z rodzica? - Alexander Bekert
Nie wystarczy ustawić go na zero przed wywołaniem nadrzędnym removeFromParent ex. - (void) removeFromParent {self.myShapeNode = nil; [super removeFromParent]; } tak czy inaczej to jest błąd Apple i to jest po prostu obejście. - saranpol
@saranpol Nie rozumiem, co byłoby self.myShapeNode, jeśli jest to wewnątrz podklasy SKShapeNode? - Nic Hubbard
W moim przypadku self jest podklasą SKSpriteNode i mam myShapeNode (SKShapeNode) jako własność i dziecko. Chodzi o to, że musimy po prostu dealloc (ustawić zero) SKShapeNode przed automatycznym usunięciem z rodzica, gdy jest to rodzic usuwany ze sceny. - saranpol


Wydaje się, że dzieje się tak tylko w systemie iOS 7.1. Nie jestem pewien, czy to błąd Apple'a, ale wydaje się, że to naprawia:

- (void)removeFromParent
{
  [self.aShapeNode removeFromParent];
  self.aShapeNode = nil;

  [super removeFromParent];
}

4
2018-03-21 01:35Tak! Ten kod powinien zadziałać. Ale potrzebujesz podklasy SKNode, aby zastąpić removeFromParent. - Alexander Bekert
Czy robisz to w podklasie SKNode? Nie dostaję tego, co self.aShapeNode będzie w podklasie. - Nic Hubbard
W jaki sposób działa to z subklassed ShapeNode? Dla mnie byłaby to: - zeeple
- (void) removeFromParent {[self removeFromParent]; self = zero; [super removeFromParent]; } - zeeple
Wdrożono tę technikę, jednak problem ten nie zniknął. Na razie muszę wyłączyć mój kod uboju. - Benny Khoo


Możesz wywołać tę metodę zanim dealloc (lub zaprezentujesz nową scenę) SKShapeNodes

- (void)cleanUpChildrenAndRemove:(SKNode*)node {
  for (SKNode *child in node.children) {
    [self cleanUpChildrenAndRemove:child];
  }
  [node removeFromParent];
}

Miałem ten sam problem, ale to rozwiązało. Moje oryginalne pytanie:

Wywołanie awarii SKShapeNode czasami na dealloc EXC_BAD_ACCESS


2
2017-08-21 02:11

Nie jestem pewien, czy moja sytuacja dokładnie naśladuje twoją, ale otrzymałem ten sam błąd (z tym samym śladem stosu) i zdałem sobie sprawę, że założyłem dwie klasy, z których każda utrzymywała SKShapeNode obiekt jako właściwości. Jestem prawie pewien, że kiedy zadzwoniłem removeFromParent aby usunąć obiekt node w ClassA obiekt został zwolniony. Następnie w ClassB, Dzwoniłem self.node = aNewNode (należy pamiętać, że obiekt, który self.node wskazał, że został zwolniony), auto-syntezator ustawił próbę de-alokacji node po raz drugi.

Myślałem, że ARC ma to wszystko śledzić, ale błąd jest bardzo sporadyczny, więc nie jestem w 100% pewny, co się dzieje. mam SKSpriteNode z tym samym wzorem i nigdy nie widziałem powodującego tego błędu. Moja poprawka w tej chwili polegała na stworzeniu ClassB własność weak, więc nie jest to problemem, jeśli self.nodezostał już zwolniony. Mam nadzieję, że pomaga!


1
2018-03-20 15:59To mi pomogło. Udało mi się naprawić mój problem. Mój SKShapeNode miał odniesienie __weak do niego w innej klasie. Usunąłem tę właściwość __weak, a awarie ustały. - shadanan


Mam również awarię. Jednak rozwiązania, które zastąpiły metodę removeFromParent i ustawienie SKShapeNode na zero, nie działały dla mnie.

Odkryłem, że moja katastrofa była połączeniem:

 1. Posiadające SKShapeNode (albo podklasę LUB dziecko z SKNode)

 2. Posiadanie węzła SKPhysicsNode dołączonego do węzła (dołączonego do nadrzędnego SKNode OR SKShapeNode).

 3. Wywołanie metody removeFromParent

Rozwiązaniem, z którego skorzystałem, było przesłonięcie metody removeFromParent w mojej podklasie SKShapeNode za pomocą:

- (void)removeFromParent
{
  if( self.physicsBody != nil )
  {
    self.physicsBody = nil;
  }

  [super removeFromParent];
}

1
2017-07-29 02:43